Percepció auditiva específica

Dades generals

Nom de l'assignatura Percepció Auditiva Específica
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a Sofía Martínez
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha cap prerequisit.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Mostrar criteris sòlids per discernir la correcta afinació, el ritme i el timbre de qualsevol so vocal o instrumental tant aïllat com integrat dins d’un context sonor cambrístic, orquestral o coral.
 • Discernir auditivament el grau d’importància de cadascun dels paràmetres i relacionar-lo amb autors i contextos històrics.
 • Transcriure determinats elements d’allò que escoltem.
 • Plantejar l’educació de l’oïda des de dos plànols fonamentals: el de ser intèrprets i el de ser oients.
 • Educar l’oïda mitjançant l’adquisició d’eines i desenvolupament d’habilitats que ens permeti:
  • Poder reconèixer, imaginar i cantar/afinar sons (en general: notes, melodies, intervals, acords, escales, modes... de forma més especial: timbres, textures, estructures, ...) ràpidament
  • Poder reaccionar ràpidament a lo que s’està escoltant; imaginant i produint (cantar/tocar) sons
  • Poder improvisar desenvolupant idees basades en aquestes reaccions
  • Desenvolupar o millorar la capacitat per traslladar aquests coneixements i/o habilitats al instrument propi
 • Enfortir les bases del que es coneix genèricament com a “Oïda Relatiu”, relacionant coneixements harmònics i melòdics, per tal de confeccionar el material sonor.
 • Adquirir/millorar la capacitat per transcriure material sonor divers.
 • Disposar de l’agilitat i els recursos necessaris per fer ús dels patrons intervàlics, melòdics i harmònics més adequats a cada situació. Transport de frases, motius, i/o temes sencers

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Condicions analítiques d’estils i autors en els paràmetres musicals: So (elecció tímbrica i textura), Ritme (principis i formulacions), Melodia (del motiu a l’elaboració temàtica), Harmonia (tractament dels diferents sistemes), Forma (macroforma i microforma com a base per a treballar paràmetres o com a conseqüència).
 • Reconeixement auditiu i transcripció de principis compositius: Moviment del cant monòdic, repetició, variant, contrast i manca de relació, elaboració de subjecte, contrasubjecte, motius i temes, principis cíclics.
 • Entrenament auditiu: reconeixement de timbres nous, encadenament d’escales,  inversions d’acords, transcripció d’instruments transpositors, diferents afinacions, treball per a l’oïda relativa i l’oïda absoluta, transcripcions rítmiques, ritmicomelòdiques i transcripcions harmòniques.
 • Percepció i anàlisi de la música amb text: correspondències formals, representació i descripció.
 • Escoltar i veure / sentir i mirar: música en viu, registres sonors, exploració de la divisió de l’atenció, tècniques i estratègies d’audició, variació de l’actitud de l’oient.
 • Elements constructius i principis bàsics de l’oïda musical:
  • Intervals
  • Modes/escales
  • Sistemes tonals: modes derivats de l’escala Major, menor harmònica i menor melòdica
  • Construccions melòdiques: arpegis, motius, patrons, notes d’aproximació, cromatismes
  • Sistemes atonals i/o simètrics: melodies aleatòries, escales simètriques
  • Acords i construccions harmòniques: tríades, quatriades, tensions i superestructures
  • Progressions d’acords.
  • Repertori: sistemes d’aprenentatge, transport i memorització: melodies, reduccions melòdiques, línies melòdic/harmòniques guia, línies de baix.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de pràctica musical auditiva; de dictats melòdics i harmònics, d’agilitat i precisió en la afinació de les més diverses combinacions melòdiques, del reconeixement de sons i timbres, cantar en grup i en solitari, en els estils i llenguatges més característics.
 • El treball autònom comporta l’estudi i la pràctica personal dels procediments i exercicis proposats a classe i la confecció de petits treballs de transcripció.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés i la actitud a classe, proves especifiques programades segons el progrés del grup i treballs de transcripció de peces. 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació diagnòstica Inici de curs 5%
Prova mig curs Meitat de curs 15%
Prova final Final de curs 25%
Treballs de transcripció de peces 2 o 3 al llarg del curs 30%
Seguiment, progrés i actitud durant el curs Avaluació continuada 25%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Material específic a la temàtica, estil i especificitat de cada grup.
 • Audicions i material específic a l’estil i repertori a tractar.