Direcció de cor secundària (I-II)

Dades generals

Nom de l'assignatura Direcció de cor secundària I i II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n quadrimestre
crèdits ECTS 8
Valor total en hores 240 Hores presencials lectives: 90
Altres hores presencials: 20
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 120
Professor/a Lluis Vila
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Disposar de recursos comunicatius, partint del gest, que permetin fer arribar les seves iniciatives de forma clara i adequada.
 • Aprendre el gest a partir de la posició inicial idònia de cada estudiant.
 • Familiaritzar-se amb el llenguatge i els recursos tècnics de les diferents veus i tessitures, per poder-s’hi adreçar de manera adequada.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Estils musicals diversos. Repertori coral.
 • Necessitat del director com a centralitzador i unificador.
 • Diferenciació del coneixement pràctic i el purament teòric. El cor com a realitat viva que cal
 • treballar en el moment present i en circumstàncies constantment canviants.
 • Tècniques d’estudi i d’assaig.
 • Perfeccionament de les habilitats comunicatives, expressives i tècniques que configuren la interpretació des del punt de vista de la direcció de cor.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes col·lectives per a treballar aspectes comuns tant d’anàlisi com de direcció i tècnica de gest.
 • Pràctica de la capacitat de comunicació i crítica constructiva.
 • Sessions regulars amb piano i/o cor per trobar el lligam directe entre el coneixement après i la seva corresponent pràctica.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’avaluació general serà continuada durant tot el curs en funció de la participació i pràctiques de l’alumne. A més es farà una avaluació inicial d’orientació, i una altra global al final del semestre.

S’avaluarà principalment la capacitat de fer la síntesi entre el coneixement conceptual i la pràctica de la direcció de cor.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 10%
Pràctiques 1r i 2n terç final del 1r i 2n terç de curs 50% (25% per terç)
Avaluació final Final de curs 40%

 

Fonts d'informació bàsica

Partitures i enregistraments en funció del repertori a treballar cada semestre.