Proves d'accés al grau en ensenyaments artístics superiors de Música 2021-2022

Convocatòria | Especialitats i modalitats que s'ofereixen | Documentació, publicacions, reclamacions i terminis | Calendari | Realització de les proves | Estructura i contingut de les proves | Inscripció | Consultes

Convocatòria

La convocatòria de les proves corresponents al curs 2021-2022 està regulada per:

  • RESOLUCIÓ EDU/178/2021, de 25 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als graus en ensenyaments artístics superiors adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior, corresponents al curs 2021-2022. (DOGC núm. 8333, 4.2.2021)
  • RESOLUCIÓ ENS/503/2017, del 8 de març, per la qual s’estableixen les bases de les proves específiques d’accés als ensenyaments artístics superiors. (DOGC núm. 7330, 16.3.2017)

L’admissió al centre està supeditada a l’existència de places suficients. Els candidats accediran a l’Escola per ordre descendent, segons les qualificacions que hagin obtingut.

Especialitats i modalitats que s'ofereixen

Especialitat Places  Modalitats i observacions
Composició  8  
Direcció  4  
Musicologia  8  
Pedagogia  23 Es pot optar a aquesta especialitat amb tots els instruments que s'ofereixen en els diferents àmbits instrumentals.
Les places s'assignaran en funció de la nota i amb un màxim de 2 places per instrument. Si queden places vacants un cop distribuïdes segons aquest criteri, s'assignarà 1 plaça per instrument en funció també de la nota.
Producció i Gestió 4  
Sonologia  5  
Interpretació
Música Clàssica i Contemporània 59

Instruments orquestrals: arpa, clarinet, contrabaix, fagot, flauta travessera, oboè, percussió, saxòfon, trombó, trompa, trompeta, tuba-bombardí, viola, violí i violoncel.

Instruments no orquestrals: cant, guitarra, orgue i piano.

Per al curs 2021-2022 excepcionalment no s’ofereix acordió des d’aquesta especialitat, però es podrà presentar a les proves d’accés des de l’opció de Pedagogia.

Jazz i Música Moderna 22

Itinerari de Jazz: bateria, cant, clarinet/flauta (1 única plaça), contrabaix, guitarra, piano, saxòfon, trombó, trompeta i violí.

Itinerari de Música Moderna: baix elèctric, bateria, cant, guitarra elèctrica, percussió, saxòfon, teclats, trombó  i trompeta.

Música Antiga 11

Cant històric, violí històric, violoncel històric, viola de gamba, clavicèmbal, corda polsada (un total de 8 places entre tots els instruments d'aquest grup)

Clarinet històric  / fagot històric / flauta de bec / flauta travessera històrica / oboè històric / instruments històrics de broquet (corneta) / contrabaix històric (un total de 3 places entre tots els instruments d'aquest grup)

Música Tradicional 9

Itinerari de la cobla: flabiol i tamborí, tible, tenora,  fiscorn.

Itinerari de música tradicional catalana: acordió diatonic, cornamusa, gralla-dolçaina.

Itinerari de flamenco: cante flamenco, guitarra flamenca.

Cada aspirant pot presentar-se per un màxim de dues especialitats, àmbits o modalitats. En la inscripció s'han d'ordenar segons la preferència.

En cas d'obtenir puntuació per a l'accés a les dues, s'assignarà plaça d'acord amb l'ordre de preferència indicat en la sol·licitud.

Les persones que ja estiguin en possessió d’un títol superior de música en Interpretació del pla d’estudis LOE i vulguin accedir a una nova modalitat d’Interpretació han de tenir en compte que no podran obtenir un segon títol d’Interpretació, ja que en aquests títols no hi consta la modalitat instrumental. En el cas que es decideixi cursar igualment els estudis, l’escola podrà certificar els estudis realitzats.

 

Documentació, publicacions, reclamacions i terminis

Tota la documentació s’enviarà en format PDF exclusivament al correu electrònic bustia.documentacioproves@esmuc.cat

Totes les publicacions s’informaran a través de la web.

Documentació a presentar i publicacions Data inici Data termini
Inscripció 6 abril 19 abril
Pagament de la inscripció 6 abril 20 abril a les 23:59
Lliurament de la còpia del DNI/ NIE/ PASSAPORT, del carnet de família nombrosa, monoparental o exempció per descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) 6 abril 20 abril a les 23:59
Lliurament del títol, resguard del Grau Professional (1) 6 abril 4 juny
Lliurament del requisit acadèmic (2), títol batxillerat, resguard, prova específica o homologació 6 abril

4 juny

Excepcionalment el dia de la matrícula

Publicació d’exclusió per pagament   22 abril a partir de les 15:00 h
Esmena de defectes de la documentació presentada 22 abril 5 maig a les 23:59
Publicació definitiva d’admissió a les proves d’accés   6 maig a partir de les 15:00
Publicació dels resultats provisionals de les proves d’accés   15 juny a partir de les 15:00
Revisió de qualificacions 15 juny 17 juny a les 23:59
Publicació dels resultats definitius   18 juny a partir de les 15:00
Matrícula de 1r curs 20 juny 30 juny
Reconeixement d’assignatures cursades i segones titulacions (3) 18 juny 23 juny

 

(1)   El títol de grau professional s’ha d’acreditar mitjançant el títol, resguard del títol o excepcionalment amb una certificació per part dels conservatoris on s’indiqui la finalització dels estudis i que pot demanar la tramitació del títol. El certificat de notes no és vàlid.
(2) El requisit acadèmic (títol de batxillerat) s’ha d'acreditar mitjançant la còpia del títol o resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid. Excepcionalment, el Departament d’Educació accepta com a requisit acadèmic tenir aprovada la prova d’accés a un cicle superior; en aquest cas s’ha de lliurar la certificació corresponent.
(3) Les persones que hagin obtingut plaça i que vulguin reconèixer crèdits per estudis superiors ja cursats dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior, hauran d’enviar l’expedient acadèmic en format PDF per correu electrònic indicant en l’assumpte RECONEIXEMENTS a: bustia.provesacces@esmuc.cat

 

Calendari provisional de les proves

Part A: A1, A2, A3, A4 i grau professional

Prova Data Horari
Jazz i Música Moderna 21 maig Tarda
Flamenco 21 maig Tarda
Música Antiga 21 maig Tarda
Música Tradicional Catalana 21 maig Tarda
Música Clàssica i Contemporània 22 maig Matí

 

Part B i part A5

Prova específica Data Horari
Musicologia 20 maig Tarda
Producció i Gestió 20 maig Tarda
Sonologia 20 maig Tarda
Pedagogia B9 20 maig Tarda
Pedagogia B10 i B11 22 maig Tarda
Direcció 22 maig Tarda
Composició 23 maig Matí
Instrumentals i A5 22 maig Tarda
Instrumentals i A5 23 maig Matí i tarda
Instrumentals i A5 28 maig Tarda
Instrumentals i A5 29 maig Matí i tarda
Instrumentals i A5 30 maig Matí i tarda
Instrumentals i A5 31 maig Matí i tarda

El dia i hora d’accés per a cadascuna de les proves es publicarà en aquesta mateixa secció. Consulta periòdicament les actualitzacions.

Es publicaran els horaris pel número d’inscripció que es troba en el resguard d’inscripció i/o pagament:

Resguard d'inscripció pagament

 

Realització de les proves

  • Les proves es realitzaran de forma presencial amb aplicació de totes les mesures de seguretat sanitària. Properament es publicaran els protocols.
  • Per a la realització dels exercicis de grau professional, Dictats (A1- A2), Anàlisi auditiva (A3) i Reconeixement auditiu (B5), és imprescindible utilitzar un telèfon mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada (si pot ser, porta una bateria externa carregada) i que pugui connectar amb la Wi-Fi i auriculars. És imprescindible disposar d’auriculars propis.
  • Tothom s’ha de portar el seu instrument excepte l’especialitat de Percussió.
  • Per a les especialitats de Jazz i Musica Moderna l’escola proporciona la bateria i els plats.
  • Per a les especialitats de Cant Jazz i Cant de Música Moderna s’ha de portar el micròfon propi.
  • Per a les especialitats de Composició, Musicologia i Producció i Gestió s’ha d’enviar prèviament la documentació en el termini que figura en el següent quadre:
Especialitat Documentació Termini Enviar a:
Composició Presentar còpia d’un mínim de dues obres o treballs fets per ell/a que consideri rellevants o representatius quant a exemplificar experiència, tendència estilística, tècnica compositiva, contextos creatius, i interès musical. Més informació Abans del 5 de maig Email
Musicologia Un guió d’un màxim de dues pàgines sobre el tema lliure que es presentarà en l’exposició oral del segon exercici; ha d’incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades. Més informació Abans del 5 de maig Email
Producció
i Gestió
A partir d’unes premisses que s’enviaran a les persones inscrites, elaborar i redactar un projecte i enviar-lo. L’extensió màxima serà de 3 folis dinA4 a 1,5 espais. Més informació  Abans del 15 de maig Email

 

Estructura i contingut de les proves

 

Inscripció

La inscripció estarà activa fins el 19 d'abril.

Preu d'inscripció: 80 €.

El pagament s’ha d’efectuar dins del termini establert; no fer-ho comporta l'exclusió de l’admissió. No es tindrà dret a la devolució de l'import de les taxes d'inscripció a les proves.

És important imprimir el formulari de sol·licitud d'inscripció un cop s'hagi omplert. Cal tenir en compte que, un cop completat, no es pot modificar cap dada.

 

Consultes i atenció telefònica

  • Consultes per email: exclusivament a través de bustia.provesacces@esmuc.cat
  • Atenció telefònica: de dilluns a divendres, de les 09:00 a les 14:00, al núm: 93 352 30 11

  

Consulta periòdicament aquesta secció per possibles canvis o actualitzacions.