Anàlisi de la música dels segles XX i XXI

Dades generals

Nom de l'assignatura Anàlisi de la Música dels Segles XX i XXI
Tipus d'assignatura Obligatòria per TiCiD i Musicologia
Impartició 1r i 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Manel Rodeiro, Fèlix Pastor
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Metodologies d'anàlisi musical i Fonaments de Composició.

Es recomana haver cursat Anàlisi de la Música I i Història de la Música dels Segles XX i XXI.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Desenvolupament d’una visió panoràmica i crítica sobre l’evolució de les principals tendències estètiques del segle XX.
 • Aprendre coneixements específics de tècniques i llenguatges orientats a l’anàlisi particular i individual de les obres de referència del segle XX.
 • Desenvolupament de principis teòrics i conceptes orientats a l’anàlisi i estudi de noves obres no basades en llenguatges històrics ni arquetípics.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Apogeu i crisi de la música europea. Eclosió dels llenguatges.
 • Nacionalisme i tradició popular.
 • Vanguardies històriques.
 • Introducció als principis de l’estètica analítica i científica (secció àurea, series numèriques, principis geomètrics i d’estructura matemàtica...).
 • Figures i tendències històriques i recents.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Les clases són setmanals i col·lectives. L’estudiant tindrà 3 rols diferenciats depenent del tipus de sessió:
  • Sessions teòriques: són aquelles sessions en que el professor dóna contingut més general (primeres sessions)
  • Sessions practiques en què l’estudiant lidera l’anàlisi: són aquelles sessions en que l’estudiant (dins del seu grup assignat) és responsable de proporcionar el context i les bases teòriques necessàries per analitzar la peça escollida. També ha de plantejar una estratègia per afrontar l’anàlisi i proposar una assignació de tasques així com un calendari (entre 2 i 4 sessions).
  • Sessions practiques en que l’estudiant no lidera l’anàlisi: són totes les altres sessions.
 • El curs s’organitza en 2 grans blocs: 4-6 sessions teòriques i 24-26 sessions practiques. Les sessions teòriques proporcionen la base técnica i el context històric de la música postonal, modal i atonal. Essencialment posen de relleu les mancances de les eines analítiques del s.XIX i la necessitat d’adaptar-les i a vegades crear-ne de noves. Les sessions practiques són anàlisis de peces escollides pels estudiants. Cada anàlisi estarà dirigida per un grup de 2 o 3 estudiants supervisat pel profesor. En el decurs de les 2 a 4 sessions (depenent de la peça) s’anirà completant l’anàlisi amb la participació de tota la classe. Les peces escollides són aprovades pel profesor per asegurar que hi ha una representació dels corrents més influents dels segles XX i XXI.

 Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

A més de l’avaluació continuada, s’avaluarà també el treball de preparació i gestió d’una anàlisi i un dossier que resumeixi totes les análisis presentades durant el curs.

Es valoraran els següents aspectes:

 • la comprensió dels diferents conceptes presentats.
 • la capacitat d’aplicació dels diferents tipus d’anàlisi.
 • la capacitat d’observació, de relació i de construcció d’hipòtesis.
 • el sentit crític i el raonament en la justificació dels resultats analítics.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 20%
Resolució d'exercicis plantejats a classe Avaluació continuada 10%
Resolució de treball i lectures per fer a casa Avaluació continuada 10%
Preparació de les sessions que lidera A partir de la sessió 6 30%
Entrega del projecte final (dossier) Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • ADORNO, Theodor W. Alban Berg. Madrid. Alianza Música, 1990
 • ANTOKOLETZ, Elliot The Music of Béla Bartók A Study of Tonality and Progression in Twentieth-Century Music. Berkeley y Los Angeles. University of California Press, 1984.
 • BOUCOURECHLIEV, André. Igor Stravinsky. Madrid. Ediciones Turner, 1987
 • BOULEZ, Pierre. Penser la musique aujoud´hui. París. Gallimard. 1987
 • BOULEZ, Pierre. Relevés d’apprenti. Paris. Éditions du Seuil. 1966
 • LENDVAI, Ernó. Béla Bartók An Analysis of his Music. Londres. Kahn & Averill, 1971.
 • LOCKSPEISER Eduard. ¨Debussy. Sa vie et sa pensée¨ suivi de L´analyse de l´ouvre par Harry Halbreich. París. Ed. Fayard, 1980
 • PERLE, George. Serial Composition and Atonality. An introduction to the Music of Schönberg, Berg and Webern. Londres. Faber and Faber, 1973.
 • SCHEAFFER, Pierre. Tratado de los objetos musicales. Madrid. Alianza Música, 1988