Referència 2017.19

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per a una plaça temporal a temps parcial d’acompanyant del Departament de Música Tradicional pel curs 2017-2018 :

Guitarra acompanyant per a estudiants de cante de flamenc

Previsió 11:40 hores setmanals(Referència 2017.19)

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

 

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae (4 còpies) personalment a RRHH despatx  B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.  La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal i/o administratiu) és el dia 13 de setembre de 2017.

 

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

   

Barcelona, 05 de setembre de 2017.