Direcció

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat de Direcció.

Objectius docents

Perfil professional

Continguts

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

L’especialitat de Direcció del Títol superior de música té com a objectiu fonamental formar professionals qualificats en els àmbits de la direcció de cor i d’orquestra, preparats per treballar un repertori ampli i variat dins la història i l’estètica. El Grau també aporta capacitats per aprofundir en la interpretació d’obres de llenguatges musicals i tècniques instrumentals clàssiques i contemporànies, així com en diversitat de gèneres, formats i tendències musicals.

Aquest grau superior contempla una especialització en Direcció de cor o Direcció d’orquestra a 4t curs.

Consulteu el perfil d'ingrés dels futurs estudiants de Direcció.

 

Perfil professional

El graduat o graduada en Direcció ha de ser un professional qualificat per a dirigir cors, orquestres i altres grups instrumentals o mixtos. Ha de conèixer un ampli repertori vocal i instrumental i estar capacitat per a dirigir obres d’estils, llenguatges, períodes i tendències diverses. Ha de tenir profunds coneixements de la tècnica vocal i instrumental, així com de les característiques de cada instrument o grup instrumental o vocal. Haurà de demostrar habilitats de lectura musical, reconeixement auditiu i reducció de partitures.

Estarà capacitat per al treball en equip amb capacitat de lideratge i comunicació. Haurà de tenir un coneixement ampli de les possibilitats que brinda la tecnologia. Haurà de conèixer la tradició interpretativa dels gèneres propis del seu camp d’activitat, amb capacitat per a valorar críticament i contribuir  a la seva evolució.

Haurà d’estar format per a l’exercici de l’anàlisi i del pensament musical, així com per a transmetre-ho de forma oral o escrita, i disposar d’una sòlida formació metodològica i humanística que l’ajudi en la tasca d’investigació afí a l’exercici de la seva professió.

Continguts

Els continguts bàsics d’aquesta formació compositiva són els següents:

  • Tècniques de direcció per a cor i orquestra.
  • Desenvolupament de les habilitats auditives, lectores, instrumentals i analítiques necessàries.
  • Coneixement del repertori i de les possibilitats tècniques i interpretatives dels mitjans vocals o instrumentals corresponents en cada cas.

Els estudis de Direcció a l’Esmuc comporten la introducció dels estudiants en tècniques, llenguatges i repertoris diversos.
Al llarg dels estudis, els estudiants hauran après a abordar, analitzar i treballar obres amb diferents llenguatges i requeriments tècnics, així com formacions instrumentals o vocals diverses que els habiliten per dirigir en multiplicitat de contextos i situacions musicals. Es potencia, alhora, un perfil de professional de la direcció prou ampli, pel fet que en cada modalitat s’incorporen continguts de direcció de l’altra modalitat.

Des del departament també es vol facilitar les pràctiques de direcció mitjançant col·laboracions amb cors, grups, orquestres, temporades de concerts i institucions interessades en la realització d’activitats conjuntes que puguin ser d’utilitat per als estudiants des d’un vessant pedagògic i professional.

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball de fi de grau. 

Dins de les matèries obligatòries d’especialitat, que inclouen matèries comunes a totes les especialitats com formació instrumental complementària i música de conjunt, el pes més gran el tenen les matèries de direcció, composició i instrumentació que inclouen assignatures com:

  • Direcció principal de cor i Direcció principal d'orquestra
  • Pràctiques de direcció (amb grups pilot)
  • Instrumentació i orquestració
  • Tècniques de composició
  • Percepció auditiva específica

Consulteu els currículums detallats dels quatre cursos.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la direcció en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • Exercici professional de la direcció de cors, grups instrumentals i orquestres en tots aquells contextos i situacions que requereixin un director musical, ja sigui per a música de concert, o per qualsevol espectacle escènic.
  • Els coneixements teòrics i analítics adquirits faciliten als titulats en Direcció l’accés a estudis de postgrau i altres camps com el món editorial o la crítica musical.

Professorat

Els estudiants de Direcció tenen la possibilitat de treballar amb professorat altament qualificat en el camp de la direcció musical. Paral·lelament, des del departament de Teoria, composició i direcció s’organitzen activitats i classes magistrals de direcció per tal d’ampliar al màxim les oportunitats formatives de l’estudiant.