Seminari de teoria i composició

Dades generals

Nom de l'assignatura Seminari de teoria i composició
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Professor convidat
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Tècniques compositives III. Composició principal 6

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

1. Valorar els treballs de recerca i desenvolupar metodologies de treball en el camp de la teoria, la composició i l’anàlisi musical a partir de models de crítica dialògics i cooperatius.

2. Desenvolupar criteris i metodologies d’experimentació i recerca de nous mètodes constructius i analítics en relació a la composició musical, i una sensibilitat crítica però oberta envers les noves propostes.

3. Romandre al dia sobre les més recents tendències compositives i musicals des d’una vessant tècnica, analítica i estètica dins del panorama internacional.

4. Explorar nous mètodes i perspectives creatives, teòriques i analítiques a problemes diversos en l’aproximació al fet musical i descobrir temàtiques i línies d’actuació que permetin encaminar futurs projectes de recerca. 

   

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Variables, a proposta del professor, en funció dels temes teòrics, compositius i analítics a tractar. Metodologies en els àmbits de la teoria, l’anàlisi i la composició.
 • Exposició, crítica, argumentació i debat degudament fonamentats i articulats, i aplicats a la temàtica desenvolupada.
 • Incorporació de models de treball en equip i interdisciplinari en la realització de les investigacions. Creació, sistematització o anàlisi aplicats en cada cas.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Sessions setmanals col·lectives.
 • Plantejament de temes a analitzar i debatre.
 • Participació oberta de tots els estudiants.
 • Assignació de treball analític i exposicions a realitzar per cada estudiant.
 • Assignació d’audicions i estudi de partitures com a treball personal de preparació de les classes.
 • El professor planifica el curs al voltant de temes relacionats amb la composició actuals: tècniques de composició, orquestració, anàlisi d’obres d’un o d’uns autors determinats...
 • El profesor facilita el llistat de material necessari pel curs i per a la preparació de les sessions.
 • Les sessions es basen en el material presentat i analitzat i en el debat i participación del conjunt dels estudiants.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

A determinar en cada cas

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • El professor avalua la participació de l’estudiant, els seus treballs i l’evolució feta sessió a sessió.
 • Avalua també les exposicions assignades i el treball final de l’assignatura.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 40%
Exercicis i exposicions Avaluació continuada 20%
Treball final Final de curs 30%
Exposició del treball a classe Darrera setmana de curs 10%

 

Fonts d'informació bàsica

Partitures, lectures i enregistraments específics en cada cas.