Instrumentació i orquestració IV

Dades generals

Nom de l'assignatura Instrumentació i Orquestració IV
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Bernat Vivancos
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Instrumentació i Orquestració III. 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer en profunditat les característiques tímbriques  i tècniques dels instruments en la creació clàssica i contemporània, individualment i en relació amb les altres combinacions instrumentals.
 • Crear en l’alumne un sentit pràctic i personal de l’orquestració, a fi de potenciar la imaginació i creativitat en la tècnica orquestral.
 • Conceptualitzar la instrumentació i orquestració com a fenomen creatiu, límit entre orquestració i composició. Fer descobrir a l’alumne un món nou i actual de l’orquestració per tal d’enriquir el seu propi llenguatge musical
 • Tenir consciència de l’orquestració com a eina per a l’estructura formal d’una obra.
 • Fonamentar la “intuïció” en la orquestració.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Estudi individualitzat de cada instrument fent atenció a les noves possibilitats que ofereix avui dia cada un d’ells.
 • Una visió nova de la instrumentació: noves possibilitats en la música de cambra, l’originalitat, la coloració, etc.
 • Una nova visió de l’orquestració: textures, color, mixtures, clusters, ressonància, massa, transparència, l’orquestra per blocs, etc.
 • Instruments nous o poc habituals (música antiga, música moderna, instruments folclòrics, exòtics)
 • La influència d la música electroacústica en l’orquestració. Noves possibilitats en l’orquestra. La imaginació. L’espai i l’orquestra.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives, exposició dels continguts.
 • Anàlisi d’obres cabdals o significatives en l’orquestració del S. XX-XXI: partitura, enregistrament, l’orquestra en directe (OBC, Orquestra del Vallès...)
 • Realització i correcció a classe dels treballs demanats durant el quadrimestre.
 • Aplicació progressiva a treballs d’instrumentació i orquestració.

Es valoraran els següents aspectes:

 • Regularitat en el treball
 • Qualitat dels treballs i dels exercicis realitzats
 • Participació a classe
 • Involucració
 • Evolució
 • Presentació dels treballs en el termini establert
 • Puntualitat a les classes
 • Faltes d’assistència:
  • Més de 3 classes: no s’assoleix l’Excel.lent
  • Més de 5 classes: no s’assoleix el Notable
  • Més de 7 classes: no s’aprova el quadrimestre

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Exercicis d'anàlisi i lectura Avaluació continuada 30%
Exercicis d'orquestració Avaluació continuada 30%
Presentació del treball final d'orquestració Segona meitat del curs 10%
Treball final d'orquestració Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • KOECHLIN: Traité de l’orchestration. 4 vol. Paris: Max Eschig, 1954-1959.
 • PISTON, Walter: Orchestration. Ed. Real Musical, Madrid, 1984.
 • ADLER, SAMUEL: The Study of Orchestration. Ed. W. W. Norton & Company, New York, 1982.
 • CASELLA, Alfredo i MORTARI, Virgilio: La técnica de la orquesta contemporánea. Ed. Ricordi Americana, Buenos Aires, 1950.
 • CHARLES, Agustín: Instrumentación y Orquestación Clásica y Contemporánea. Divera Editores. Valencia, 2005.
 • Recull de fotocòpies i esquemes de tractats diversos, preferentment francesos.
 • Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.