Programa

Els crèdits s’organitzen de la manera següent: 

Tipus de Matèria Crèdits ECTS
Obligatòria comú 18
Optativa 18
Pràctiques externes 4
Treball fi de màster 20
CRÈDITS TOTALS 60