Contenidos

Matèries Assignatures Crèdits ECTS
OBLIGATÒRIES COMUNES
Formació Teòrica Avançada Tècniques i notacions de la música contemporània 3
Repertori, pensament i estètiques de la MC 3
Anàlisi de la MC  3
Entrenament auditiu en tímbrica contemporània i microtonalitat 3
Tècniques d'improvisació 4
Pràctica de Conjunt Lectura d'obres i coaching 4
Pràctiques Professionals Pràctiques artístiques externes 6
Treball/Concert Final Treball/Concert Final 12
OBLIGATÒRIES D'ESPECIALITAT
Composició
Tècniques Avançades Tècniques de composició de la música contemporània I 3
Tècniques de composició de la música contemporània II 3
Formació Teòrica Complementària Tècniques bàsiques de composició electroacústica 4
Tècniques d'interpretació de la música contemporània  3
Tècniques de direcció de la música contemporània  3
Direcció
Tècniques Avançades Tècniques de direcció de la música contemporània I 3
Tècniques de direcció de la música contemporània II 3
Formació Teòrica Complementària Conjunt de repertori contemporani I 4
Conjunt de repertori contemporani II 4
Interpretació
Técniques Avançades Tècniques d'interpretació de la música contemporània I 3
Tècniques d'interpretació de la música contemporània II 3
Formación Teórica Complementaria Conjunt de repertori contemporani I 4
Conjunt de repertori contemporani II 4
OPTATIVES (comunes a totes les especialitats)
Formació professional Complementària Aspectes fisiològics i psicològics de la pràctica interpretativa 6
Acústica de sales i tècniques d'enregistrament avançades 6
Promoció professional 6
Fonaments didàctics de l'instrument en el grau superior 6
Altres a escollir dels altres màsters 6