Perfil d'ingrés dels estudiants de Direcció

El perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Direcció ve definit pel conjunt de competències inicials que es consideren necessàries per iniciar els estudis en aquesta titulació. Aquestes competències són les que s’avaluaran en les proves d’accés específiques per al Títol Superior de Música.

Les competències s’agrupen en:

  1. Competències de coneixements i d’habilitats
  2. Competències associades a capacitats
Coneixements i habilitats
Disposar d’un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.
Mostrar l’habilitat de realitzar una transcripció musical escrita correcta.
Mostrar coneixements d’harmonia i de formes musicals, segons l’estil musical.
Mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements constitutius d’una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).
Mostrar coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.
Mostrar el coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).
Saber esquematitzar i organitzar la informació, saber argumentar observar.
Mostrar coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.
Mostrar un domini instrumental suficient en la interpretació musical.
Mostrar comprensió musical suficient i comunicació d’aquesta comprensió en la interpretació musical.
Capacitats
Mostrar capacitat d’harmonització, i d’estructuració, de realització i desenvolupament d’una petita estructura musical i de conceptualització i entesa dels elements normatius que s’hi donen.
Mostrar capacitat d’instrumentació, és a dir, les capacitats d’estructuració sonora, conceptualització tímbrica i realització instrumental a partir d’un context i una formació donades.
Mostrar la capacitat auditiva, en el reconeixement d’estructures musicals, de seguiment auditiu d’una partitura i reconeixement de les diferències entre el que sona i el que hi ha escrit.
Mostrar les capacitats rítmiques, mètriques, la capacitat per reconèixer, prioritzar i extreure estructures musicals bàsiques sense estudi previ, i pels aspirants de la modalitat de Direcció de Cor mostrar a més les capacitats d’entonació i afinació.
Mostrar capacitat de lectura i seguiment pianístic de partitura, capacitat de reacció i immediatesa musical, així com capacitat de transmetre sentit musical i comprensió.