Reconeixement de crèdits per participació en activitats

Aquesta normativa serà vigent només fins al curs 2017-2018

L’alumnat pot obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la seva participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat. Aquests crèdits s’inclouen dins de les matèries optatives, que es concentren a 3r i 4t curs. 

El reconeixement en crèdits d’aquestes activitats no comportarà cap qualificació i la seva translació a l’expedient es farà per mitja de l’assignatura “Reconeixement per activitats”.

El reconeixement es pot sol·licitar:

  • Anticipadament, en la matrícula anterior al període en què es realitzaran les activitats, o bé
  • Posteriorment a haver-les realitzat, en la matrícula del curs següent (sempre i quan existeixi)

De manera orientativa, es presenta aquest llistat d’activitats i la seva traducció en crèdits, tenint en compte el nombre d’hores aproximades de l’activitat:

Activitat Crèdits
Representació en el Consell Escolar (1 curs acadèmic) 1
Representació en l’Associació d’estudiants (1 curs acadèmic)  1
Tutoria estudiants Erasmus, pel suport i acompanyament dels estudiants incoming 1
Col·laboració en l’organització dels Grans Conjunts
(exceptuant estudiants de Producció i Gestió) 
1
Col·laboració en l’organització dels Projectes Finals
(exceptuant estudiants de Producció i Gestió)
1
Participació en altres activitats organitzades per l'escola 1 per cada 30 hores
Participació en activitats no organitzades directament per l'escola,
però d'interès per a l’escola i que es realitzen en el centre
(com per exemple les Jornades de Pedagogia o Musicologia)
1 per cada 30 hores

 

Consulteu el Calendari de terminis - Tràmits acadèmics