EDU157819

EDU157819 Tècnic/a d'audiovisuals


Descripció del lloc

Nom del lloc: Tècnic/a d’audiovisuals (grup 2 del Primer conveni col·lectiu de la Fundació Privada per a l’Escola Superior de Música de Catalunya 2008)

Unitat: Escola Superior de Música de Catalunya

Ubicació: C. Padilla, 155 Edifici L'Auditori. Barcelona

Tipologia lloc: laboral

Horari: 37,50 h setmanals

Requisits de participació

Preferentment personal amb un vincle preexistent amb l’administració de la Generalitat de Catalunya o amb els ens i entitats del seu sector públic, que compleixin els requisits de participació.

Per ser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir i acreditar els requisits següents:

• Formació: Títol superior de música especialitat Sonologia o titulació de grau mitjà específic d’Imatge i So (diplomatura o Formació Professional de Grau Superior), o equivalent, o amb capacitat suficientment provada en el concurs de cobertura de la plaça vacant.

• Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.

• Experiència de treball desenvolupant funcions del lloc

   

Funcions

• Dissenyar i mantenir espais específics (estudis d’enregistrament, laboratoris de so, sales de concert).

• Gestionar, mantenir, reparar i renovar els equipaments audiovisuals ( equipaments de sonorització i enregistrament, equips HiFI, projectors, …)

• Donar suport audiovisual a l’activitat acadèmica de l’Escola (sonorització de concerts i conferències, enregistraments àudio/vídeo, assessories i assistències tècniques)

• Revisar i fer el manteniment tècnic de la infraestructura del Servei Audiovisual. Detecció de necessitats. Proposta de millores.

• Mantenir contactes específics amb fabricants, proveïdors, SAT, distribuïdors

• Fer el manteniment de l’inventari d’equipaments

• Donar suport en la creació i manteniment de l’arxiu audiovisual

• Donar suport en el disseny i manteniment de serveis a la comunitat docent (préstec d’equipaments, assessoria audiovisual)

• Integrar-se en l’equip transversal de processos

Aspectes a valorar 

• Experiència en sonoritzacions i enregistraments

• Experiència en realització i muntatge de vídeo

• Coneixements informàtics ( específics d’imatge i so, xarxes locals, etc...)

• Coneixements musicals

• Pro-activitat i autonomia en l’organització i realització de treballs complexos

• Aptituds per la presa de decisions amb alta iniciativa en treballs coneguts o nous

• Coneixements d’idiomes (anglès i altres)

Forma d’ocupació del lloc

Contracte laboral temporal.


Procediment

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae per correu electrònic a rrhh@esmuc.cat, personalment a RRHH despatx B- 220 (de 9h a 13:30 h) o per correu postal (A l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla 155 “Edifici l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència de l’anunci.

Procediment de selecció:

1. Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

2. Una vegada feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal i/o prova per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció per no tenir els requisits de participació o no acreditar-los quan escaigui, o en funció dels resultats obtinguts en les diferents fases del procés de selecció.

Atès el volum de candidatures que es podrien presentar a l’oferta, només podem garantir una resposta individualitzada a aquelles persones que siguin entrevistades.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

Termini

- El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de febrer de 2019. _________________________________________________________________________

D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.