Procés d'admissió

Com a requisit previ per poder accedir al Màster, cal acreditar una titulació de grau superior (240 crèdits ECTS). 

Aquesta titulació pot consistir en:

a) Títol Superior oficial d'ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.

b) Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de màster.

c) Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consulteu casos particulars), sempre que la titulació adquirida faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de postgrau.

Criteris d'admissió

Itinerari d'interpretació

Valoració del candidat per part d'un tribunal, mitjançant enregistrament d'àudio/vídeo,[1] d'una durada entre 15 a 20 minuts, amb 3 obres de l'itinerari al qual opta. Poden ser interpretacions en solo o amb acompanyament (60%).

Per a la valoració final, es tindrà en compte els següents criteris:

  1. Qualitat en la interpretació musical de les obres: comunicació /transmissió de la interpretació, coherència i creativitat interpretativa.
  2. Dificultat i aspectes tècnics
  3. Fraseig, nivell improvisatori, tempo

Itinerari de composició

Valoració del candidat per part d'un tribunal, mitjançant enregistrament d'àudio, d'una durada de 15 a 20 minuts, amb 3 obres originals i les corresponents partitures adjuntes, en un format de notació musical convencional i intel·ligible (60%).

Per a la valoració final, es tindrà en compte els següents criteris:

  1. Qualitat musical de les obres: recursos musicals emprats, coherència, creativitat, originalitat
  2. Domini de la instrumentació
[1] Enregistrament d'imatge i so del candidat realitzat amb càmera fixa, sense edicions, en què es vegi clarament la cara del candidat, en una interpretació dels darrers 6 mesos. Per tant, és important que consti la data d'enregistrament.