Percepció auditiva general

Dades generals

Nom de l'assignatura Percepció Auditiva General
Tipus d'assignatura Formació Bàsica
Impartició Anual
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Josep Baucells, Sofía Martínez, Daniel Mestre, Pep O'Callaghan, Rosa Urtasun
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha cap prerequisit.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Assolir una audició concentrada, activa i conscient, amb un alt grau d’implicació en la diferenciació d’allò que s’escolta.
 • Reconèixer i descriure les propietats dels recursos musicals propis del so, del ritme, de la melodia i de l’harmonia a través de l’escolta.
 • Disposar de vocabulari pràctic per a l’anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor.
 • Prendre consciència de la definició del fenomen musical en la dependència de la individualitat personal i la col·lectiva en el fet d’escoltar.
 • Millorar el nivell d’audibilitat i desenvolupar l’agilitat auditiva, donant les bases per a una posterior autoformació.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Continguts conceptuals
  • El ritme: la percepció del ritme i els principis rítmics fonamentals; tipologies rítmiques; tempo, pulsació i compàs; ritme i accent.
  • La melodia: organització temporal i organització per escala; models i perfils melòdics.
  • L’harmonia: modalitat, tonalitat i atonalitat; el contrapunt imitatiu i lliure; textura, homofonia i polifonia.
 • Continguts procedimentals
  • Observació i percepció del fet sonor: qualitats del so aplicades a l’entorn musical. Dicotomia so/soroll.
  • Argumentació i priorització dels aspectes més importants en l’audició d’una obra musical.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • Cadascun dels conceptes teòrics s’acompanyarà d’exercicis diversos, orals i escrits, específicament relacionats amb l’element que s’estigui treballant.
 • També es proposaran pràctiques d’observació sonora tant a la classe com fora de l’aula, intentant aprofitar tot el que es pugui de l’entorn musical de l’estudiant. 
 • Orientació personal del treball realitzat fora de l’aula, en els casos que sigui necessari.
 • Pràctiques setmanals de reconeixement d’elements i estructures musicals diverses.
 • Tests de seguiment periòdics al voltant de la temàtica treballada.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, les proves de seguiment i l'avaluació final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 30%
Proves de seguiment Avaluació continuada 30%
Avaluació final Final de curs 40%

 

Fonts d'informació bàsica

Enregistraments, partitures o material sonor en funció del professor.