Competències específiques en l’especialitat de Direcció

En finalitzar els seus estudis, els titulats i les titulades superiors de música en l’especialitat de Direcció han de posseir les següents: 

Competències específiques
DI1 Dominar les tècniques de Direcció que els permetin desenvolupar un sentit personal de la interpretació, fonamentat en un coneixement crític de la tradició.
DI2 Conèixer l'estructura musical de les obres dels diferents repertoris de la tradició occidental i d’altres músiques, amb capacitat per valorar-ne els aspectes sintàctics i sonors.
DI3 Desenvolupar habilitats auditives que els permetin reconèixer, memoritzar i reproduir una amplia varietat de materials musicals.
DI4 Comprendre analíticament la creació, notació i interpretació de les obres musicals des d’una concepció global.
DI5 Dominar les tècniques bàsiques de composició.
DI6 Conèixer les aplicacions tecnològiques en la notació, gravació, edició i interpretació musicals.
DI7 Conèixer els fonaments d’acústica musical, les característiques acústiques dels instruments, les seves possibilitats tècniques, sonores i expressives, així com les seves possibles combinacions.
DI8 Conèixer les tendències més recents de la creació musical, i tenir capacitat per a valorar-les aprofundint en les seves notacions i implicacions interpretatives.
DI9 Desenvolupar la capacitat de comunicació i enteniment amb els demés músics des de l’especial responsabilitat i lideratge que comporta la professió de director.
DI10 Transmetre verbalment pensaments musicals ben estructurats, concrets i globals, de caràcter teòric, analític, estètic i crític.
DI11 Adquirir una personalitat artística singular i flexible que permeti adaptar-se a entorns i reptes musicals múltiples.
DI12 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les aplicacions pràctiques en el seu àmbit de treball.