Arranjaments de MM I,II

Dades generals

Nom de l'assignatura Arranjaments de Música Moderna I,II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 90
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 40
Professor/a Lluís Vergés, Gary Willis
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Les assignatures amb números romans demanen haver aprovat abans el numero anterior.

Haver cursat Anàlisi del Jazz i/o de la Musica Moderna.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 7-8-12-17

Generals: 1-2-3-4-5-10-11-12-13-14-15-17-18-20-21-22-23

Específiques: 1-2-6-7

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

  • Mostrar domini dels recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la música moderna, sabent-los utilitzar orquestralment, controlant el fraseig que estèticament els es propi. 
  • Disposar de les tècniques d'arranjament diferenciades en els diferents estils de la música moderna.
  • Aplicar diferenciadament tècniques d'arranjament per a grups instrumentals de format divers, en funció de les necessitats i disponibilitats instrumentals i d’altres factors.

 

Objectius concrets de l’assignatura

  • Instrumentar de manera diferenciada per als instruments de la base rítmica (bateria, percussió, baix elèctric, piano, teclats, guitarra), utilitzant seqüències harmòniques i rítmiques característiques dels diversos estils de la música moderna
  • Utilitzar els recursos tècnics propis inclosa la construcció de progressions harmòniques a veus (a dues, tres i quatre veus) homofòniques i polifòniques, sobre bases harmòniques, orientades cap a la instrumentació.
  • Diferenciar i orientar la instrumentació cap a la seqüenciació informàtica via midi dels arranjaments

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Simbologies i fórmules que son pròpies de cada instrument. Bases rítmiques. Peculiaritats de cada instrument. Elements i procediments harmònics, constructius i instrumentals propis de la música moderna. Instrumentació i arranjament en diferents estils. Ús de les progressions harmòniques orientades cap a la instrumentació. Combinació orquestral dels instruments de la música moderna. 

Textures instrumentals. Formacions instrumentals. Tècniques de composició i expressió. Estructures formals. Harmonització. Instrumentació per a diferents formacions instrumentals. Construcció de diferents estructures formals característiques . Tècniques harmòniques característiques de la música moderna. Relació entre estils, plantejaments harmònics, seqüències rítmiques i elements tímbrics. Tècniques tradicionals i modals d’harmonització i reharmonització d’obres. Composició d’obres de perfils estilístics concrets. Relacions harmòniques tradicionals i modals, de tipus vertical.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta sessions classes magistrals (exposicions de temes), sessions de debat i col·loqui, sessions de treball en grup i sessions d’exposició de temes per part dels estudiants. El treball autònom comporta la realització d'exercicis, arranjaments, estudis d’obres i treballs escrits, individuals o en grups.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

  • Classes col·lectives – 3 ECTS
  • Treball autònom (dirigit) – 1,5 ECTS
  • Treball autònom – 1,5 ECTS

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com la participació i el treball a classe, l’exposició de treballs a classe, la realització de treballs, composicions, la presentació de treballs escrits.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treballs setmanals o quinzenals durant el quadrimestre 40%
Primer projecte durant el quadrimestre 15%
Segon projecte durant el quadrimestre 15%
Tercer projecte durant el quadrimestre 15%
Quart projecte durant el quadrimestre 15%

 

Fonts d'informació bàsica

Sounds and Scores, Henry Mancini, Northridge Music, 1986

The Contemporary Arranger, Don Sebesky, Alfred Publishing Co., 1984