Ajuts socials als estudiants i les famílies de renda baixa

Aquests ajuts van destinats a les famílies dels alumnes del Títol Superior de l’Escola Superior de Música de Catalunya que es trobin en situació especialment vulnerable per al curs 2020-2021.

Seran atorgats en règim de concurrència no competitiva i amb caràcter puntual sense generar compromís posterior.

El procediment de sol·licitud, tramitació i atorgament dels ajuts econòmics es regula per les següents bases:

Requisits

Generals

 • Haver formalitzat la matrícula del Títol superior de l’Escola Superior de Música de Catalunya el curs 2020-2021.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En aquest cas caldrà acreditar la condició de persona resident.
 • Pel que fa als estudiants no comunitaris, s’aplicarà el que preveu l’article 9,1 de la Llei 4/2000 de Drets i Llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
 • S’exclouen aquelles persones que ja disposin d’una titulació oficial de grau o nivell equivalent a la de l’ESMUC.

Econòmics

 • Acreditar està inclòs en els trams 0 i 1 de renda familiar segons els paràmetres vigents.
 • Haver fet efectiu el pagament de la matrícula del curs 2020-2021 totalment o parcialment.
 • No disposar de cap altre ajut públic o privat amb un objecte coincident amb aquest.

Acadèmics

 • Una participació superior al 75% de les activitats lectives.
 • No haver rebut cap amonestació per l’incompliment de les normes de comportament exigides a l’alumnat de l’ESMUC.

Sol·licitud

Caldrà omplir el formulari adjunt i remetre'l abans del 10 de desembre de la següent forma:

 • Per correu-e a direccio.general@esmuc.cat, adjuntant la sol·licitud signada.
 • En paper a la secretaria de l'escola a l'atenció de la Direcció general.

En el cas que sigui necessària l’aportació d’alguna documentació complementària s’habilitarà un termini d’una setmana.

Nivell de renda i acreditació documental

Per tenir accés a aquests ajuts cal acreditar que la família està inclosa en el Tram 1 de renda familiar segons el quadre següent:

  1 membre  2 membres  3 membres  4 membres 
TRAM 1  14.112.- € 24.089.- €  32.697.- €  38.831.- €

L’alumnat sol·licitant podrà acreditar que compleix aquesta condició mitjançant:

 • L’acreditació de caràcter econòmic del procediment MATRC o
 • En el seu cas, l’aportació d’una fotocòpia de la declaració de l’IRPF de l’any 2020 i/o
 • L’aportació d’una fotocòpia de la percepció d’altres prestacions socials

Comissió de valoració i seguiment

Per tal d’acceptar les sol·licituds presentades i valorar la seva idoneïtat es crea la Comissió d’Ajuts formada per la Direcció General, la Subdirecció general d’administració i serveis - Gerència, la Subdirecció general d’ordenació i serveis - Direcció Acadèmica, l’assistent de la Direcció, una persona representant del Comitè d’Empresa i una persona representant del Consell d’Escola designades per la Direcció General.

La Comissió seleccionarà –entre les sol·licituds rebudes- aquelles que siguin susceptibles de rebre l’ajut amb l’ordre de prioritat. 

Atenent la naturalesa d’aquests ajuts les persones que formin part de la Comissió resten obligades a no desvetllar cap informació relativa a les sol·licituds i les deliberacions que se’n derivin.

Dotació dels ajuts

Orientativament, un cop feta les valoracions de les sol·licituds, es pot optar per una d’aquestes dues opcions:

 • Distribució de 22 ajuts:
  • 5 de 750.- euros
  • 7 de 500.- euros
  • 7 de 250.- euros
 • Distribució d’un nombre indeterminat d’ajuts en funció de les sol·licituds rebudes amb una aplicació percentual inversa.

Falsedat documental

L’alumnat sol·licitant haurà de signar la declaració responsable que s’inclou en el formulari de sol·licitud mitjançant el qual certifica la veracitat de la informació aportada. En el cas que una sol·licitud inclogui informació deliberadament falsa, l’alumne o alumna sol·licitant serà automàticament expedientat i podrà ser sancionat amb l’expulsió de l’Escola.

Calendari

10 de desembre Fi del termini per la rebuda de sol·licituds
14 de desembre Notificació d’errors o requeriments documentals
21 de desembre Termini de correcció d’errors o aportació de documentació requerida 
22 de desembre Reunió de la Comissió i proposta
23 de desembre Resolució i assignació nominal dels ajuts