Procés d'admissió

Com a requisit previ per poder accedir al Màster en Lied, cal acreditar una titulació de grau superior (240 crèdits ECTS). 

Aquesta titulació pot consistir en:

  • Títol Superior oficial d'ensenyaments artístics musicals de l’Estat espanyol.
  • Títol emès per una institució d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de màster.
  • Títol segons els sistemes aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologació (consulteu casos particulars), sempre que la titulació adquirida faculti en el país d'expedició l’accés a ensenyaments de postgrau.

Caldrà que l'alumne tingui uns coneixement bàsics de l'idioma de la seva especialitat. En cas que no sigui així, convindria que durant la realització del màster faci algun curs de l'idioma.

Per valorar la idoneïtat dels candidats, el dimarts 22 de juny de 2021 tindrà lloc una prova on caldrà presentar un repertori d'entre 15 i 20 minuts amb obres en diferents idiomes i d'estils diversos. 

Si els candidats venen com a duo, faran la prova com a tal. Si els candidats venen individualment, cada pianista o cantant igualment haurà de presentar-se a la prova amb el seu propi acompanyant.

En cas de justificada impossibilitat de presencialitat a l'esmentada prova, es podrà valorar amb el tribunal la possibilitat de fer arribar un enllaç de Dropbox, Drive o canal Yotube, amb l'enregistrament audiovisual del repertori. L'enregistrament, d'una durada total entre 15 i 20 minuts, s'ha de fer amb càmera fixa, mostrant clarament la imatge de l'intèrpret, i fent-hi constar la data de realització, que ha de ser inferior als 6 mesos.