Reconeixement de crèdits per participació en activitats

Segons l’article 9.2 del Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, l’estudiant pot obtenir el reconeixement acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits del total del pla d’estudis cursat per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Participació

La participació en aquestes activitats pot venir per demanda pròpia de l’estudiant o per demanda concreta de l’escola.

Activitats*

 Nombre de crèdits

 Responsable

Activitats de representació dels estudiants
Membre del Consell d'Escola 0,5  crèdits per curs Secretari/a acadèmic/a
Membre de la Junta  de l'Associació d'estudiants 0,5 crèdits per curs Secretari/a acadèmic/a
Participació en comissions del Consell d'Escola a determinar en funció del nombre de reunions Secretari/a acadèmic/a
Participació en el Comitè d'Avaluació Interna  1 crèdit per curs Secretari/a acadèmic/a
Suport logístic per activitats (co)organitzades per l'escola 
Grans conjunts a determinar segons el nombre d'hores de l'activitat Responsable de l'activitat
Concerts finals avaluables amplificats a determinar segons el nombre d'hores de l'activitat Responsable de l'activitat
Concerts finals avaluables sense amplificar a determinar segons el nombre d'hores de l'activitat Responsable de l'activitat
Cursos / Jornades / Simposis / Congressos / Fòrums a determinar segons el nombre d'hores de l'activitat Responsable de l'activitat
Matrícula a determinar segons el nombre d'hores de l'activitat Secretari/a acadèmic/a
Suport informatiu per activitats de l'escola
Jornades de portes obertes 0,5 credits per edició Secretari/a acadèmic/a
Saló de l'Ensenyament a determinar segons el nombre d'hores de l'activitat Secretari/a acadèmic/a
Acció tutorial programa "Erasmus" 0,5 crèdits per curs acadèmic Secretari/a acadèmic/a
Col·laboració en actes de representació proposats per la direcció de l'escola
Com intèrpret (actes institucionals, acte de graduació, etc. ) a determinar segons el nombre d'hores de l'activitat Director/a
*Activitats aprovades pel Consell de Direcció /Febrer de 2018

Altres activitats no contemplades a iniciativa pròpia de l’estudiant

L’estudiant o grup d’estudiants que ho desitgi podrà proposar altres tipus d’activitats de participació que consideri interessants per l’escola. En aquest cas sol·licitarà una entrevista prèvia amb el secretari/ària acadèmic/a, qui ho consultarà al consell de direcció.

Còmput de crèdits

15 hores = 0,5 crèdits

Procediment

Un cop realitzada l’activitat o les activitats, cal demanar al responsable de l’activitat la corresponent certificació.

L’estudiant ha de guardar cadascun dels certificats de les activitats realitzades fins el moment de matricular-les, que serà al darrer curs (quan es matriculi el treball de fi de grau).

Per la validesa del reconeixement caldrà presentar una sol·licitud general a la qual s’adjuntaran les certificacions corresponents a cadascuna de les activitats realitzades.

El secretari/ària acadèmic/a resoldrà la sol·licitud.

Avaluació

Sense qualificació.