Metodologies d'anàlisi musical

Dades generals

Nom de l'assignatura Metodologies d'Anàlisi Musical
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 45
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 20
Professor/a Joan Grimalt, Josep Margarit, Fèlix Pastor, Eduard Resina, Manel Ribera, Manel Rodeiro
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Fonaments de Composició (normalment es cursen simultàniament).

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Ser capaç de diferenciar entre els dos nivells d’anàlisi: anàlisi descriptiva i anàlisi explicativa.
 • Ser capaç d’interpretar el resultat d’una anàlisi i de fer-ne un comentari crític i comparatiu.
 • Valorar la importància que té l’anàlisi d’una obra musical en qualsevol de les possibles relacions que es puguin tenir amb aquesta obra (audició, interpretació, ensenyament, crítica, etc.)
 • Aprendre a realitzar l’anàlisi d’una obra tenint en compte sempre la particularitat de l’obra.
 •  Mostrar un domini suficient en l’aplicació de les tècniques analítiques necessàries segons quin sigui l’objectiu i el nivell de l’anàlisi.
 • Ser conscient de la necessitat de contextualitzar i relativitzar tots els elements comuns que travessen la història de la música i apareixen en les obres musicals.
 •  Aprendre a establir una relació de re-alimentació entre el raonament analític i la intuïció musical present en l’audició i la interpretació.
 • Valorar la necessitat de la reflexió teòrica i de la investigació per tal de construir un sentit crític propi en relació a la música i al saber en general.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 •  Aspectes i paràmetres musicals:
  • L’espai sonor: espai sonor total, línies i veus, registres, ...
  • El llenguatge musical: modalitat, tonalitat, atonalitat.
  • La construcció motívica i temàtica
  • El temps i el ritme
  • El timbre i la textura
  • L’estructura subjacent, l’organització relacional i la globalitat
 • Conceptes teòrics i analítics
  • Nivells analítics: descripció i explicació
  • L’obra musical com a objecte o com a procés
  • Organització de les relacions i globalitat
  • Creixement musical i linealitat
  • Anàlisi i interpretació
 • Exemples musicals
  • Petites dimensions: melodies, fragments.
  • Mitjanes dimensions: obres petites completes, parts, seccions.
  • Grans dimensions: moviments, obres completes.
  • Exemples musicals de procedència, estil i època diverses.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes col·lectives setmanals.
 • Es treballarà en dues direccions diferents i complementàries: a partir de la consideració analítica d’un determinat aspecte o paràmetre musical, d’un concepte o d’una tècnica analítica cap a una obra o exemple musical concret, i, a la inversa, des d’una obra o exemple musical concret cap a la descoberta del concepte analític subjacent. També es veuran les implicacions teòriques i meta-teòriques de cadascun dels plantejaments analítics en la construcció d’un pensament musical. S’acompanyarà aquest treball amb la lectura de diversos textos. Els exemples musicals seran escoltats abans, durant i després del treball analític, per intentar veure en cada cas com afecta l’anàlisi a la nostra audició i percepció musicals.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Es valoraran els següents aspectes:

 • la comprensió dels diferents conceptes presentats,
 • la capacitat d’aplicació dels diferents tipus d’anàlisi,
 • la capacitat d’observació, de relació i de construcció d’hipòtesis,
 • el sentit crític i el raonament en la justificació dels resultats analítics.
Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 10%
Resolució d'exercicis plantejats a classe Avaluació continuada 10%
Resolució de treball i lectures per fer a casa Avaluació continuada 10%
Treball o Examen de mig curs Aprox. sessió 15 30%
Preparació i Presentació projecte final A partir de la sessió 15 10%
Entrega del projecte final Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • CADWALLADER, Allen Clayton and Gagne, David: Analysis of tonal music: a Schenkerian approach. New York: Oxford University Press, 1998.
 • COGAN, Robert and Escot, Pozzi: Sonic design : the nature of sound and music. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, c1976. (no disponible; es donaran fotocòpies).
 • COOK, Nicholas: A guide to musical analysis. New York: G. Braziller, 1987.
 • COOK, Nicholas: Analysis Through Composition. Oxford: Oxford University Press, 1996.
 • COOPER, Grosvenor and Meyer, Leonard B.: La estructura rítmica de la música. Barcelona, Idea Books, 2000.
 • DUNSBY, Jonathan and Whittall, Arnold: Music analysis in theory and practice. New Haven: Yale University Press, 1988.
 • FORTE, Allen y Gilbert, Steven E.: Introdución al Análisis Schenkeriano. Barcelona: Idea Books, 2002.
 • LARUE, Jan: Anàlisis del Estilo Musical. Barcelona, Labor, 1989.
 • NEUMEYER, David & Tepping, Susan: A guide to Schenkerian Analysis. New Jersey, Prentice-Hall, 1992.
 • RAHN, John: Basic Atonal Theory. New York, Schirmer Books, 1980.
 • SALZER, Felix y Schachter, Carl: Contrapunto en la composición; el estudio de la conducción de las voces. Barcelona, Idea Books, 1999.
 • SALZER, Felix: Audición estructural; coherencia tonal en la música. Barcelona, Labor, 1990.