Perfil d'ingrés dels estudiants de Sonologia

El perfil d’ingrés dels futurs estudiants de Sonologia ve definit pel conjunt de competències inicials que es consideren necessàries per iniciar els estudis en aquesta titulació. Aquestes competències són les que s’avaluaran en les proves d’accés específiques per al Títol Superior de Música.

Les competències s’agrupen en:

  1. Competències de coneixements i d’habilitats
  2. Competències associades a capacitats
Coneixements i habilitats
Disposar d’un determinat domini auditiu que permeti el reconeixement dels paràmetres musicals de so i temps.
Mostrar l’habilitat de realitzar una transcripció musical escrita correcta.
Mostrar coneixements d’harmonia i de formes musicals, segons l’estil musical.
Mostrar el reconeixement auditiu de diversos aspectes i elements constitutius d’una obra musical (instruments, forma, harmonia, ritme, etc.).
Mostrar coneixement suficient de la historia de la música i de la seva contextualització, segons l’estil.
Mostrar el coneixement i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (forma, melodia, harmonia, textura, etc.).
Saber esquematitzar i organitzar la informació, saber argumentar observar.
Mostrar coherència en l’ús de les eines analítiques i de la terminologia musical.
Mostrar un domini instrumental suficient en la interpretació musical.
Mostrar comprensió musical suficient i comunicació d’aquesta comprensió en la interpretació musical.
Capacitats
Mostrar capacitat d’observació i d’anàlisi d’una situació sonora, i capacitat de reflexió al voltant del fenomen sonor entès de forma àmplia.
Mostrar capacitat de traslladar i extrapolar la percepció auditiva a un nou context, la capacitat de raonament i de justificació.
Mostrar capacitat de raonament i de justificació, coherència en els raonaments i capacitat d’ús de terminologia relacionada amb la tecnologia musical..
Mostrar capacitat creativa i imaginativa en l’ús i manipulació del so.
Mostrar capacitat de connectar i aplicar coneixements i habilitats musicals en un nou context.
Mostrar capacitat d’explicació i comunicació.
Mostrar capacitat d’autoaprenentatge i de superació de limitacions conceptuals i materials a l’hora de desenvolupar un treball donat, i capacitat de formular demandes d’informació adequades.