Informe de la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic a Catalunya, d'acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d'activitats, emet aquest informe de fiscalització de la Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya corresponent a l'exercici 2013.

El treball d'aquesta fiscalització limitada ha inclòs els aspectes següents:

  1. Fiscalitzar la Liquidació pressupostària.
  2. Revisar el compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de retribucions del personal.
  3. Calcular un conjunt d'indicadors econòmics de l'activitat de la Fundació.

L'àmbit temporal d'aquest informe ha estat l'exercici 2013, encara que, quan s'ha considerat necessari per completar el treball, s'ha ampliat a períodes anteriors i posteriors.