Avaluació

Marc legal

  • Real Decret 1614/2009, de 26 de octubre.
  • Resolució EDU/2536/2010, de 20 de juliol, del Departament d'Ensenyament (sobre la permanència).
  • Reglament General de l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Tipus de qualificacions

Els resultats obtinguts per l’estudiant a cadascuna de les assignatures es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual es podrà afegir la seva corresponent qualificació qualitativa:

0 - 4,9 Suspens
5 - 6,9 Aprovat
7 - 8,9 Notable
9 - 10 Excel·lent

La menció de "Matrícula d'Honor" podrà ser atorgada als estudiants que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. Té caràcter excepcional i se’n pot atorgar un màxim d’una per cada 20 estudiants o fracció matriculats a la mateixa assignatura.

 

Convocatòries per assignatures

Nombre de convocatòries per assignatura:

Resolució EDU/2536 /2010, de 20 de juliol: "Els estudiants disposaran d’un màxim de quatre convocatòries per a superar cada assignatura. L’esgotament de les quatre convocatòries sense superar l’assignatura comporta la impossibilitat de continuar els estudis en el mateix centre."

Convocatòries extraordinàries:

Resolució EDU/2536 /2010, de 20 de juliol: "El director/directora del centre pot autoritzar, a petició de l’estudiant, amb caràcter excepcional i per causes degudament justificades (malaltia, accident, cura de familiars o qualsevol altra circumstància greu que no depengui de la voluntat de l’estudiant), una convocatòria extraordinària. Al llarg dels seus estudis en un mateix centre, l’estudiant pot gaudir d’aquesta convocatòria extraordinària en un màxim de tres assignatures."

 

Publicació de les qualificacions

Les qualificacions només es publicaran al web, i es podran consultar en l’expedient de l’estudiant a través del programa de gestió acadèmica. L’accés a l’expedient es fa amb els codis personals de cada estudiant.

 

Revisions

L’estudiant té dret a la revisió de totes les proves i treballs que han estat objecte de l’avaluació.

A partir de la data de publicació de les notes del quadrimestre, l’estudiant pot sol·licitar la revisió de les qualificacions emeses, adreçant-se directament al professor de l'assignatura. Si aquest ho veu oportú, podrà modificar la qualificació. Consulteu els terminis.