Tècniques bàsiques de direcció

Dades generals

Nom de l'assignatura Tècniques bàsiques de direcció
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r o 2n quadrimestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 25
Professor/a Daniel Mestre
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No hi ha prerequisits per aquesta assignatura.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Dominar les bases tècniques de la direcció que permetin a l’estudiant poder-se desenvolupar satisfactòriament davant d’un conjunt vocal o instrumental.
 • Comunicar i transmetre a través del gest el discurs musical de l’obra
 • Adoptar una postura natural perquè aquesta comunicació gestual sigui el més efectiva i entenedora possible
 • Saber organitzar-se bé perquè el treball amb el grup sigui eficaç  
 • Familiaritzar-se amb les característiques particulars de cada obra per interpretar-la de manera fidel i adequada.
 • Introduïr-se en la música orquestral i coral,  amb les peculiaritats de cada veu i instrument per adreçar-s’hi correctament.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • La posició i l’expressió corporal
 • La comunicació gestual i visual
 • La respiració
 • El concepte d’anticipació. L’avantgest actiu, passiu i el final.
 • Els calderons
 • La pulsació. Exercicis rítmics. Exercicis per aprendre a mantenir el tempo
 • Les figures bàsiques. Els diversos compassos (1, 2, 3, 4, 5, 6, Amalgama)
 • El contratemps i la síncopa
 • El temps ràpid, el lent, el ritardando, l’accelerando i els canvis de temps
 • Les conversions de compassos
 • Les dinàmiques, les pulsacions, les articulacions (el legato, el stacatto, el marcato, el forte, el piano, el crescendo i el diminuendo...)
 • La independència de mans
 • El fraseig
 • L’anàlisi i interpretació de la partitura
 • Sensibilització auditiva. La direcció activa
 • Pedagogia i organització de l’assaig
 • Tècniques d’estudi
 • Característiques específiques de la direcció coral i de l’orquestral
 • Resum de les qualitats recomanades als directors

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes setmanals col·lectives.
 • L’aprenentatge de l’assignatura és eminentment pràctic i presencial.
 • Es treballaran i s’introduiran els diferents aspectes tècnics de forma personalitzada i també col.lectiva.
 • S’experimenta  de seguida davant del conjunt pilot que es crea a partir dels mateixos estudiants de l’assignatura.
 • Caldrà també treballar a casa els diversos exercicis i les obres que s’aniran entregant a cada classe.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • El professor farà una avaluació inicial purament informativa (sense pes a la qualificació final).
 • S'avaluarà el treball fet cada terç de quadrimestre (aproximadament cada 10 classes) i hi haurà una prova final amb el grup pilot format amb estudiants de la classe.
 • Es valorarà l’assimilació dels principals conceptes apresos durant el quadrimestre, així com l’autonomia, el control, el domini tècnic i musical, el coneixement exhaustiu de les obres indicades, la comunicació i l’actitud mostrada.
 • L’avaluació i la qualificació tindran en compte principalment, però no exclusivament, el criteri del professor.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 5%
Primera avaluació Primer terç del quadrimestre 25%
Segona avaluació Segon terça del quadrimestre 30%
Avaluació final Final de curs 40%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Es seguirà un dossier que els estudiants poden recollir al servei de reprografia o també imprimir-se a casa a partir del primer dia de classe, on hi ha els exercics i les obres que es treballaran durant el quadrimestre.
 • Els estudiants que ho desitgin poden llegir alguns llibres que els poden ajudar a introduir-se i aprofundir més en el món de la direcció. Heus ací alguns exemples que proposo:
  • BARENBOIM, D.: El so de la vida / Edicions 62, 2008
  • BERNSTEIN, L.: El Mestre us convida a un concert / Siruela, 2007
  • BOULEZ, P. (converses amb Gilly, C): La escritura del gesto / Gedisa Editorial, 2003
  • BUSCH, B. R.: El director de coro (gestos y metodología de la dirección) / Ed. Real Musical, 1995
  • ERICSON E., Ohlin G.: Choral Conducting / Walton Music,  1974
  • HARNONCOURT, N.:
   • El diálogo musical: reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart / Paidos Ibérica, 2003
   • La música como discurso sonoro / El Acantilado, 2007
  • LANG, K.: Sergiu Celibidache und Wilhelm Furtwängler / Wissner-Verlag, 2010
  • MEIER, G.: The Score, the Orchestra, and the Conductor / Oxford University Press, 2009
  • RIBÓ, E.: Consideracions sobre la dirección coral/ Edicions de la FCEC, 1995
  • SCHERCHEN, H.: El arte de dirigir la orquesta / Ed. Labor, 1992
  • STRAVINSKY, I.: Poética musical / Taurus Ediciones, 1977
  • SWAROWSKY, H.: Dirección de orquesta. Defensa de la obra / Ed. Real Musical, 1988