Oferta de cursos d'extensió

2018-2019

Història de la música de l'edat mitjana
3 ECTS | Setembre 2018- Gener 2019
Dijous, 15.00 - 16.30 i divendres, 11.00 - 12.30
Professor: Juan Carlos Asensio
El contingut s'estructura en: Arqueologia musical: de la prehistòria a Roma; El cristianisme: cant i litúrgia (segles IV-VIII); El cant hispano-visigòtic (mossàrab); El cant gregorià (segles VIII-XI): modalitat, notació i evolució; La monodia profana: trobadors, troveros, minnesänger; El naixement de la polifonia (segles X-XII); Ars Antiqua (ca. 1163-1320): l’Escola de Notre-Dame i la música instrumental; Ars Nova (ca. 1320-1377): Philippe de Vitro, Guillaume de Machaut, Trecento italià, repertori d’Aragó i Catalunya; El cisma d’Avignon i el repertori de l’Ars Subtilior (1378-1417): estètica de l’Ars Subtilior.
Història de la música del segle XVII
3 ECTS | Febrer - Juny 2019
Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30
Professor: Dr. Rubén López Cano

Els objectius del curs són: Distingir els principals estils, gèneres i llenguatges de les músiques del segle XVII; Conèixer els principals compositors i obres d'aquest segle; Relacionar els principals corrents i estètiques de la música amb les d'altres arts i el pensament filosòfic i científic de l'època.

Es treballaran els continguts següents: El teatre musical; El madrigal i la música vocal de cambra; Música religiosa; Gèneres instrumentals; Teoria dels afectes i retòrica de la música; Música a Espanya.

Història de la música del segle XIX
3 ECTS | Setembre 2018 - Gener 2019
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00 / 15.00 - 16.30
Professor: Dr. Luca Chiantore
Història de la música del segle XX i XXI
3 ECTS | Febrer - Juny 2019
Dilluns i dimecres, 15.00 - 16.30
Professora: Dra. Anna Costal
L'assignatura permet conèixer els principals compositors, corrents estilístics, tècniques poètiques i obres musicals del període en relació a processos artístics i pensaments filosòfics i científics coetanis, alhora que dóna eines per desenvolupar actituds crítiques en l'anàlisi de fonts documentals i respecte problemes estètics i socials de la música contemporània.
Història de l'òpera
3 ECTS | Febrer - Juny 2019
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Dr. Marc Heilbron
Una història de l’òpera des dels orígens fins a l’actualitat que explica les claus per entendre les obres del gran repertori de compositors com Monteverdi, Händel, Mozart, Rossini, Verdi, Wagner, Puccini, Strauss o Britten. Es comenten diferents exemples audiovisuals per analitzar la veu i la dramatúrgia musical. L’assignatura és una bona via d’introducció al context social i cultural de la creació i el desenvolupament d’aquest gènere artístic de més de 400 anys d’història.
Història del jazz
3 ECTS | Febrer - Juny 2019
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Francesc Capella
Anàlisi dels elements constitutius de la tradició de la música de jazz. Recorregut panoràmic pels principals períodes, relacionats amb els seus contextos socials, polítics i culturals. Principals corrents estilístics, perspectives estètiques i crítiques. Els solistes i compositors més representatius. Els processos de creació, difusió i recepció, jazz i indústria cultural i/o d’entreteniment.
Història de la música popular
3 ECTS | Setembre 2018 - Gener 2019
Dilluns i dimecres, 9.30 - 11.00
Professor: Francesc Capella
Des del rock'n'roll fins a la música electrònica, passant per la cançó protesta i el fenomen de la world music, l'assignatura se centra en les claus per comprendre el paper de les músiques populars en la construcció d'identitats socials i culturals a la segona meitat del segle XX. Un recorregut pels estils, grups i personatges singulars que han marcat la història d'unes músiques estretament vinculades als mecanismes de producció, de difusió i de consum de les últimes dècades.
Marc públic i institucional de la música
3 ECTS | Setembre 2018 - Gener 2019
Dijous, 15.00 - 17.00
Professor: Xavier Fina
Història de la cultura
3 ECTS | Setembre 2018 - Juny 2019
Dilluns, 11.00 - 12.30 / Dilluns, 16.30 - 18.00 / Dimarts, 8.00 - 9.30 / Dimarts,  9.30 - 11.00 / Dimarts, 15.00 - 16.30
Professor: Dr. Josep Pujol
Històricament, la música occidental ha tendit a buscar ponts i relacions amb les altres arts, des de literaris fins als pictòrics o cinematogràfics. Buscar les relacions de context entre la història de la música, les altres arts i la història general és la finalitat d'aquesta assignatura, centrada de manera especial en l'època contemporània, rica en aquesta mena de lligams.
Història de la música
3 ECTS | Setembre 2018 - Juny 2019
Professorat: Dr. Gianni Ginesi, Dr. Marc Heilbron, Dr.  Joan Gay
Dilluns, 12.30 - 14 / Dilluns, 15.00 - 16.30 / Dimarts, 8.00 - 9.30 / Dimarts 9.30 - 11.00 / Dimarts, 16.30 - 18.00
L'assignatura proposa una mirada global a la història de la música occidental, amb un recorregut cronològic principal, centrat en l'activitat musical des del món antic fins la contemporaneïtat, però també amb aturades en la sociologia, la història de la interpretació i la mateixa evolució del llenguatge musical. Es pretén consolidar el coneixement i identificació de realitats musicals en les diverses etapes històriques procurant, en definitiva, interpel·lar el músic i l'oient d'avui.
Músiques del món
3 ECTS | Setembre 2017 - Gener 2018 / Febrer - Juny 2019
Professorat: Dra. Sílvia Martínez, Prof. Horacio Curti
1r quadrimestre:  Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30 / Dimarts i dijous, 12:30 - 14.00  / Dimarts i dijous, 15.00 - 16.30; 2n quadrimestre: Dimarts i dijous, 11.00 - 12.30/ Dimarts i dijous,15.00 - 16.30
A partir de l'orientació de l'oïda cap a exemples sonors i visuals d'altres cultures, l'assignatura estudia la música com a fenomen cultural, de manera que al final es proposa una mirada musical renovada de l'entorn musical propi. Es tracten de manera monogràfica exemples provinents de les músiques balineses, indostàniques, sardes i japoneses, entre altres.
Músiques de la Mediterrània
3 ECTS | Setembre 2018 - Gener 2019
Professor: Dr. Gianni Ginesi
Dilluns i dimecres, 11.00 - 12.30
Els objectius del curs són: Entendre i reflexionar sobre els conceptes i les definicions vinculades a les músiques tradicionals de l'àmbit Mediterrani; Reconèixer els gèneres i les formes de les músiques tradicionals de la Mediterrània i identificar-ne les característiques principals; Valorar i analitzar les funcions i els significats d'aquestes músiques en relació amb l'entorn social, cultural i històric on es realitzen, d'acord amb una visió global de les músiques acadèmiques de diferents èpoques; Aprofundir en el coneixement d'alguns conceptes de la recerca etnomusicològica.
Música tradicional catalana
3 ECTS | Febrer - Juny 2019
Professora: Dra. Anna Costal
Dilluns i dimecres, 11.00 - 12.30
L'assignatura promou el coneixement dels principals gèneres i formes de la música tradicional catalana, al mateix temps que repassa els noms més destacats que han dedicat les seves investigacions a documentar-la i a estudiar-la. S'analitzen tant els processos històrics com els socials que faciliten la comprensió de les relacions entre la música i les dinàmiques identitàries i culturals catalanes.
Psicoacústica
3 ECTS | Febrer - Juny 2019
Dilluns, 12.00 - 14.00
Professor: Dr. Perfecto Herrera
El contingut de l'assignatura s'estructura en: Introducció a l’estudi de la psicoacústica. Conceptes bàsics. Percepció i cognició; Estructura i funcions de l'aparell auditiu; Higiene i salut de l'aparell auditiu; Mètodes i tècniques de recerca en percepció i cognició musical; Resolució freqüencial, emmascarament i bandes crítiques; Percepció de la intensitat sonora; Percepció de l’alçada; Percepció del timbre; Percepció espacial; Organització perceptiva.
Estètica
3 ECTS | Setembre 2018 - Gener 2019
Dimarts,10.00 - 12.00/ Dimarts, 15.00 - 17.00
Professor: Dr. Rubén López Cano
En aquest curs es treballarà sobre les fonts documentals i historiogràfiques per a l’estudi de l’estètica musical, la diversitat d’escoles i pensaments al voltant de la música i el fet musical, i el coneixement de les corrents estètiques actuals.
Teoria de la Interpretació
3 ECTS | Febrer - Juny 2019
Dilluns, 17.00 - 19.00 / Dimarts, 15.00 - 17.00
Professor: Dr. Luca Chiantore