Composició electroacústica I

Dades generals

Nom de l'assignatura Composició electroacústica I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r o 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Eduard Resina
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Introducció a la tecnología musical o coneixements d’informàtica d’usuari.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Assolir control sobre les principals tècniques i procediments de l’electroacústica.
 • Desenvolupar criteris i estratègies particulars de la composició amb mitjans electroacústics.
 • Desenvolupar la sensibilitat perceptual necessària envers l’estructura espectral del so.
 • Relacionar la composició instrumental amb el treball amb mitjans electroacústics.
 • Conèixer i assolir capacitat analítica d’obres cabdals de l’electroacústica.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Conceptuals:
  • Característiques constitutives i identificatives de la qualitat sonora.
  • Estructura sonora i estructura musical.
  • Dependència freqüencial i dinàmica del timbre.
  • Implicacions formals del timbre. Instruments virtuals i partitures paramètriques.
  • Representació simbòlica i grafismes.
  • Implicacions musicals del mitjà electroacústic.
 • Procedimentals:
  • Utilització de les característiques tímbriques i espacials del so i de les principals tècniques de síntesi i processament del so digital.
  • Edició de sons.
  • Anàlisi espectral de sons.
  • Audició d’obres electroacústiques i anàlisi de les tècniques emprades.
  • Composició de fragments musicals a partir de diferents tècniques i material sonor.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives:
  • Sessions teòrico-pràctiques amb ordinador acompanyades de la realització d'exercicis setmanals.
  • Plantejament i solució d’exercicis de definició d’instruments (timbres) i generació de sons i fragments musicals.
  • Audició i anàlisi d’exercicis i obres electroacústiques.
 • Dos test programats per la cinquena i desena setmanes de curs.
 • Les darreres tres setmanes estan especialment vinculades als projectes finals dels estudiants.
 • La darrera setmana hi ha l'exposició de projectes finals acompanyada d'una memòria.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S'avalua l'evolució feta sessió a sessió, els treballs o pràctiques presentades i el projecte final.

Les pràctiques i treballs consisteixen en definir, generar, avaluar i corregir instruments virtuals i sons generats sintèticament amb les eines i coneixements que es vagin adquirint.

El projecte final consisteix en la creació i audició comentada d'una petita obra musical (amb o sense la participació d'instruments) amb sons generats o manipulats sintèticament per ordinador. Finalment s'avalua l'exposició i la memòria sobre el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Pràctiques i exercicis Avaluació continuada 30%
Tests Dos durant el curs 20%
Projecte final Darreres setmanes de curs 40%
Exposició del projecte i la memòria darrera setmana 10%

 

Fonts d'informació bàsica

Programari: CSound, Max/MSP, Soundforge o equivalent.

Bibliografia:

 • RECK MIRANDA, Eduardo: Composing Music with Computers. Focal Press, 2001.
 • WINKLER, Todd: Composing Interactive Music. MIT Press, Cambridge, MA, 1998.
 • DODGE, Charles i JERSE, Thomas A.: Computer Music. Second Edition. Schirmer. Ed., 1997.
 • RECK MIRANDA, Eduardo: Computer Sound Synthesis for the Electronic Musician. Focal Press, 1998.
 • ROADS, Curtis: The Computer Music Tutorial. MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
 • BOULANGER, Richard: The Csound Book. MIT Press, Cambridge, MA, 2000.
 • Manual de PD.
 • Manual de Csound.
 • Discografia diversa.