Formalització del Treball Fi de grau

Avantprojecte

A 3r curs, l’estudiant ha de presentar l’avantprojecte del TFG per duplicat al registre d'Oficines, on el segellaran i se’n quedaran un original. Tots els avantprojectes han d’anar signats, a la portada, pel director.

Als avantprojectes del TFG s’ha d’incloure:

 • Una Justificació/explicació del tema del treball, i de la seva relació amb l’especialitat, àmbit o modalitat, i amb l’assignatura principal, si escau (per les especialitats de Composició, Direcció i Interpretació).
 • La tipologia del treball (consultar tipologies).
 • Els objectius generals del treball.
 • Un esbós de la metodologia de treball.
 • Una aproximació bibliogràfica inicial vinculada al tema. Per als projectes de Pedagogia, s'han d'especificar les fonts primàries que conformen el treball.
 • Les dades de contacte de l’estudiant (nom i cognoms, telèfon i e-mail).

L’acceptació dels avantprojectes per part dels departaments corresponents es fa valorant que els continguts del treball compleixin els objectius fixats per la matèria Treball final. Si l’avantprojecte és acceptat, l’estudiant es pot matricular de l’assignatura en el període que li correspongui per a la matrícula general. Si l’avantprojecte no fos acceptat, l’estudiant ha de presentar les esmenes que se sol·licitin. Els terminis figuren en el calendari corresponent. Si tampoc en aquesta segona oportunitat no fos acceptat l’avantprojecte, l’estudiant perdrà el dret a matricular-lo i haurà de reiniciar tot el procediment el curs següent.

La resolució sobre els avantprojectes es farà pública en un llistat informatiu i a la cartellera de Secretaria Acadèmica.

Calendari per a la presentació dels avantprojectes:

3 de febrer - 15 d'abril 2020 Lliurament dels avantprojectes
30 d'abril 2020 Resolució dels avantprojectes
4 - 8 de maig 2020 Lliurament dels nous avantprojectes amb esmenes
18 de maig 2020 Resolució definitiva dels avantprojectes aprovats

Matrícula del Treball fi de grau

Per poder matricular el Treball fi de grau, cal:

 • tenir l’avantprojecte aprovat,
 • haver aprovat l’assignatura Metodologies de recerca, que es cursa a 3r, i
 • matricular el total de crèdits necessaris per acabar els estudis.

 

Presentació del treball escrit

AVÍS: donada la situació actual d'alerta sanitària, les dates i el lliurament del treball escrit han estat modificades. Podeu consultar les dates actualitzades a l'apartat de FAQS.

 • Les presentacions i defenses dels treballs s’ubicaran els dies 9, 10 i 11 de juny.
 • La data concreta, horari i indret per a la presentació i la defensa de cada treball, així com la data de lliurament, es donaran a conèixer durant el mes de febrer a través del web i a la cartellera d’Oficines.
 • El Treball fi de grau s’ha de lliurar a Secretaria com a màxim el dia 12 de maig. Per a les presentacions que, excepcionalment, hagin estat admeses per a setembre, caldrà lliurar-lo no més tard del dia 15 de juliol.
 • Cal lliurar un total de 3 còpies en suport paper del treball escrit (incloent-hi tota la documentació annexa, sigui del format que sigui) més una còpia digital que es publicarà a l'aulari.
 • Es pot sol·licitar una presentació extraordinària del Treball fi de grau per a la primera setmana de setembre. La sol·licitud s’ha d’adreçar en format sol·licitud al cap d’estudis amb la justificació de les raons que la motiven i amb el vistiplau del director del projecte. La presentació el setembre té caràcter extraordinari i només es concedirà en casos de força major que, sigui com sigui, s’han de justificar documentalment annexant aquesta documentació a la sol·licitud.