Calendari de les proves d'accés 2019

El calendari s’organitza en les següents parts:

  • Exercici específic per als candidats que no tenen el grau professional/mitjà de música.
  • Exercicis escrits de la Part A (A1-A2-A3-A4) per a tots els candidats/es (dictat ritmicomelòdic, dictat polifonicoharmònic, anàlisi de partitura i anàlisi auditiva).
  • Exercicis específics de la Part B per als candidats/es a Composició (B1 i lliurament de les obres del candidat/a) i (B2); Direcció (B4-B5); Musicologia (B7-B8); Pedagogia (B9); Producció i Gestió (B12-B13); Sonologia (B14-B15)

Exercicis escrits de la part A i la part B 

 

Proves instrumentals i exercicis específics amb comissió avaluadora

 

Prova instrumental de la Part A (A5)

En les proves d’interpretació es segueix sempre l’ordre dels candidats/es establert en aquest calendari.

Qualsevol possible canvi en aquest ordre haurà de ser amb l’acord de tots els candidats/es implicats i haurà de tenir l’acceptació del president/a de la comissió d’avaluació corresponent.

Les proves (A5) i (B16) requereixen de l’acompanyament que ha de procurar-se el candidat.

Prova d’interpretació d’un repertori prèviament preparat (B16)
Sessió de treball (B17)
Lectura a vista, improvisació o baix continu (B18)

Lectura a vista per als candidats/es a Instruments de la Música Tradicional itineraris Cobla i Tradicional Catalana, Instruments de la Música Clàssica i Contemporània excepte Orgue, de Música Antiga excepte Clavicèmbal.

Realització d’un baix continu per als candidats/es a Clavicèmbal i Orgue. Improvisació per als candidats/es a Instruments de Jazz i Música Moderna i de la Música Tradicional itinerari Flamenco.

Aprenentatge musical (B10) Per als candidats/es a Pedagogia.
Interpretació vocal (B11) Per als candidats/es a Pedagogia.
Lectura a vista al piano (B19) Per als candidats/es a Composició i Direcció.
Valoració de les partitures presentades (B3) Per als candidats/es a Composició.
Realització a vista (B6) Per als candidats/es a Direcció. 
Exercici de Musicologia (B8) Exposició oral del guió presentat i defensa oral d’un tema d’interès musicològic. Per als candidats/es de Musicologia.

Si es produeixen canvis s’anunciaran a les cartelleres del centre i al web.

Els números d’inscripció s’entenen en el supòsit que el candidat es trobi en les condicions necessàries requerides per la RESOLUCIÓ EDU/354/2019, d'11 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2019-2020.