Referència 2017.15

  

  

Plaça temporal de professorat

del Departament de Sonologia

  

  

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca la selecció de professorat temporal a temps parcial per a les assignatures:  

 

 

Tecnologia aplicada a la producció i difusió I

i

 Tecnologia aplicada a la producció i difusió II

 

(Referència 2017.15)

  

  

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades han de presentar:

  • Curriculum vitae (4 còpies)
  • Esbós de projecte docent de cada assignatura (4 còpies)

Cal lliurar la documentació personalment a RRHH despatx  B-220 (de 9h a 13:30h) o per correu postal (a l’atenció del Cap de Recursos Humans. Escola Superior de Música de Catalunya. c/ Padilla  155 “Edifici  l’Auditori”. 08013 Barcelona), especificant en el sobre la referència de la convocatòria.  La data límit per la recepció de les candidatures (incloent les que es presentin per correu postal) és el dia 26 de juliol de 2017.

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

                                                 

                                                 

Barcelona, 19 de juliol de 2017