Composició principal (1-8)

Dades generals

Nom de l'assignatura Composició Principal (1-8)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició quadrimestral
crèdits ECTS 80
Valor total en hores 2400 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 210
Hores per treballs dirigits (no presencials): 210
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 180
Professor/a Arnau Bataller, Salvador Brotons, Albert Guinovart, Christophe Havel, Eduard Resina, Mauricio Sotelo, Bernat Vivancos

Professorat de reforç

Aureliano Cattaneo, Josep Rio-Pareja
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Coneixement fonamental d’harmonia, contrapunt i forma. Cursar paralelament orquestració anàlisi, técniques de composició. 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Desenvolupar criteris propis i metodologies de treball que permetin estructurar i desenvolupar la tasca compositiva.
 • Realitzar obres musicals emfatitzant els plantejaments i seleccions prèvies i les seves implicacions constructives, estètiques i formals.
 • Compondre per a grups musicals formats per instruments i intèrprets disponibles per tal de poder interpretar les obres escrites i fer la valoració pertinent dels resultats obtinguts pel que fa referència a l’obra.
 • Informar i valorar col·lectivament les diverses propostes individuals i treballs realitzats o en estat d’elaboració.
 • Estimular la recerca de nous mitjans, tendències i plantejaments compositius per que l’estudiant es vagi construint un llenguatge i un estil propis.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Elements que han de permetre la realització de l’obra pretesa en cada cas. Metodologia de treball més apropiada segons el projecte en curs i les tendències del propi estudiant.

Realització d’obres que englobin diversos àmbits d’activitat musical creadora, tant per a instruments solistes, cambra, orquestra, amb i sense solista, amb o sense text, programàtiques, incidentals, amb mitjans electroacústics, audiovisuals i altres.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classe setmanal individual i/o classes compartides en petit grup (uns tres estudiants, un cop cada tres setmanes).
 • L’estudiant construeix el seu propi aprenentatge. Pacte amb l’estudiant sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i tendències estètiques i estilístiques.
 • Construcció progressiva de capacitats d’autoaprenentatge i recerca de la necessària autonomia.
 • Els estudiants poden estudiar un màxim de dos cursos seguits amb un mateix professor.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • L'avaluació de cada quadrimestre és el resultat d'una mitjana ponderada d'una avaluació individual (60% de la qualificació final) realitzada pel professor de l'assignatura principal i una altra de col·lectiva (40% de la qualificació final) feta per tots els professors de l'assignatura principal. No presentar treballs a l'avaluació col·lectiva resultarà en una qualificació de 0 per l'avaluació col·lectiva.
 • En ambdues avaluacions es tindrà en compte, en menor o major mesura, l'evolució de l'estudiant, la ambició dels projectes, el temps dedicat a la composició i la investigació i el resultat final.
 • En l'avaluació individual, el professor valorarà l'aprofitament, assimilació i aplicació de les directrius a classe, l'assitència, l'esforç i l'interès.
 • En l'avaluació col·lectiva es valorarà el volum de treball matisat pel curs, pel format instrumental, pel llenguatge, la maduresa i qualitat en relació al curs.
 • Al final del 8è quadrimestre d'estudi, l'estudiant haurà de presentar el següent material:
  • un dossier enquadernat amb totes les obres treballades a l’escola ordenades per ordre de més antiga a més recent i amb un índex que mostri el títol, la formació, el curs i quadrimestre de la seva composició.
  • dues obres escrites a 3r o 4t curs amb una duració d'ntre 10 i 20 minuts.
   • Una de les obres ha de ser de durada no inferior als 12 minuts i per una formació de no menys de 10 músics (s'hi poden incorporar mitjans escènics, audiovisuals o electroacústics) escrita durant el 3r o 4t curs.
   • cal que una de les obres estigui enregistrada o bé es pugui interpretar en directe en presència del tribunal, en format concert. (nota: L’estudiant és responsable de la planificació i organització de l’audició de l’obra que hagi triat, coordinat pel seu director. L'escola posa a la seva disposició alguns recursos detallats a l'apartat de Requisits de la Presentació/Concert de la Guia de l'Estudiant).

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Avaluació individual (professor composició principal) Avaluació col·lectiva (tots els professors de composició principal)
Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Aprofitament, assimilació i aplicació de les directrius a classe Avaluació continuada 20% Volum de treball (matisat pel curs, format instrumental i llenguatge) final de quadrimestre 20%
Assistència, esforç i interès* Avaluació continuada 20% Maduresa i qualitat del treball (en relació al curs) final de quadrimestre 20%
Evolució al llarg del quadrimestre Avaluació continuada 20%  
60% de la qualificació final 40% de la qualificació final

 

* Tot estudiant haurà de tenir no menys d’una obra per curs interpretada en directe (a excepció de les electroacústiques) a les audicions de composició, o a les audicions d’alguna assignatura d’instrument o de cambra de l’escola. Si al segon quadrimestre l’alumne no ha tingut cap obra interpretada a cap audició de l’escola al llarg del curs, automàticament tindrà un zero en el 10% corresponent al concepte “audició”, tret de casos excepcionals, com quan la formació per a la que ha escrit tot l’any hagi estat realment impossible d’aconseguir o gestionar.

Fonts d'informació bàsica

 • COMPOSICIÓ
  • ABELLAN, José Luis Historia del Pensamiento Español, de Séneca hasta nuestros días Madrid Espasa Calpe 1996
  • ADORNO, Theodor W Disonancias, Madrid Rialp, 1966 (2)
  • ADORNO, Theodor W Filosofía de la nueva música, Buenos Aires Sur, Colección estudios alemanes, 1966.
  • ADORNO, Theodor W Mahler. Barcelona Edicions 62, 1987.
  • ADORNO, Theodor W Alban Berg. Madrid Alianza, 1990.
  • ALBET, Montserrat La música del siglo XX Barcelona Salvat, 1973.
  • ALCARAZ, José Antonio Rodolfo Halffter Madrid Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles (ACSE) 1987
  • AMIOT, Emmanuel Mathématiques et analyse musicale une fécondation réciproque. Numero 28.  París Revue Analyse Musicale, 1992.
  • ANTOKOLETZ, Elliott The workshop of Béla Bartók. California University of California Press, 1984.
  • ARACIL, Alfredo El texto y la música como escenarios Valencia Area de Música. Generalitat Valenciana. Revista Variaciones núm. 1 Mayo 1992
  • ASENJO BARBIERI, Francisco La Zarzuela Madrid Música Mundana 1985
  • AVIÑOA, Xosé Barcelona, del wagnerismo a la generación de la República. Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987.
  • AVIÑOA, Xosé Jaume Pahissa, un estudi biogràfic i crític. Barcelona Biblioteca de Catalunya 1996
  • BÁGUENA, José El laboratorio de la música Valencia Conservatorio Sup. de Música de Valencia 1980
  • BAILEY, Kathryn The Twelve-Note Music of Anton Webern. Cambridge Cambridge University Press, 1991.
  • BAKER, James M. The Music of Alexander Scriabin New Haven Yale University Press 1985
  • BARCE, Ramón La Vanguardia y Yo. Revista Musical Catalana nº 59, Barcelona Publi/Tempo, 1989.
  • BARCE, Ramón Federico Chueca, El Bateo, Madrid ICCMU, 1993.
  • BARCE, Ramón Fronteras de la música. Madrid Real Musical, 1985.
  • BARCE, Ramón Cinco compositores catalanes contemporáneos. II. Joaquim Homs. Madrid Revista Imagen y Sonido núm. 107 1972
  • BARILIER, Etienne Alban Berg. Lausanne, Suisse L’Age d’Homme, 1978.
  • BENAVENTE, Jose Mª Aproximación al lenguaje musical de J. Turina, Madrid Alpuerto, 1983.
  • BERG, Alban Ecrits. Recopilación realizada por Henri Pousseur. Mónaco Editions du Rocher , 1957.
  • BERG, Alban Sämtliche Werke. III abteilung, Band 1. Recopiladas por R. Stephan y R. Busch. Viena Universal Edition, 1994.
  • BERG, Alban Pourqoi la musique de Schoenberg est-elle si difficle à comprendre?. ? ? ?
  • BERLIOZ, Héctor Mis memorias, Buenos Aires Schapire, 1945.
  • BERNARD, Jonathan W The Music of Edgar Varèse. New Haven Yale University Press, 1987.
  • BERRY, Wallace Structural functions in music. New York Dover, 1987.
  • BLANQUER, Amando Análisis de la Forma Musical. Valencia Piles, 1989.
  • BODELON, Luis Josep Soler. Barcelona Fundació La Caixa, 1994.
  • BONASTRE, Francesc Música y parámetros de especulación. Madrid Alpuerto, 1977.
  • BORETZ, B. y CONE, E.T Perspectives on Schoenberg and Stravinsky. Connecticut Greenwood Press, 1983.
  • BOUCOURECHLIEV, André Olivier Messiaen. The New Grove Dictionaruyof Music. London Macmillan, 1991.
  • BOULEZ, Pierre Puntos de referencia. Barcelona Gedisa, 1984.
  • BOULEZ, Pierre Penser la musique aujourd’hui. Paris Gallimard, 1987.
  • BOULEZ, Pierre Relevés d’apprenti. Paris Editions du Seuil, 1966.
  • BOULEZ, Pierre Par volonté et par hasard. Paris Editions du Seuil, 1975.
  • BRUACH, Agustí Josep Soler o la creació com a exegesi. Barcelona Fundació La Caixa, 1994.
  • BRUACH, Agustí Analisi d’un quartet de Josep Soler Barcelona Tesina. UAB, 1992.
  • BRUACH, Agustí Les òperes de Josep Soler Barcelona Tesis doctoral 1996
  • CABAÑAS ALAMAN, Fernando J Antón García Abril. Sonidos en libertad. Madrid ICCMU, 1993.
  • CAGE, John Escritos al  oído Murcia Colegio Oficial de Aparejadores y arquitectos técnicos 1999
  • CAPDEVILA, Manuel Eduard Toldrà, Músic, Barcelona Aedos, 1964.
  • CARNER, Mosco Alban Berg. Paris J.C. Lattès, 1979.
  • CARREIRA, Xoan M Aspectos perlocucionarios en la obra del compositor Jesús Villa-Rojo. Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987.
  • CASABLANCAS, Benet Dodecafonismo y serialismo en España . (Algunas reflexiones generales) Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987.
  • CASABLANCAS, Benet Situació actual de la composició musical a Catalunya Revista Recerca musicològica , vol. II. Barcelona Institut de Musicología J. Ricart i Matas. Serv. de Publ. de la Universidad Autónoma de Barcelona 1982
  • CASABLANCAS, Benet Recepció a Catalunya de l’Escola de Viena i la seva influència sobre els compositors catalans. Revista Recerca musicològica , vol. IV. Barcelona Institut de Musicología J. Ricart i Matas. Serv. de Publ. de la Universidad Autónoma de Barcelona 1984
  • CASANOVAS, J. y LLANAS, A. Joaquim Homs Barcelona Proa-Generalitat de Catalunya 1996
  • CASARES, Emilio 14 compositores españoles de hoy. Oviedo Universidad de Oviedo, 1982.
  • CASARES, Emilio Cristóbal Halffter, Oviedo Universidad de Oviedo, 1980.
  • CASARES, Emilio La música española hasta 1939 o la restauración musical. Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987.
  • CASARES, Emilio Cristóbal Halffter, Oviedo Universidad de Oviedo, 1980.
  • CERCÓS, Josep Problemes de la música actual Barcelona Revista Serra d’Or Marzo de 1961
  • COOK, Nicholas A Guide to Musical Analysis. New York W.W. Norton & Company, Inc 1987.
  • COSTERE, Edmond Mort ou transfiguration de l’harmonie. Paris Presses Universitaires de France, 1962.
  • CUNNINGHAM, Michael An analysis of the First Symphony of Robert Gerhard. Tesis doctoral. Indiana Indiana University Press 1973
  • CURESES, Marta El compositor Agustín González Acilú. La estética de la tensión. Madrid ICCMU 1995
  • CUSCÓ, J. y SOLER, J. Tiempo y música Barcelona Boileau 1999
  • CHARLES SOLER, Agustín Análisis de la música española del siglo XX, en torno a la Generación del 51, en prensa 1995.
  • CHARLES, Agustín Tomás Marco Análisis del lenguaje musical empleado en las sinfonías 4 y 5. Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología Nº X, 1. Zaragoza Institución Fernando el Católico, 1994.
  • CHARLES, Agustín Libre tonalidad Antón García Abril, análisis de Cadencias y Homenaje a Mompou. Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología Nº XI, 1-2. Zaragoza Institución Fernando el Católico, 1995.
  • CHARLES, Agustín La universidad de un lenguaje, confrontación de dos obras Debla y Preludio para Madrid 92 de Cristóbal Halffter. Nassarre, Revista Aragonesa de Musicología Nº VIII, 1. Zaragoza Institución Fernando el Católico, 1992.
  • CHARLES, Agustín La composición hoy. Enseñanza y aprendizaje. Op. XXI nº 0. Madrid Real Musical, 1996.
  • CHARLES, Agustín Ramón Barce, un compositor entre la vanguardia y un lenguaje personalizado. Análisis de Canadá trío y la Sinfonía número 3 Anuario Musical, núm 52. Barcelona Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1997
  • CHARLES, Agustín Un mestre de la musica catalana del segle XX Barcelona ACC 1998
  • CHASE,  Gilbert La música de España. Buenos Aires Librería Hachette S.A 1943.
  • CHOUQUER, G. y CUNY, P.M Un pari sur la création Archives d’une action musicale. Dole 1983-1986. Besançon Association Formes Espaces Musiques 1986.
  • DAHLHAUS, Carl Analisi musicale e giudizio estetico. Bolgna Il Mulino, 1987.
  • DAHLHAUS, Carl Schoenberg and the New Music Cambridge Cambridge University Press, 1990.
  • DANUSER, Hermann Cristóbal Halffter un ejemplo de la nueva música comprometida. Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987.
  • DARIAS, Javier La armonía en el ciclo cerrado de cuartas. Madrid Musicinco S.A 1987.
  • DE FALLA, Manuel Escritos sobre música y músicos (introducción y notas de F. Sopeña). Madrid Espasa Calpe, 1988.
  • DE LA MOTTE, Diether Contrapunto. Barcelona Labor, 1991.
  • DE LA MOTTE, Diether Armonía. Barcelona Labor, 1989.
  • DE PABLO, Luis Aproximación a una estética de la música contemporánea. Madrid Ciencia Nueva, 1968.
  • DE PABLO, Luis Lo que sabemos de música Madrid Gregorio del Toro 1967
  • DORFLES, Gillo El devenir de las artes. México Fondo de cultura económica, 1986.
  • DUTEURTRE, Benoît Requiem pour une avant-garde, Paris Robert Laffont, 1995.
  • EIMERT, Herbert ¿Qué es la música dodecafónica?. Buenos Aires Nueva Visión, 1973.
  • EINSTEIN, Alfred La música en la época romántica. Madrid Alianza Editorial, 1991.
  • ERICKSON, Robert La estructura de la música. Barcelona Vergara, 1959.
  • ESLAVA, Hilarión Escuela de composición. Madrid Imprenta de Santos Larxé y Blumestein, 1967.
  • ESPLA, Oscar Escritos de Oscar Esplá (2 Voúmenes). Madrid Alpuerto, 1976.
  • ESPLA, Oscar Función musical y música contemporánea Madrid: Revista Música núm. 12-13 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1955
  • ESTRADA, Julio y GIL, Jorge Música y Teoría de Grupos Finitos. México Universidad nacional autónoma de México, 1984.
  • FALK, Julien Technique de la Musique Atonale. Paris Alphonse Leduc. 1959.
  • FERNANDEZ GARCIA, Rosa María La obra pianística de Joan Guinjoan. Madrid Alpuerto S.A 1996.
  • FERNANDEZ-CID, Antonio La música española en el siglo XX. Madrid Fundación Juan March, 1973.
  • FISCH, Uwe Rodolfo Halffter, Maestro de la música de hoy Méjico Plural. Revista mensual de Excelsior Junio de 1977
  • FLAUBERT, Gustave Correspondencia,
  • FORNER, J. y WILBRANDT, J Contrapunto creativo. Barcelona Labor, 1993.
  • FORTE, Allen The Structure of Atonal Music, New Haven Yale University Press, 1973.
  • FORTE, Allen Introduction to Schenkerian Analysis, New York W.W. Norton & Company, Inc 1982.
  • FRANCO, Enrique Falla, Gerhard, Thomas y Sainz de la Maza en la Escuela Musical Española, Santander Fundación Marcelino Botín, 1996.
  • FRANCO, Enrique Hindemith y Dallapiccola en Madrid Madrid: Revista Música núm. 10 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1954
  • FRANCO, Enrique Xavier Montsalvatge Madrid Servicio de publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia 1975
  • FUBINI, Enrico Música y lenguaje en la estética contemporánea. Madrid Alianza, 1994.
  • FUBINI, Enrico La estética musical del siglo XVIII a nuestros días. Barcelona Seix Barral, 1970.
  • GALLEGO, Antonio Manuel de Falla y El amor brujo, Madrid Alianza Editorial, 1990.
  • GARCIA BACCA, Juan David Filosofía de la música. Barcelona Anthropos, 1990.
  • GARCIA DEL BUSTO, J.L Luis de Pablo, Madrid Espasa-Calpe, 1979.
  • GARCIA DEL BUSTO, J.L Tomás Marco, Oviedo Universidad de Oviedo, 1986.
  • GARCÍA DEL BUSTO, José Luis Alfredo Aracio, una trayectoria  musical de algo más de veinte años Canarias 14 Festival de Música de Canarias 1998
  • GARCIA GAGO, J. Tratado de Contrapunto tonal y atonal. Barcelona Clivis, 1986.
  • GARCIA LABORDA, José María El expresionismo musical de A. Schoenberg. Murcia Universidad de Murcia, 1989.
  • GARCIA LABORDA, José María las composiciones fonéticas de Agustín González Acilu en el contexto de la música española contemporánea. Madrid. revista de Musicología, Vol. XVII Sociedad española de musicología 1994, nº 12
  • GARCIA-ALCALDE, Guillermo Tomás Marco, palabra y obra. Programa de mano del VI Festival de Música de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria SOCAEM, 1990.
  • GARCÍA-ALCALDE, Guillermo Falcón Sanabria. Compositor Gran Canaria Edirca 1991
  • GARCIA, X. y CHARLES A. Joan Guinjoan Barcelona Proa 1999
  • GASSER, Luis La música contemporánea a través de la obra de J. M. Mestres-Quadreny, Oviedo Universidad de Oviedo, 1983.
  • GEDALGE, André Tratado de Fuga. Madrid Real Musical, 1990.
  • GENTILUCCI, Armando Guía para escuchar la música contemporánea. Caracas Monte Avila, 1977.
  • GERHARD, Robert Tonality in Twelve-Tone Music. The Score and IMA magazine Nº 6. Londres William Glock, Mayo de 1951.
  • GERHARD, Robert L’obra musical del mestre Pedrell. La revista, VIII. Barcelona ? 1922.
  • GERHARD, Robert Developments in Twelve-Tone Technique. The Score and IMA magazine Nº 17. Londres William Glock, Septiembre de 1956.
  • GERHARD, Robert La cançó popular catalana, Barcelona Universidad de Barcelona, 1915.
  • GERHARD, Robert Is New Music Growing Old?. Michigan School of Music Series Vol. 612, Nº 18. University of Michigan, 1960.
  • GERHARD, Robert England, Spring 1945. Tempo, 11. Oxford Boosey & Hawkes, 1945.
  • GOJOWY, Detlef Nikolay Andreyevich Roslavets. The New Grove Dictionaruyof Music. London Macmillan, 1991.
  • GOJOWY, Detlef Efim Golishev. The New Grove Dictionaruyof Music. London Macmillan, 1991.
  • GOMEZ AMAT, Carlos Tomás Marco, Madrid S. de Publicaciones del MEC, 1974.
  • GOMEZ AMAT, Carlos Historia de la música española. 5. Siglo XIX Madrid Alianza, 1988.
  • GÓMEZ PINTOR, María Asunciónm José María García Laborda Madrid SGAE 1995
  • GRAETZER, Guillermo La música Contemporánea. Buenos Aires Ricordi, 1980
  • GRÄTER, Manfred Guía de la música contemporánea. Madrid Taurus, 1966.
  • GRIFFITHS, Paul The String Quartet, A History. London Thames and Hundson, 1985.
  • GRIFFITHS, Paul Modern Music and After, Directions since 1945. New York Oxford University Press, 1995.
  • GUINJOAN, Joan Ab Origine. Barcelona Ambit. 1981.
  • GUINJOAN, Joan El Compositor davant el seu moment actual. Barcelona Reial Acadèmia Catalana de belles Arts de Sant Jordi. 1991
  • HAIMO, Ethan Schoenberg’s Serial Odyssey The Evolution of His Twelve-Tone Method, 1914-1928. Oxford Oxford University Press, 1990.
  • HANSLICK, Eduard Lo bello en música. Buenos Aires Ricordi, ?.
  • HANSLICK, Eduard De la belleza en la música ensayo de reforma en la estética musical. Madrid Casa editorial Medina, 1876.
  • HAUER, L. Matthias Vom Melos zur Pauke eine Einführung in die Zwölftontechnick. Viena -------- 1926
  • HAUER, L. Matthias Zwölftontechnick die Lehre von den Tropen. Viena -------- 1926
  • HAUER, L. Matthias Deutung des Melos eine Frage an die Künstler und Denker unserer Zeit. Viena -------- 1923
  • HAYES, Malcom Anton Webern. New York Phaidon Press Limited , 1995.
  • HEADLAM, Dave The Music of Alban Berg London Yale University Press 1996
  • HERZFELD, Friedrich La música del siglo XX. Barcelona Labor, 1964.
  • HINDEMITH, Paul The craft of musical composition. , .
  • HOMS, Joaquim Robert Gerhard i la seva obra Barcelona Biblioteca de Catalunya 1991
  • HOMS, Joaquim Antologia de la música contemporània deln 1900 al 1959 Barcelona Pórtic 2001
  • HYDE, Martha M Schoenberg’s twelve-tone Harmony. The Suite Op. 29 and the Composition Sketches. Michigan UMI Research Press, 1982.
  • IGLESIAS, Antonio Rodolfo Halffter. Su obra para piano, Madrid Alpuerto, 1979.
  • IGLESIAS, Antonio Bernaola Madrid Epasa-Calpe 1982
  • IVES, Charles Memos. (Edición de John Kirpatrick). New York W.W. Norton & Company, 1991.
  • JARMAN, Douglas Alban Berg. London Faber & Faber, 1979.
  • JELINEK, Hanns Anleitung zyr Zwölftonkomposition. Viena ? 1952.
  • JOUVE, P.J. y FANO, M Wozzeck d’Alban Berg. Paris Christian Bourgois, 1985.
  • KANDINSKY, Vasily De lo espiritual en el arte. Barcelona Seix Barral, 1981.
  • KELKEL, Manfred Alexandre Scriabine. Paris Librairie Honoré Champion, 1984.
  • KIRKPATRICK, John Edward Charles Ives. The New Grove Dictionaruyof Music. London Macmillan, 1991.
  • KOSTELANETZ, Richard USA: ¿Revolución cultural?. Buenos Aires Rodolfo Alonso Editor S.R.L. 1969
  • KRENEK, Ernst Autobiografía y estudios. Madrid Rialp, 1965.
  • KÜHN, Clemens Tratado de la forma musical. Barcelona Labor. 1992.
  • KURTH, Richard B Mosaic Poliphony Formal Balance, Imbalance and Phrase Formation in the Prelude of Schoenberg’s Suite, Op. 25. Volumen 14, nº2 . Indiana Society for Music Theory, Otoño de 1992.
  • LA RUE, Jan Análisis del estilo musical. Barcelona Labor, 1989.
  • LANZA, Andrea Historia de la música, 12. EL SIGLO XX, Tercera parte. Madrid Turner, 1980.
  • LEIBOWITZ, René Historia de la ópera. Madrid Taurus, 1990.
  • LEIBOWITZ, René Schoenberg et son école. Paris J.B. Janin 1947.
  • LEIBOWITZ, René Introduction à la musique de doutze sons. Paris L’Arche, 1949.
  • LEIBOWITZ, René Qu’est-ce que la musique de douze sons?. Liège Dynamo, 1948.
  • LEIBOWITZ, René Schoenberg. Paris Editions du Seuil, 1969.
  • LENDVAI, Ernó The workshop of Bartók and Kodály. Budapest Editio Musica Budapest, 1974.
  • LESSEN, Alan Philip Schönberg espressionista. Venecia Marsilio Editori, 1988.
  • LESTER, Joel Analythic approaches to Twentieth-Century Music. New York W. W. Norton & Company, 1989.
  • LEWIN, David Musical Form and Transformation. 4 Analytic Essays, New Haven Yale University Press, 1993.
  • LICHTENFELD, Monika Hauer, Josef Matthias. The New Grove Dictionaruyof Music. London Macmillan, 1991.
  • LISCIANI-PETRINI, Enrica Tierra en blanco. Música y pensamiento a inicios del siglo XX Madrid Ediciones Akal 1999
  • LOPEZ, Julio La música de la posmodernidad. Ensayo de hermenéutica cultural. Barcelona Anthropos, 1988.
  • LOPEZ, Julio La música de la Modernidad ( De Beethoven a Xenakis). Barcelona Anthropos, 1984.
  • MACDONALD, C. NEIGHBOUR, O.W Schoenberg-Gerhard Series. Tempo, 107. Oxford Boosey & Hawkes, Diciembre, 1973.
  • MACDONALD, Calum Sense and Sound Gerhard’s Fourth Symphony. Tempo, 100. Oxford Boosey & Hawkes, Primavera, 1972.
  • MARCO, Tomás Carmelo Alonso Bernaola, Madrid S. de Publicaciones del MEC, 1976.
  • MARCO, Tomás Tendencias hacia las especializaciones nacionales en el internacionalismo musical de la segunda mitad del siglo XX. Revista de Musicología, 16, 1. Madrid Sociedad española de Musicología, 1993.
  • MARCO, Tomás Sobre mis sinfonías. Cuadernos de música. Vol 1. Madrid ICCMU, 1996.
  • MARCO, Tomás Luis de Pablo, Madrid S. de Publicaciones del MEC, 1971.
  • MARCO, Tomás La creación musical como imagen del mundo entre el pensamiento lógico y el pensamiento mágico, Madrid Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1993.
  • MARCO, Tomás Historia general de la Música. VI. El siglo XX. Madrid Alpuerto, 1978.
  • MARCO, Tomás La música de la España contemporánea. Madrid Publicaciones españolas, 1970.
  • MARCO, Tomás Cristóbal Halffter, Valencia S. de Publicaciones del MEC, 1972.
  • MARCO, Tomás Historia de la música española. nº 6, Siglo XX. Madrid Alianza, 1989.
  • MARCO, Tomás Música española de vanguardia. Madrid Guadarrama, 1970 (2)
  • MARTORELL, O. y VALLS, M El fet musical. Barcelona Dopesa, 1978.
  • MATTHIAS HAUER, Josef L’essence du musical
   • Du melos à la timbale
   • Technique dodécaphonique Niza (Francia) Publications de la faculté des lettres de Nice 2000
  • MEAD, Andrew Webern, Tradition, and Composing with Twelve Tones . Volumen 15, nº 2. Indiana Society for Music Theory, Otoño de 1993.
  • MEAD, Andrew An Introduction to the Music of Milton Babbitt. Princeton, New Jersey Princeton University Press, 1994.
  • MEDINA, Angel Crisis o reafirmación en la música española actual. Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987.
  • MEDINA, Angel Primeras oleadas vanguardistas en el área de Madrid. Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987 (2)
  • MEDINA, Angel Ramón Barce Oviedo Universidad de Oviedo, 1983.
  • MEDINA, Ángel Josep Soler. Música de la pasión Madrid ICCMU 1998
  • MESSIAEN, Olivier Technique de mon Langage Musical (Tomo I y II). Paris Alphonse Leduc, 1966.
  • MILLER, J.L An Analysis of Roberto Gerhard’s Libra. Tesis Doctoral. New York City University, 1987.
  • MIRO BACHS, A Cien músicos célebres españoles. Barcelona Ediciones Ave, 1955.
  • MOLDENHAUER, H. y MOLDENHAUER, R. Anton Webern. London Víctor Collancz Ltd. , 1978.
  • MONTSALVATGE, Xavier Breu síntesi de la música espanyola a través dels seus compositors. Barcelona Academia Marshall, 1989.
  • MONTSALVATGE, Xavier Papeles autobiográficos al alcance del recuerdo. Madrid Fundación Banco Exterior, 1988.
  • MOORE, A.F On the late chamber works of Roberto Gerhard. Tesis Doctoral. Southampton University of Southampton , 1990.
  • MORGAN, Robert P La música del siglo XX. Madrid Labor, 1991.
  • NASH, Peter Paul The Wind Quintet [Robert Gerhard] Tempo, 139. Oxford Boosey & Hawkes, Diciembre, 1981
  • NATTIEZ, J. Jacques Musicología generale e semiologia. Torino E.D.T. Edizioni di Torino, 1989.
  • NATTIEZ, J. Jacques Il discorso musicale. Torino Giulio Einaudi, 1987.
  • NICHOLLS, David American Experimental Music 1890-1940 Cambridge Cmabritge University Press 1990
  • NIN, J. Joaquim Pour l’Art Paris Ervann imp. 1909
  • ORTEGA Y GASSET, José La deshumanización del arte. Madrid Alianza, 1991.
  • OUELLETTE, Fernand Edgar Varèse. Paris Christian Bourgois, 1989.
  • PADROS, David Elements tècnics i morfològics en la música actual. Revista Musical Catalana nº 30, Barcelona Publi/Tempo, 1989.
  • PAHISSA, Jaime Los grandes problemas de la música. Buenos Aires Poseidon, 1945.
  • PAHISSA, Jaime Sendas y cumbre de la  música española. Buenos Aires Librería Hachette S.A 1955.
  • PAINE, R Hispanic traditions  in twentieth century Catalan music with particular reference to Gerhard, Mompou and Montsalvatge. Tesis Doctoral. Lancaster University of Lancaster, 1986.
  • PASLER, Jan Confronting Stravinsky. California University of California Press, 1986.
  • PASQUET, Yves-Marie Dans les hauts pâturages weberniens. Numero 18.  París Revue Analyse Musicale, 1990.
  • PAZ, Juan Carlos Arnold Schoenberg o el fin de la era tonal. Buenos Aires Nueva Visión, 1958.
  • PÉREZ CASTILLO, Belén FJoan José Falcón Sanabria Madrid SGAE 1997
  • PERLE, George The operas of Alban Berg, Vol. 1, Wozzeck. London University of California Press, 1980.
  • PERLE, George The operas of Alban Berg, Vol. 2, Lulú. California University of California Press, 1985.
  • PERLE, George Serial Composition and Atonality. California University of California Press, 1991.
  • PEROTTI, Sandro Iri da Iri, Milano Angelo Guerini, 1988.
  • PERSICHETTI, Vincent Armonía del Siglo XX. Madrid Real Musical, 1985.
  • PEYSER, Joan To Boulez and beyond. Music in Europe since the Rite of Spring New York Billboard Books 1999
  • PIÑERO, Juan Música españoles de todos los tiempos. Diccionario biográfico. Madrid Tres, 1984.
  • PLIEGO, Víctor Claudio Prieto. Música, belleza y comunicación. Madrid ICCMU, 1994.
  • POTTER, K Life and works of Roberto Gerhard. Tesis Doctoral. Birmingham University of Birmingham , 1972.
  • PRITCHETT, James The Music of John Cage Cambridge Cambridge University Press 1993
  • RAHN, John Basic Atonal Theory. New York Schirmer Books, 1980.
  • REDLICH, H.F Alban Berg. Viena Universal Edition , 1957.
  • REICH, Willi Alban Berg. Zürich Atlantis Verlag AG , 1963.
  • RESINA, Eduard Robert Gerhard, ¿Vanguardia o Retaguardia? Artículo publicado en el libro El aeroplano y la estrella: El movimiento de vanguardia en los Países Catalanes (1904-1936). Amsterdam Ed. Rodopi 1997
  • RETI, Rudolph The thematic process in music. Westport, Connecticut Greenwood Press, 1978.
  • RETI, Rudolph Tonalidad, Atonalidad, Pantonalidad. Madrid Rialp, 1965.
  • RIEMAN, Hugo Composición musical (teoría de las formas musicales) Barcelona Labor 1929
  • RODRIGUEZ PICÓ, Jesús Xavier Benguerel. Obra y estilo Barcelona 2001
  • ROGNONI, Luigi La scuola musicale di Viena. Torino Giulio Einaudi, 1966.
  • ROSTAND, Claude Dictionaire de la musique contemporaine. Paris Librairie Larousse, 1970.
  • ROSTAND, Claude Anton Webern. Madrid Alianza , 1986.
  • ROZEMBLUM, Jorge Luis La complementariedad como proceso compositivo. Revista de Musicología, 10,1. Madrid Sociedad española de Musicología, 1987.
  • RUFER, Josef Selección y Comentarios. Músicos sobre música. Buenos Aires 1964.
  • RUFER, Josef The Work of Arnold Schoenberg. London Faber & Faber, 1962.
  • RUFER, Josef Composition with Twelve notes. New York Mac Millan, 1954.
  • RUSS, M. Developement of Roberto Gerhard musical technique. Tesis Doctoral. Belfast Queen University, 1977.
  • RUST, Douglas Stravinsky’s Twelve-Tone Loom Composition and Precomposition in Movements. Volumen 16, nº 1.  Indiana Society for Music Theory, Primavera de 1996.
  • RUVIRA, Josep Javier Darias, obra de composición e investigación musical. Valencia Generalitat Valenciana, 1990.
  • SALAZAR, Adolfo La Música en el siglo XX. Madrid Ediciones del Arbol, 1936.
  • SALAZAR, Adolfo La Música contemporánea en España. Madrid La nave, 1930.
  • SALAZAR, Adolfo La Música orquestal en el siglo XX. México Fondo de Cultura Económica, 1949.
  • SALVETTI, Guido Historia de la música, 10 EL SIGLO XX, Primera parte. Madrid Turner, 1977.
  • SAMUEL, Claude Entretiens avec Olivier Messiaen. Paris Pierre Belfond, 1968
  • SAYLOR, Bruce Henry Cowell. The New Grove Dictionaruyof Music. London Macmillan, 1991.
  • SCHLOEZER, B. y SCRIABINE, M Problemas de la música moderna, Barcelona Seix Barral, 1973.
  • SCHOENBERG, A. KANDINSKY, W Cartas, cuadros y documentos de un encuentro extraordinario, Madrid Alianza, 1993.
  • SCHOENBERG, Arnold Armonía. Madrid Real Musical, 1979.
  • SCHOENBERG, Arnold My Evolution. New York Paul Henry Lang, The Musical Quarterly, 1952.
  • SCHOENBERG, Arnold The Musical Idea (editado por Patricia Carpenter y Severine Neff). New York Columbia University Press, 1995.
  • SCHOENBERG, Arnold Tonality and Form. New York Pacific Coast Musician, 1935.
  • SCHOENBERG, Arnold El estilo y la idea. Madrid Taurus, 1963.
  • SCHOENBERG, Arnold Cartas (edición de Erwin Stein). Madrid Turner, 1987.
  • SCHOENBERG, Arnold Gesinnung oder Erkemmtmis?. Viena Jahre neue Musik, Universal Edition, 1926.
  • SCHOENBERG, Arnold Style and Idea (edición de Leonard Stein). New York Belmont  Music Publishers, 1975.
  • SCHOENBERG, Arnold Coherence, Counterpoint, Instrumentation, Instruction in Form. Nebraska University of Nebraska Press, 1994.
  • SEARLE, Humphrey El contrapunto del siglo XX. Barcelona Vergara, 1957.
  • SMITH BRINDLE, Reginald La Composizione Musicale, Milano Ricordi, 1992.
  • SMITH BRINDLE, Reginald La nova música, Barcelona Antoni Bosch, 1979.
  • SMITH BRINDLE, Reginald Serial Composition, New York Oxford University Press, 1986.
  • SOBRINO, Ramón Música Sinfónica Alambrista, Madrid ICCMU, 1992.
  • SOLER, Josep La música. II de la revolución francesa a la edad de la economía. Barcelona Montesinos, 1982.
  • SOLER, Josep Escritos sobre música y dos poemas. Barcelona Boileau, 1994.
  • SOLER, Josep Fuga,técnica e historia. Barcelona Antoni Bosch, 1989.
  • SOPEÑA, Federico La música europea contemporánea. Madrid Unión Musical Española 1953
  • SOPEÑA, Federico Historia de la Música Española Contemporánea. Madrid Rialp 1976
  • SOPEÑA, Federico Stravinsky. Vida, obra y estilo. Madrid Sociedad de estudios y publicaciones 1956
  • SOPEÑA, Federico La nueva Generación Madrid: Revista Música Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1954
  • SOPEÑA, Federico Arnold Schoenberg Madrid: Revista Música Consejo Superior de Investigaciones Científicas 1954
  • SOTELO, Adolfo Arnold Schoenberg conversa con Robert Gerhard Madrid Cuadernos Hispanoamericanos de Cultura 2001
  • SPROSTON, D Gerhard’s serial technique with reference to his symphonies and Concerto for orchestra. Tesis Doctoral. Sheffield University of Sheffield, 1991.
  • STOÏANOVA, Ivanka Manuel d’analyse musicale Paris Minerve 1996
  • STRAVINSKY, Igor Crónicas de mi vida. Barcelona Nuevo arte Thor, 1985.
  • STRAVINSKY, Igor Poética Musical. Madrid Taurus, 1977.
  • STROBEL, Heinrich Claude Debussy, Madrid Rialp, 1966.
  • STUCKENSCHMIDT, H.H Arnold Schoenberg, Madrid Alianza, 1991.
  • STUCKENSCHMIDT, H.H Arnold Schoenberg, Madrid Rialp, 1964.
  • STUCKENSCHMIDT, H.H. La musique du XXe Siécle Paris Hachette 1969
  • SUAREZ PAJARES, Javier Agustín Bertomeu Madrid SGAE 1991
  • SWAROWSKY, Hans Dirección de orquesta. Madrid Real Musical, 1988.
  • TORRES, Jacinto Orquestas y sociedades (1900-1939). Actas del Congreso internacional España en la música de Occidente, Madrid INAEM-Ministerio de Cultura, 1987.
  • TRUDA, Antonio La Scuola musicale di  Darmstadt. Milán Ricordi, 1992.
  • TURINA, Joaquín Escritos de Joaquín Turina. Madrid Alpuerto, 1982.
  • TURINA, Joaquín Tratado de Composición Musical. Madrid Unión Musical Española, 1946.
  • VALLS, Manuel La música actual. Barcelona Noguer, 1980.
  • VALLS, Manuel La música catalana contemporània.Visió de conjunt. Barcelona Selecta, 1960.
  • VALLS, Manuel La música española después de Manuel de Falla. Madrid Revista de Occidente S.A 1962.
  • VALLS, Manuel Diccionario de la música. Madrid Alianza, 1982.
  • VALLS, Manuel Historia de la música catalana. Barcelona Tàber/Epos S.A 1969.
  • VAN DEN TOORN, Pieter C The Music of Igor Stravinsky. New Haven Yale University Press, 1983.
  • VERZINA, Nicola Tradizione e innovacione due categorie estetiche a confronto in epoca seriale e post-seriale. Nuova rivista musicale italiana, nº 25,3-4. Torino Nuova Eri, 1991.
  • VINAY, Giafranco Historia de la música, 11. EL SIGLO XX, Segunda parte. Madrid Turner, 1977.
  • VOGEL, Martin Schönberg und die Folgen. Teil I Schoenberg Bonn Verlag für systematische Musikwissenschaft, 1984.
  • VOGT, Paul Der Blaue Reuter. Un expresionismo alemán. Barcelona Blume, 1980.
  • VOLDER, Piet De Encuentros con Luis de Pablo Madrid Fundación Autor 1998
  • VV. AA. Quadrivium musiques et sciences Paris Ministerio de cultura francés 1992
  • VV.AA. Musiques Nord Américaines París: Revista Contrechamps nº 6 L’Age d’homme 1986
  • VVAA Cristòfor Taltabulll. Barcelona Boileau-Generalitat de Catalunya, 1992.
  • VVAA Xavier Benguerel. Barcelona Generalitat de Catalunya, 1991.
  • VVAA Journal of the Arnold Schoenberg Institute. Los Angeles University of southern California, Publicación semestral.
  • VVAA Numero monográfico a Robert Gerhard. The Score and IMA magazine Nº 17. Londres William Glock, Septiembre de 1956.
  • VVAA Tercer encuentro sobre composición musical, Valencia 1988. Valencia Generalitat Valenciana, 1989.
  • VVAA La música en nuestros días. Revista de Occidente, 151. Madrid Comercial Atheneum S.A 1993
  • VVAA Centenari Robert Gerhard Barcelona Generalitat de Catalunya, 1996.
  • VVAA Numero dedicado a Robert Gerhard. Tempo, 139. Oxford Boosey & Hawkes, Diciembre, 1981.
  • VVAA Primer encuentro sobre composición musical, Valencia 1988. Valencia Generalitat Valenciana, 1989.
  • VVAA La música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca (1915/1939). Granada Ministerio de Cultura, 1986.
  • VVAA Anton von Webern Perspectives. Artículos recopilados por Hans Moldenhauer. Washington University of Washington Press , 1966.
  • VVAA Actas del Simposio Nacional La educación musical elemental. Madrid Fundación Caja de Madrid & ISME- España, 1993.
  • VVAA Actas del Simposio Nacional La educación musical en la sociedad del futuro. Madrid Fundación Caja de Madrid & ISME- España, 1992.
  • VVAA El jinete azul. Barcelona Paidós, 1989.
  • VVAA Segundo encuentro sobre composición musical. Valencia Publicaciones del área de música - IVAECM, 1989.
  • VVAA Luigi Nono. Paris Contrechamps, 1987.
  • VVAA Diàlegs a Barcelona Joan Guinjoan/ J.M. Mestres-Quadreny. Barcelona Ajuntament de Barcelona, 1988.
  • VVAA La música contemporánea. Barcelona Salvat, 1973.
  • VVAA Tercer encuentro sobre composición musical. Valencia Publicaciones del área de música - IVAECM, 1990.
  • VVAA Escritos sobre Luis de Pablo. Madrid Taurus, 1987.
  • VVAA Le temps des mutations. Sèrie Inharmoniques 1. París Centre Pompidou, Christian Bourgois, 1986.
  • VVAA Primer encuentro sobre composición musical. Valencia Publicaciones del área de música - IVAECM, 1988.
  • VVAA La música española en el siglo XIX Gijón Universidad de Oviedo 1995
  • VVAA Miscel.lània. Oriol Martorell Barcelona Publicacions de la Universitat de Barcelona 1998
  • VVAA Josep Cercós Barcelona VIENA, Serveis Editorials, S.L. 1992
  • VVAA Música d’Ara Barcelona. Revista núm. 1 Associació Catalana de Compositors 1998
  • VVAA Música d’Ara Barcelona. Revista núm. 2 Associació Catalana de Compositors 1999
  • VVAA Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana Madrid Sociedad General de Autores y Editores 2000
  • VVAA CODEXXI, núm. 2, 1999 Barcelona Associació Música i Comunicació 1999
  • VVAA Joan Guinjoan, testmonio de un músico Madrid Fundación Autor 2001
  • VVAA Jordi Cervelló Barcelona Proa 2000
  • VVAA Gran Enciclopèdia de la Música Barcelona Enciclopèdia Catalana 2000
  • VVAA Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear Barcelona Edicions 62 2001
  • VVAA Mundo de Juan Eduardo Cirlot Valencia IVAM Instutulo Valenciano de Arte Moderno 1996
  • VVAA Josep Maria Mestres Quadreny Barcelona Proa 2002
  • W, WESSLING, Berndt Alma. Barcelona Nuevo Arte Thor, 1984.
  • WALTER WHITE, Eric Stravinsky. The Composer and his Works. London Faber and Faber, 1979.
  • WEBERN, Anton El camí cap a la nova música. Barcelona Antoni Bosch, 1982.
  • WEBERN, Anton Journal à une amie Letres à Hildegard Jone et Josef Humplik.. Paris Jean-Claude Lattès, 1975.
 • INSTRUMENTACIÓ
  • ADATO, J. y JUDY, G. The Percussionist’s Dictionary Miami Warner Bross Publications 1984
  • ADLER, Samuel., The Study of Orchestration. New York W.W. Norton & Norton 1982.
  • ANDRES, Ramón., Diccionario de instrumentos musicales (de Píndaro a J.S. Bach). Barcelona: Bibliograf, S.A., 1995.
  • ARAGU, Domingo Los instrumentos de percusión Madrid Música Mundana 1995
  • ARTAUD, Pierre-Yves., Flutes au Present. Paris: Editions Musicales Transatlantiques, 1980.
  • AUDSLEY, George Ashdown., The Art of Organ-Building. New York: Dover, 1965.
  • AYARBE, M y F., Curso práctico de instrumentación. Barcelona: Catalana de Publicacions, 1947.
  • BAINES, Anthony, Brass instruments. New York: Dover, 1993.
  • BAINES, Anthony, Woodwind instruments. New York: Dover, 1991.
  • BAINES, Anthony., The Oxford Companion to Musical Instruments. Oxford: Oxford University Press, 1992.
  • BAINES, Anthony., Historia de los instrumentos musicales. Madrid: Taurus, 1988.
  • BARKER, Paul Composing for Voice New York Roudletge 2004
  • BARTOLOZZI, Bruno., Nuovi suoni per i “legni”. Suvini Zerboni: Milán, 1974.
  • BECK, John H. Encyclopedia of Percussion New York Garland Publishing, Inc. 1995
  • BEKKER, Paul., The Orchestra. New York: W.W. Norton & Company, 1963.
  • BERLIOZ, Héctor., De l’instrumentation. Paris: Le Castor Astral, 1994.
  • BERLIOZ, Héctor., Grande Trattato di Strumentazione e D’Orchestrazione. Milán: Ricordi, 1988.
  • BESSARABOFF, Nicholas., Ancient eruropean musical instruments. Boston: Museum of Fine Arts. The Harvard University Press, 1941.
  • BLACK, D. y GEROU, T. Essential Dictionary of Orchestration Los Angeles Alfred Publishing Co., Inc. 1998
  • BLACK, Dave Essential Dictionary  of Orchestration Los Angeles Alfred Publishing Co., Inc. 1998
  • BLADES, James., Percussion Instruments and their History. London: Faber & Faber, 1984.
  • BLASCO, F. y SANJOSÉ. V. Los instrumentos musicales Valencia Universidad de Valencia 1994
  • BLATTER, Alfred., Instrumentation / Orchestration. 2d. ed. New York: Macmillan 1997
  • BLIVET, Jean-Pierre Les Voies du chant París Librairie Arthème Fayard 1999
  • BOEHM, Theobald., The Flute and Flute Playing. New York: Dover, 1964.
  • BOK, H. y  WENDEL, E., Nouvelles techniques de la clarinette basse. Paris: Salabert, 1989.
  • BONASTRE, Francesc., Música y parámetros de especulación. Madrid: Alpuerto, 1977.
  • BONGIOANNI, Luigi Enrico., Norme per l’Accordatura del Pianoforti. Padova: B. Zanibon, 1948.
  • BORDAS, Cristina, Origen y evolución del arpa de dos órdenes. Zaragoza: Revista Nassarre, nº V, 2, 19?.
  • BOUASSE, Henry., Instruments a vent (3 tomos). Paris: Librairie Scientifique et Technique, Albert Blanchard, 1986.
  • BRAUCHLI, Bernard The Clavichord Cambridge Cambridge University Press 1998
  • BUCHNER, Alexander., Encyclopédie des instruments de musique. París: Gründ, 1980.
  • BUCHNER, Alexandre., Les instruments de musique  à travers les ages. Paris: Gründ, 1972.
  • CALVO-MANZAN0, Mª Rosa., Tratado analítico de la técnica y estética del arpa. Madrid: Alpuerto, 1987.
  • CARAVAN, Ronald L., Preliminary Exercices & Etudes In contemporary Techniques for Saxophone. New York: Dorn Productions, 1980.
  • CARSE, Adam., The History of Orchestration. New York: Dover, 1964.
  • CARSE, Adam., The Orchestra from Beethoven to Berlioz Cambridge W. Heffer & Sons Ltd. 1948
  • CARSE, Adam., The orchestra in the XVIIIth Century Cambridge W. Heffer & Sons Ltd. 1940
  • CARSE, Adam., Musical Wind Instruments New York: Da Capo Press 1966
  • CASELLA, A. El Piano Buenos Aires Ricordi Americana 1936
  • CASELLA, A. y MORTARI, V., La técnica de la  Orquesta Contemporánea. Buenos Aires: Ricordi, 1950.
  • CECCAROSSI, Domenico., Il Corno. Milan: Ricordi, 1982.
  • CLODOMIR, P., Manuel Complet du Chief-Directeur -Harmonie et fanfarre-. Paris: Alphonse Leduc, 1948.
  • COERNE, Louis Adolphe, The Evolution of Modern Orchestration. The Macmillan Company: Westport, Connecticut, 1979.
  • CORNUT, Guy La voz México D.F. Fondo de Cultura Económica 1998
  • COUTAGNE, Henry., Les instruments à archet au XVI siècle d’après un traité de musique récenment découvert . Suisse Romande: Gazzette Musicale de la Suisse Romande, 1895.
  • CHALOUPKA, Stanley., Harp Scoring. Glendale: Glendale Instant Printing, 1988.
  • CHARNASSÉ, Hélène La guitare Paris Presses Universitaires de France. Colección Que sais je? 1985
  • DEL MAR, Norman., Anatomy of the Orchestra. London: Faber & Faber, 1983.
  • DIDEROT ET D’ALEMBERT., L’encyclopédie: Musique. París: Inter-livres, 1994.
  • DIDEROT ET D’ALEMBERT., L’encyclopédie: Lutherie. París: Inter-livres, 1994.
  • DOLGE, Alfred., Pianos and their Makers New York: Dover, 1972.
  • DONINGTON, Robert., La música y sus instrumentos. Madrid: Alianza, 1986.
  • DONORA, Luigi., Semiografia della nuova musica. Padova: G. Zanibon, 1978.
  • DUFOURQ, Norbert., L’Orgue. Paris: Presses Universitaires de France, Col. Que sais je?. 1982.
  • DUFOURQ, Norbert., Le Clavecin. Paris: Presses Universitaires de France, Col. Que sais je?. 1981.
  • DURANTE, E. y MARTELLOTTI, A., L’Arpa di Laura. Firenze: S.P.E.S, 1982.
  • ESLAVA, Hilarión., Escuela de composición. Tratado cuarto: de la instrumentación. Madrid: Imprenta de Santos Larxé y Blumestein, 1967.
  • FACHIN, Guido., Le Percussioni. Torino: EDT, 1989.
  • FICHER, J. y SICCARDI, S., Síntesis de Instrumentación. Buenos Aires: Ricordi, 1942.
  • FORSYTH, Cecil., Orchestration. New York: Dover, 1982.
  • FRESNEL-ELBAZ, Elizabeth La Voix París Éditions du Rocher 1997
  • GAI, Vinicio., La voluta degli strumenti ad arco. Roma: Edizioni Torre d’Orfeo, 1988.
  • GALILEI, Vicenzo., Diálogo della música antica et moderna (Fiorenza 1581). Roma: Reale Accademia d’Italia. 1934.
  • GARBARINO, Giuseppe., Metodo per Clarinetto . Milán: Suvini Zerboni, 1978.
  • GEIRINGER, Karl., Musical instruments, their history in western culture from the stone age to the present day . London: George Allen, ?.
  • GERVASONI, Pierre., L’Accordeon, Instrument du XXème Siecle. Paris: Mazo, 1986.
  • GEVAERT, F.A., Nuevo  tratado de Instrumentación. París: Henry Lemoine, 1938.
  • GLAREAN, Heinrich., Dodecachordon. New York: American Institute of Musicology, 1965.
  • Heller, Henryk., Método de los sonidos armónicos. Berlín: N. Simrock, 1928.
  • HELLFER, C. y MICHAUD-PRADELLES, C. Le piano Paris Presses Universitaires de France. Colección Que sais je? 1985
  • HENRIQUE, Luís., Instrumentos Musicais. Lisboa: Fundación Calouste Gulbenkian, 1988.
  • HERRERA, Enric., Técnicas de arreglos para la orquesta moderna. Barcelona: Antoni Bosch, 1986.
  • HOTTETERRE, Jacques-Martin., Principles of the Flute recorder and Oboe. New York: Dover, 1983.
  • HOWELL, Thomas., The Avant-garde Flute. Berkeley: University of California Press, 1974.
  • ITURRALDE, Pedro., Los armónicos  en el Saxofón. Madrid: Musicinco, S.A., 1987.
  • IVES ARTAUD, Pierre., La Flauta. Barcelona: Labor, 1991.
  • JACOB, Gordon., The elements of Orchestration. Greenwood press, Publishers: Westport, Connecticut, 1976.
  • JACOB, Gordon., Orchestral Technique. Oxford: Oxfod University Press, 1992.
  • JACHINO, Carlo., Gli Strumenti d’Orchestra. Milán: Curci, 1978.
  • JAKOB, Friedrich., L’Orgue. Paris: Van de Velde, 1983.
  • JAMBOU, Louis., Evolución del órgano español. Siglos XVI-XVIII (2 volúmenes). Oviedo: Universidad de Oviedo, 1988.
  • KARTOMI, Margaret J., On Conceps and Classifications of Musical Instruments. Chicago: The University of Chicago Presss, 1990.
  • KENNAN, K. y GRANTHAM, D., The Technique of Orchestration. New Jersey: Prentice Hall, 1990.
  • KIENTZY, Daniel., Les sons multiples aux  saxophones. Paris: Salabert, 1982.
  • KLEMENT, Miloslav., Schule für alt-blockflöte. Praha: Supraphon, 1987.
  • KOECHLIN, Charles., Traité de l’orchestration. Paris: Max Eschig, 1959.
  • LEIBOWITZ, R. y  MAGUIRE, J.., Il pensiero Orchestrale. Bari: Salvati, 195?.
  • LEVAILLANT, Denis. El Piano. Barcelona: Labor, 1990.
  • LOCATELLI de Pergamo, Ana María, La notación de la música contemporánea. Buenos Aires: Ricordi, 1973.
  • LONDEIX, Jean-Marie., Hello! Mr. Sax. Paris: Alphonse Leduc, ?.
  • LLANOS, R. y ALBERDI, I. Accordion for composers Anza (Lasarte-Oria), España Ed. Particular 2003
  • MARSENNE, Marin., Harmonie universelle contenant la théorie et la practique de la musique (Paris 1636). Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1986.
  • MARTENOT, M. Maurice., Mèthode pour l’enseignement des Ondes Musicales. Paris: Alphonse Leduc, 1931.
  • MARX, Hans Joachim., The instrumentation of Haendel’s early italian works. Early Music, 1988.
  • MENCARELLI, Pier Luigi., Metodo per  Flauto. Milán: Suvini Zerboni, 1975.
  • MEYER, Christian., Musica getutscht: les instruments et la practique musicales en Allemagne au début du XVIe siècle. Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.
  • MONICHON, Pierre., L’Accordéon. Paris: Presses Universitaires de France, Col. Que sais je?. 1971.
  • MONTAGU, Jeremy., The Wrold of baroque & classical musica instruments. New York: Overlook Press, 1979.
  • MONTAGU, Jeremy., Making early percussion instruments. Oxford: Oxford University Press, 1977.
  • NIETO, Albert., La digitación pianística. Zaragoza: Mira Editores, S.A., 1992.
  • PEDRELL, Felipe Organografía musical antigua española Barcelona Juan Gili, librero 1901
  • PENAZZI, Sergio., Metodo per Fagotto. Milán: Suvini Zerboni, 1971.
  • PINCHERLE, Marc Le violon Paris Presses Universitaires de France. Colección Que sais je? 1966
  • PISTON, Walter., Orquestación. Madrid: Real Musical, 1978.
  • POTTER, John (Ed.) Singing Cambridge Cambridge University Press 2000
  • PREVITALI, Fernando., Guía para el estudio de la dirección orquestal. Buenos Aires: Ricordi, 1969.
  • PRIEBERG, Fred., Música de la era técnica. Buenos Aires: Eudeba, 1961.
  • PUJOL, Emilio., Escuela razonada de la guitarra. Buenos Aires: Ricordi, 1956.
  • RAMADA, Manel Atlas de percusión Valencia Rivera Editores 2000
  • READ, Garner Style and Orchestration New York Schirmer Books 1979
  • READ, Garner Contemporary Instrumental Technique New York Schirmer Books 1976
  • REED, H.O. y LEACH, J.T. Scoring of Percussion and the instruments of the percussion section New Jersey Prentice Hall 1969
  • REY, J.J., NAVARRO, A., Los instrumentos de púa en España. Bandurria, cítula y “laúdes españoles”. Madrid: Alianza, 1993.
  • RILEY, Maurice W. The History of the viola (Volume I & II) Michigan Braun-Brumfield 1993
  • RIMSKY-KORSAKOV, Nicolas., Principios de orquestación (Tomo I y II). Buenos Aires: Ricordi, 1946.
  • ROMANILLOS, J.L. Abtonio de Torres, Guitar Maker, His life & Work Westport Bold Strummer, Ltd. 1997
  • SACHS, Curt., Historia universal de los instrumentos musicales. Buenos Aires: Centurion, 1948.
  • SCHAEFFNER, André., Origine des intruments de musique. Paris: Mouton & Co and Maison des Sciences de l’Homme, 1968.
  • SCHERCHEN, Hermann., El arte de dirigir la Orquesta. Barcelona: Labor, 1988.
  • SCHNEIDER, John, The Contemporary Guitar. Berkeley: University of California Press, 1985.
  • SCHOENBERG, Arnold., Coherence, Counterpoint, Instrumentation, Instruction un Form. Lincoln: University of Nebraska, 1994.
  • SELFRIDGE-FIELD, Eleanor., Venetian instrumental music from Gabrieli to Vivaldi. New York: Dover, 1994.
  • SELFRIDGE-FIELD, Eleanor., Instrumentation and genre in italic music, 1600-1670. Early Music, 1991.
  • SERRA, Joaquim., Tractat d’instrumentació per a cobla. Barcelona: D.C. de la Generalitat de Catalunya, 1987.
  • SINGER, Lawrence., Metodo per  Oboe. Milán: Suvini Zerboni, 1969.
  • SMITH BRINDLE, Reginald., Contemporary Percussion. Oxford: Oxford University Press, 1991.
  • STONE, Kurt., Music Notation in the Twentieth Century. New York: W.W. Norton & Company, 1980.
  • SWAROWSKY, Hans., Dirección de Orquesta. Madrid: Real Musical, 1988.
  • TEMES, José Luis., Instrumentos de percusión en la música actual. Madrid: Digesa, 1979.
  • TOURNIER, Marcel The Harp Paris Henry Lemoine & Cie. 1959
  • TRANCHEFORT, François-René., Los instrumentos musicales en el mundo. Madrid: Alianza, 1991.
  • TRICHET, Pierre., Traité des Instruments de Musique (vers 1640). Genève: Minkoff Reprint, 1978.
  • ULIERTE, Enrique de., Tratado moderno de instrumentación para orquesta de Jazz. Madrid: Canciones del mundo, 1965.
  • VANDERICHET, Jean Paul., Les Instruments de Percussion. Paris: Presses Universitaires de France, Col. Que sais je?. 1977.
  • VIRDUNG, Sebastian., Musica Getutscht (Basel 1511). Les instruments et la practique musicales en Allemagne au début du XVI siècle. Pasís: Centre National de la Recherche Scientifique, 1980.
  • VOIGT, Wolfagang., Dissonanz und Klanfarbe. Instrumentationsgeschuchtlibne und experimentelle Undersuchungen. Bonn: Verlag für systematische Musikwissenschaft GMBH, 1985.
  • VOLBACH, Fritz., La Orquesta Moderna. Barcelona: Labor, 1928.
  • VV. AA. ACÚSTICA MUSICAL Barcelona Prensa Científica S.A. 1989
  • VV.AA. The Cambridge Companion to the Clarinet Cambridge Cambridge University Press 1995
  • VVAA, Le timbre, métaphore pour la composition. Paris: IRCAM, Christian Bourgois, 1986.
  • VVAA, L’Orchestre. Paris: Autrement, 1992.
  • VVAA, Atlas de los instrumentos musicales. Madrid: Alianza, 1994.
  • VVAA, Museu de la Música 1/ Catáleg d’instruments. Barcelona: Museo de la música, Ajuntament de Barcelona, 1991.
  • VVAA, Instruments de musique espagnols du XVIe au XIXe Siècle. Bruselas Génerale de Banque et les auteurs, 1985.
  • WAGNER, Richard., Wagner on Conducting. New York: Dover, 1989.
  • WHITE, William B. Theory and Practique of Piano Construction. New York: Dover, 1975.
  • WIDOR, Charles Maria., Técnica de la Orquesta Moderna. París: Henry Lemoine, 1913.
  • WINCKEL, Fritz., Music, Sound and Sensation. A Modern Exposition. New York: Dover, 1967.
  • WINTERNITZ, Emanuel., Les instruments de musique  du monde occidental. Paris: Arthaud, 1972.
  • ZACCONNI, Lodovico., Prattica di musica. Bologna: Forni, 1967.