Programa de l'especialitat Instruments Orquestrals

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòria comuna 20
Obligatòria d'especialitat 18
Optativa 6
Pràctiques externes 4
Treball/concert fi de màster 12
Crèdits totals 60
Matèries Assignatures ECTS Professor/a
Obligatòries comunes
Interpretació avançada Interpretació instrumental I 10 Professorat instrument
Interpretació instrumental II 10 Professorat instrument
Pràctiques professionals Pràctiques artístiques externes 4 Professorat instrument
Treball/concert fi de màster Recursos documentals per la interpretació i metodologies d'investigació 6 Rolf Bäcker + seminaris
Treball/concert final 6 Per determinar
Optatives d'especialitat
Pràctica interpretativa de conjunt Orquestra simfònica/de corda/banda simfònica/música de cambra 6 Per determinar
Formació teòrica complementària Història i evolució de l'Orquestra Simfònica 6 Joan Gay
Anàlisi aplicada a la interpretació 6 Professorat divers
Passatges orquestrals 6 Professorat instrument
Repertori específic amb piano 6 Professorat instrument
Optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementària Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa 6 Professorat divers
Acústica de sales i tècniques de gravació avançada 6 Professorat divers
Promoció professional 6 Professorat divers
Fonaments didàctics de l'instrument al grau superior 6 Professorat divers
Aprofundiment en improvisació lliure 6 Professorat divers