Composició per a mitjans audiovisuals I

Dades generals

Nom de l'assignatura Composició per mitjans audiovisuals
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 20
Professor/a Arnau Bataller
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

És recomanable que l'estudiant tingui nocions bàsiques de composició i d'utilització de software de notació (Sibelius o Finale).

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Engrandir la formació general de l’alumnat en els aspectes estètics i tècnics de la música per a mitjans audiovisuals.
 • Aprendre la capacitat que té la música per a canviar o potenciar el significat de les imatges, ressaltar o anunciar els trets caracteritzadors dels personatges, etc., i com es pot utilitzar aquesta capacitat en benefici de la progressió dramàtica de la història que es vol contar.
 • Aprendre les diverses tècniques per a sincronitzar música i imatge.
 • Conèixer el software musical utilitzat en aquest camp de la creació musical centrant-se en els seqüenciadors, samplers, instruments virtuals i llibreries de sons a un nivell bàsic.
 • Conèixer les diverses etapes, procediments, condicionants  tècnics i pràctics que afecten la composició per a mitjans audiovisuals i com aquests poden influir en la capacitat creativa del compositor.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

UNITAT 1. Aspectes estètics de la música per a audiovisuals

UNITAT 2. Aspectes tecnològics

UNITAT 3. Orquestració MIDI bàsica

UNITAT 4. Aspectes formals de la música per a audiovisuals

UNITAT 5. La música com a  eina de caracterització psicològica

UNITAT 6. Interacció de música i  imatge

UNITAT 7. Coneixements bàsics

UNITAT 8. Preparació del projecte final

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • El treball a l'aula prendrà com a punt de partida l'anàlisi de fragments de pel·lícules, música, o partitures, que donaran peu a que l'alumne reflexioni sobre el que observa i pugui així extraure les seves conclusions.
 • Aquest anàlisi es veurà complementat amb altres activitats pràctiques com ara exercicis de composició, presentacions, etc. encaminades a reforçar els coneixements teòrics treballats. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

Els treballs realitzats a classe, aniran creixent en dificultat i llargària. L'objectiu d'aquestos, a més de consolidar els continguts teòrics, serà la de preparar a l'alumne per a la realització del projecte final que es farà al final del quadrimestre.

Per l'avaluació es voloraran els següents aspectes:

 • Assimilació i aplicació, als diversos exercicis que es realitzaran, dels conceptes teòrics explicats.
 • Capacitat i destresa per a utilitzar les eines tecnològiques propies del mon audiovisual.
 • Argumentació i coherència de les diverses decisions musicals i narratives adoptades
 • Claredat i qualitat , tant de contingut com de presentació dels diversos exercicis.
 • Participació i actitud a la classe.
 • Puntualitat i serietat en l'entrega i en el seguiment dels requisits dels diversos treballs.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 10%
Treball 1 Principi del quadrimestre 10%
Treball 2 Segon quart del quadrimestre 10%
Treball 3 Tercer quart del quadrimestre 10%
Examen escrit Final de curs 20%
Treball final Final de curs 40%

 

Fonts d'informació bàsica

Tots els materials necessaris per a l’assignatura, els donarà el professor cada setmana.