Sol·licitud del títol de màster

Un cop finalitzats els estudis, els estudiants que hagin cursat un dels màsters de l'ESMUC poden sol·licitar el diploma corresponent. 

Per fer-ho, cal emplenar la sol·licitud que pertoqui:

Màster oficial
Màster propi

i adjuntar un dels següents documents:

  • Fotocòpia del DNI (nacionalitat espanyola)
  • Fotocòpia del passaport (països U.E.)
  • Fotocòpia de la Targeta de Residència (països fora de la U.E.)

 

El títol es pot sol·licitar personalment a Secretaria Acadèmica, o a través del correu electrònic.

Taxes
Títol oficial de màster 196,10 €
Títol propi de màster 98,05 €

La recollida del títol és únicament presencial.

Caldrà personar-se a les oficines de l'ESMUC durant l'horari d'atenció al públic o autoritzar una tercera persona per recollir-lo.