Instrumentació i orquestració II

Dades generals

Nom de l'assignatura Instrumentació i Orquestració II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Albert Guinovart
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Instrumentació i Orquestració I. 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aplicar el coneixement dels instruments musicals i les seves característiques tècniques i tímbriques a diferents combinacions instrumentals.
 • Conjuntar i equilibrar tímbricament els sons d’instruments diversos i les diferents superposicions de so.
 • Controlar tècnicament i tímbrica els instruments en diverses formacions (duos, trios, quartets, quintets, cambra, orquestra).
 • Analitzar tímbricament i instrumentalment obres musicals i aplicar aquesta anàlisi en diverses formacions instrumentals en el camp de la composició.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Combinacions instrumentals i de famílies d’instruments.
 • Estudi de l’orquestració: des de l’orquestra romàntica fins a principis del segle XX.
 • Anàlisi tímbrica i instrumental d’obres per a orquestra.
 • Escriptura per a orquestra de cambra i orquestra simfònica.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Estudi i anàlisi de les combinacions instrumentals i exemples de la literatura orquestral.
 • Aplicació progressiva a treballs d’orquestració i composició per a orquestra. 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treball de metalls Primer terç de curs 20%
Treball de percussió i arpa Segon terç de curs 20%
Anàlisi i exposició d'un moviment simfònic Durant el curs 20%
Treball final per orquestra a 3 Final de curs 40%

 

Fonts d'informació bàsica

 • PISTON, Walter: Orchestration. Ed. Real Musical, Madrid, 1984.
 • ADLER, Samuel: The Study of Orchestration. Ed. W. W. Norton & Company, New York, 1982.
 • CASELLA, Alfredo i MORTARI, Virgilio: La técnica de la orquesta contemporánea. Ed. Ricordi Americana, Buenos Aires, 1950.
 • CHARLES, Agustín: Instrumentación y Orquestación Clásica y Contemporánea. Divera Editores. Valencia, 2005.
 • Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.