Competències específiques en l’especialitat de Sonologia

En finalitzar els seus estudis, els titulats i les titulades superiors de música en l’especialitat de Sonologia han de posseir les següents:

Competències específiques
SO1 Conèixer l’estructura musical de les obres dels diferents repertoris de la tradició occidental i d’altres músiques, amb capacitat per valorar-ne els aspectes expressius, morfològics, sintàctics i sonors, i saber descriure'n les característiques.
SO2 Desenvolupar habilitats auditives que els permetin reconèixer, memoritzar i reproduir una amplia varietat de materials musicals, així com analitzar críticament els fenòmens implicats en l’escolta i en la producció de so organitzat.
SO3 Aplicar les tecnologies a l’àmbit de la creació, la interpretació i la difusió pública de la música, i utilitzar els recursos tècnics que permetin la producció i l’organització sonora, així com les diferents aproximacions, aplicacions i funcionalitats que fonamenten la creació musical.
SO4 Desenvolupar actituds creatives i de cooperació que puguin complementar i potenciar les activitats d’altres professionals de la música i d’altres arts, amb els quals s’interactuï.
SO5 Conèixer i valorar críticament les tendències i desenvolupaments més recents en diferents camps de la tecnologia musical, amb capacitat per a avaluar les implicacions en els processos de creació, interpretació, difusió i recepció de la música, així com saber dissenyar i programar aplicacions per a la composició i la interpretació en temps real o en temps diferit.
SO6 Conèixer els instruments musicals de la tradició occidental i d’altres cultures, les seves característiques físiques, acústiques i musicals, les seves possibilitats tímbriques i expressives, així com afavorir la seva expansió amb recursos tecnològics o dissenyar instruments virtuals.
SO7 Conèixer les tècniques i els procediments de creació i de suport als processos creatius musicals, sonors i audiovisuals.
SO8 Planificar processos de producció sonora, així com generar i transformar sons i enregistraments musicals amb objectius creatius dictats per un pla de producció.
SO9 Ser capaç d’utilitzar eines i dispositius per donar suport o complementar els processos de captació, enregistrament, creació, manipulació i difusió de material sonor i musical.
SO10 Ser capaç d’integrar art, tecnologia i ciència, amb la flexibilitat suficient per adaptar-se a entorns múltiples i canviants.
SO11 Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques en el seu àmbit de treball.