Producció i Gestió

L'Escola ofereix el Títol superior de música, de 240 crèdits ECTS, en l'especialitat de Producció i Gestió.

Objectius docents

Perfil professional

Continguts

Pla d'estudis

Sortides professionals

Professorat

Objectius docents

El Títol superior de música en l’especialitat de Producció i Gestió té com a objectiu fonamental dotar els estudiants dels coneixements i habilitats necessaris per a un excel·lent desenvolupament professional en l’àmbit de la gestió musical.

Es busca una formació àmplia, rica, oberta i flexible que capaciti al graduat per desenvolupar la seva activitat gestora i artística en tot tipus d'escenaris i contextos propis de fet musical del segle XXI.

Els estudis posen èmfasi en la relació entre teoria i pràctica a través d'una àmplia oferta d'assignatures, centrades en el desenvolupament del perfil del gestor i productor musical.

Consulteu el perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Producció i Gestió.

Perfil professional

El graduat o graduada en Producció i Gestió ha de ser un professional qualificat per a entendre, des d’una perspectiva global i comprensiva, el fet musical en tots els seus aspectes, teòrics, tècnics, pràctics i materials en els seus diferents estils.

Ha ser un músic qualificat en la planificació i gestió de processos relacionats amb la creació, direcció, producció, interpretació, enregistrament i difusió de la música. La seva activitat es desenvoluparà en entorns diversos i amb condicionaments variables: Auditoris, festivals, productores, sales de concerts, emissores de ràdio, discogràfiques o en empreses on els seus objectius incloguin la producció i la difusió de la música.

Continguts

Les àrees de continguts musicals i artístics es desenvolupen en les assignatures troncals.

Les àrees específiques de producció i gestió estan constituïdes pels continguts de les següents matèries: Entorns de la gestió cultural, comunicació, promoció i representació, legislació, producció, tecnologia musical, gestió econòmica.

En la segona meitat dels estudis, pràctica de la gestió musical adquireix un pes decisiu amb les assignatures de pràctiques internes, pràcticum i Projecte final, que permeten als estudiants integrar-se de manera esglaonada en la pràctica professional.

Pla d'estudis

El pla d’estudis està conformat per les matèries de formació bàsica, les obligatòries d’especialitat, les optatives i el treball fi de grau.

Dins de les matèries obligatòries d’especialitat, que inclouen matèries comunes a totes les especialitats com Formació instrumental complementària i Música de conjunt, el pes més gran el tenen les matèries de gestió i producció musical, legislació, comunicació i tecnologia, entre altres.

Una estada en pràctiques en empreses o institucions que realitzen activitats d’organització de concerts i/o d’esdeveniments musicals, festivals o empreses de producció, permet als estudiants copsar aspectes de la realitat professional i rebre formació especialitzada dins d'un entorn de treball similar al que poden accedir en acabar els estudis.

Consulteu el currículum detallat dels quatre cursos.

Consulteu les competències transversalsgenerals i específiques que s'assoleixen cursant aquesta titulació.

Sortides professionals

Els titulats podran dur a terme l'exercici professional de la gestió musical en diversitat de contextos laborals, com ara:

  • Gestió i/o direcció de festivals, cicles de concerts i programacions musicals.
  • Producció de concerts i esdeveniments musicals
  • Gestió en organismes musicals de l’administració pública
  • Gestió d’entitats, associacions, empreses privades del sector musical i discogràfic
  • Docència i praxi musical.
  • Treball editorial o discogràfic
  • Assessoria i producció als diversos mitjans en la programació, la publicitat, etc.

Els coneixements adquirits faciliten als titulats l’accés a estudis de postgrau i Màster.

Professorat

El departament de Producció i gestió reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a coneixements, experiència professional i àmbits d’especialització dins del món de la gestió musical. La major part del professorat són professionals en actiu que dediquen unes hores a la docència , fet que aporta riquesa i actualitat a les assignatures del grau.  Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins als seus interessos.