Competències

Els aprenentatges assolits al Màster condueixen a l'adquisició de les següents competències base:

  • Observar i analitzar de manera fonamentada la pràctica docent a l'aula, pròpia i aliena, interpretant-la en base als corrents i paradigmes del pensament polític, històric, filosòfic i ètic en educació musical que les s'emmarquen.
  • Comprendre els factors psicoeducatius que intervenen en els processos d'ensenyament-aprenentatge musical i gestionar adequadament i amb èxit en funció dels contextos i alumnes que els portin a terme.
  • Dissenyar, aplicar i avaluar, amb rigor i en base a l'adequada detecció de necessitats dels destinataris, l'acció educativa, els recursos disponibles de qualsevol tipus (didàctics, legals, institucionals, socials) i la comunicació comprensible de la pròpia actuació professional docent.
  • Conèixer, dominar i aplicar les noves tecnologies de la informació i l'aprenentatge musical com a recursos eficaços i eficients centrats i al servei de la persona que aprèn.
  • Comprendre el propi rol docent com a mediador de l'aprenentatge de l'alumne i saber aplicar-lo, desenvolupar-lo i revisar-lo com a facilitador, suport i orientador del seu progrés i autonomia.
  • Gestionar i liderar la comunicació i posada en comú de la pròpia pràctica docent entre col·legues de professió, creant vincles i grups de treball institucionals i/o de xarxa virtual per a la comprensió, millora, crítica reflexiva i innovació de la pràctica.
  • Fer servir una base sòlida i aplicable en fonaments i instruments d'investigació en educació musical, així com aplicar aquests últims. Aquesta base ha de proporcionar rigor i comunicabilitat als processos de canvi, innovació i millora de l'acció educativa musical que es porta a terme i permetre la transformació dels contextos sobre els quals s'actua de manera consistent.