Tècniques compositives III

Dades generals

Nom de l'assignatura Tècniques compositives III
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 5
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 35
Professor/a Karst de Jong
Departament Teoria, Composició i Direcció

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Tècniques compositives II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

  • Cobrir les tècniques compositives de la segona meitat del s.XIX.
  • Aconseguir una extensa comprensió pràctica de l’harmonia i les progressions harmòniques des dels principis lineals i contrapuntístics de l’estil romàntic tardà fins les tècniques de l’impressionisme i l’harmonia modal.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

  • El contingut s’organitzarà seguint una cronologia històrica, tot i que també es cobriran principis generals de validesa al llarg de tots els períodes històrics tractats.
  • L’escriptura d’exercicis anirà parella a l’anàlisi d’exemples estilísticament rellevants.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

  • Classes setmanals col·lectives. Presentació de tècniques harmòniques.
  • Audicions i anàlisi d’exemples.
  • Exercicis de característiques i complexitat progressives a realitzar individualment per presentar, escoltar i discutir a classe.
  • Realització i presentació del treball final.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El professor avalua l'evolució que l'estudiant mostra sessió a sessió, els treballs presentats i el projecte final.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació i aportacions a classe Avaluació continuada 30%
Exercicis Avaluació continuada 30%
Presentació treball final Segona meitat del curs 10%
Entrega treball final Final de curs 30%

 

Fonts d'informació bàsica

A donar pel professor en funció dels exemples tractats.