Ref. 2019.6

Plaça temporal de professorat

del Departament de Musicologia

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció de professorat temporal a temps parcial pel curs 2019-2020 per a l'assignatura de:

   

Música i cultura II

dl 15:00 a 16:30 h

(ref. 2019.6)

   

   

   

1-  Requisits:  Titulació superior

2-  Es valorarà:

  1. Formació acadèmica: es valora tenir formació específica en musicologia, tenir el títol de doctor o doctora, tenir estudis de tercer cicle
  2. Recerca: dirigir i participar en projectes finançats, dirigir i participar en grups de recerca, haver guanyat beques de recerca, formar part de comitès científics o de recerca, assistència i presentació de ponències i comunicacions a congressos i trobades similars, haver participat a l’assignatura Seminari de Musicologia
  3. Publicacions: llibres, articles en revistes indexades, articles en altres publicacions, enregistraments sonors, enregistraments audiovisuals
  4. Experiència docent: assignatures d’història general de la música, assignatures d’altres matèries musicològiques, assignatures de grups col·lectius similars
  5. Interpretació musical:  competències acreditades amb titulació o amb experiència

3-  Proves:  les candidatures que reuneixin les condicions per a ser professor/a de l'assignatura poden ser requerides a fer unes proves la setmana del 22 de juliol

   

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae i un esbós de projecte docent (4 còpies de cada) personalment a RRHH despatx B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla 155 “Edifici l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència.

La data límit per la recepció de les candidatures és el dia 12 de juliol de 2019. Les propostes enviades per correu postal tenen el mateix termini.  En el cas d'enviar la candidatura per correu, preguem que s'avisi de l'enviament al correu electrònic rrhh@esmuc.cat

   

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

      

Barcelona, 4 de juliol de 2019