Programa de l'especialitat Orgue

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòria comuna 20
Obligatòria d'especialitat 12
Optativa d'especialitat 6 o 12
Optativa 6 o 0
Pràctiques externes 4
Treball/concert fi de màster 12
Crèdits totals 60
Matèries Assignatures ECTS Professor
Obligatòries comunes
Interpretació avançada Interpretació instrumental I 10 Óscar Candendo, Juan de la Rubia
Interpretació instrumental II 10 Óscar Candendo, Juan de la Rubia
Pràctiques professionals Pràctiques artístiques externes 4 -
Treball/concert fi de màster Recursos documentals per la interpretació i metodologies d'investigació 6 Rubén López Cano + seminaris
Treball/concert final 6 Per determinar
Obligatòries d'especialitat
Pràctica interpretativa Improvisació 6 Juan de la Rubia
Formació musical complementària Anàlisi aplicada a la interpretació 6 Karst de Jong
Optatives d'especialitat
Pràctica interpretativa de conjunt Música de cambra/ Acompanyament coral 6 Per determinar
Formació teòrica complementària Fonaments d'organeria; història, tipologies i manteniment de l'instrument 6 Óscar Laguna
Història i evolució del repertori organístic 6 Guido Iotti
Optatives (comunes a totes les especialitats)
Formació professional complementària Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa 6 Professorat divers
Acústica de sales i tècniques de gravació avançada 6 Professorat divers
promoció professional 6 Professorat divers
Fonaments didàctics de l'instrument al grau superior 6 Professorat divers
Aprofundiment en improvisació lliure 6 Professorat divers