Instrument Principal

Dades generals

Nom de l'assignatura Instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS Segons modalitat instrumental (veure plans d'estudis)
Cant / Percussió 94 (tot el grau)
Valor total en hores 2.220 Hores presencials lectives: 37,5h /curs (150h. total)
Altres hores presencials: 32
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2.038
Instruments orquestrals / guitarra / acordió 96 (tot el grau)
Valor total en hores 2.880 Hores presencials lectives: 37,5h /curs (150h. total)
Altres hores presencials: 32
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2.698
Piano 110 (tot el grau)
Valor total en hores 3.300 Hores presencials lectives: 37,5h /curs (150h. total)
Altres hores presencials: 32
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 3.118
Orgue 112 (tot el grau)
Valor total en hores 3.360 Hores presencials lectives: 37,5h /curs (150h. total)
Altres hores presencials: 32
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 3.178
Professor/a Veure la llista de professorat del Departament
Departament Música Clàssica i Contemporània

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

L’assignatura d’instrument principal comporta 8 quadrimestres consecutius. L’únic requisit per cursar-los és haver aprovat el quadrimestre anterior.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1  Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.  
CT3  Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza. 
CT6  Realitzar autocrítica cap el propi fer professional i interpersonal.  
CT11  Desenvolupar en la pràctica laboral una ètica professional basada en l’apreciació i sensibilitat estètica, medioambiental i cap a la diversitat. 
CT13  Buscar l’excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.  
CT15  Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l’esperit emprenedor en l’exercici professional.  
CG2  Mostrar aptituds adequades per a la lectura, improvisació, creació i recreació musical. 
CG3  Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.  
CG5  Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d’activitat i les seves aplicacions.  
CG7  Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en diferents tipus de projectes musicals participatius. 
CG23  Valorar la creació musical com l’acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex. 
CG11  Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics.  
CG21  Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d’expressar-se a través d’ells a partir de tècniques i recursos assimilats.  
CG25  Conèixer i ser capaç d’utilitzar metodologies d’estudi i investigació que el capacitin per al continu desenvolupament i innovació de la seva activitat musical en el transcurs de la seva carrera.  
IN1  Interpretar el repertori significatiu de la seva especialitat tractant de manera adequada els aspectes que l’identifiquen en la seva diversitat estilística.  
IN2  Construir una idea interpretativa coherent i pròpia.  
IN3  Demostrar capacitat per a interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals participatius, des de el duo fins els grans conjunts.  
IN4  Expressar-se musicalment amb el seu Instrument /Veu de manera fonamentada en el coneixement i domini en la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques acústiques, organològiques i en les variants estilístiques.  
IN5  Comunicar, com a intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb rigor.  
IN6  Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l’obra musical.  
IN7  Desenvolupar aptituds per a la lectura i improvisació sobre el material musical.  
IN8  Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de lideratge que es poden donar en un projecte musical col·lectiu.  
IN9  Conèixer els processos i recursos propis del treball orquestral i d’altres conjunts dominant adequadament la lectura a primera vista, mostrant flexibilitat davant les indicacions del director i capacitat d’integració en el grup.  
IN10  Conèixer les implicacions escèniques que comporta la seva activitat professional i ser capaç de desenvolupar les seves aplicacions pràctiques.  

 

Objectius de l'aprenentatge

 • Eixamplar l’horitzó musical i professional de la formació instrumental i global rebuda, a partir d’una nova etapa de formació de nivell superior amb un instrument de l’àmbit de la música clàssica i contemporània. 
 • Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la capacitat d’autoformació permanent. 
 • Assimilar i aplicar de manera pràctica tota mena d’elements conceptuals, teòrics i metodològics específics de la música clàssica i contemporània aprofundint en els seus elements interpretatius específics. 
 • Preparar intèrprets d’alt nivell professional amb les qualitats artístiques necessàries per a poder treballar professionalment en un futur com a solistes, membres de conjunts instrumentals, acompanyants o pedagogs, de manera autònoma. 
 • Acompanyar i facilitar l’assimilació i l’aplicació pràctica de continguts tècnics diversos, i facilitar l’accés a l’estudi individual de tot tipus de repertoris de la música clàssica, des del període barroc fins el repertori de la música contemporània. 
 • Integrar i aplicar els coneixements adquirits en assignatures d’altres àmbits pràctics i teòrics (tecnològics, històrics, analítics...) a la pràctica de l’instrument, entenent-los com imprescindibles per a la interpretació amb criteri propi, creatiu, original i rigorós. 

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Desenvolupament de les tècniques interpretatives i comunicatives pròpies de l’instrument d’acord amb un tractament curricular individualitzat. 
 • Comprensió de l’ instrument com un mitjà d’expressió artística de comunicació personal i creativa amb el qual aprendre a gestionar continguts i situacions on intervé també l’inconscient per tal d’expressar-se més enllà del pensament verbal. 
 • La subjectivitat i el criteri objectiu en la interpretació musical. 
 • La gestualitat coordinada i el control del cos per tal d’aconseguir la millor adaptació física i psicològica d’acord amb les particularitats mecàniques de cada instrument (base de gravetat del cos, la respiració, la projecció de la sonoritat, la concentració física i psicològica, etc.) 
 • Criteris d’interpretació aplicats al repertori i adaptats a les característiques de cada estudiant. 
 • Aprofundiment en la comprensió de les indicacions i signes de les partitures, sabent contextualitzar-los històricament i en el propi llenguatge de cada època i compositor/a. 
 • Interpretació de composicions escrites amb notacions no convencionals del repertori més actual. 
 • Estudi d’un repertori que contempli una àmplia varietat formal, estilística i de dificultats diverses afavorint la presència de la música de compositores. 
 • Exercicis i estudis específics per a resoldre problemes tècnics concrets. 
 • Preparació d’actuacions públiques: actitud física i psíquica per a la posada en situació a l’escenari, estratègies de comunicació amb el públic i la confecció de programes per a interpretar. 
 • Coneixement del repertori instrumental específic amb especial atenció al patrimoni musical català. 
 • Lectura a vista.  

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

La manera de planificar els continguts de l’assignatura estarà condicionada per les característiques i el punt de partida de l’estudiant d’acord amb els objectius de l’assignatura. 

L’assignatura està organitzada en 8 quadrimestres, el primer dels quals servirà d’adaptació per tal que el nou estudiant pugui assolir els objectius de l’assignatura amb èxit durant la resta dels cursos. 

El darrer quadrimestre (8è) inclourà la preparació del Concert final de graduació. L’alumnat serà responsable del seu disseny i preparació. Per aquesta preparació i d’acord amb el seu professor, pot sol·licitar el suport docent d’un segon professor amb l’objectiu d’aportar un coneixement afegit relatiu al contingut del concert. (Veure informació sobre el recital/concert final).

Les activitats d’aprenentatge inclouen: 

Classe setmanal individual de 1h15’. 

Activitats professionalitzadores (concerts, actuacions en concursos i enregistraments) per iniciativa del professorat o de l’alumnat. 

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant i de guiatge.  

El treball autònom implica l’estudi personal I autònom per part de l’estudiant per a preparar el repertori o els exercicis a presentar a cada sessió de classe aplicant les indicacions donades per el desenvolupament de la pràctica interpretativa.  

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives que es puguin organitzar comporta sessions de treball conjunt de temàtiques comunes a tots els estudiants d’un mateix professor o en grups reduïts per cursos. 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització) 

Cada col·lectiu de professors d’interpretació, dins del seu àmbit de modalitat instrumental o famílies d’instruments, definirà anualment les actuacions que els estudiants hauran de realitzar. (Actuacions públiques de concerts, participació en concursos, oposicions, acompanyaments, enregistraments...).  

Cada estudiant haurà de realitzar un mínim de 2 actuacions anuals.  

Assistència en les activitats extracurriculars programades i organitzades per qualsevol departament de l’escola (concerts, masterclasses, cursos, tallers, conferències i altres que es puguin programar): Cada estudiant haurà de justificar un mínim de 2 assistències anuals en activitats extracurriculars. 

Assistència a concerts de programacions alienes a l’escola.  

Cada estudiant haurà de justificar un mínim de 2 assistències anuals en concerts externs a l’escola. 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’aprenentatge de l’assignatura és avaluat pel sistema d’avaluació contínua i sumativa amb registres d’avaluació puntuals derivats del treball individual i el progrés a classe, classes col.lectives, concerts,  i assistència a les activitats de l’escola i activitats externes. 

L’avaluació contínua forma part de l'intercanvi d'informació a l'aula entre professorat i alumnat sobre el procés d'aprenentatge i és part de la classe d'instrument. L’alumnat té l’obligació d’assistir setmanalment a classe, o en el seu cas, complir amb el calendari acordat amb el seu professor. 

En el procés d'avaluació contínua es valorarà l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa i el resultat d’aquestes tasques avaluatives que es programen a l'aula d’una classe a l’altra. 

El Concert final del Grau haurà de tenir una durada d’entre 40’ a 50’ de contingut musical, en funció de la modalitat instrumental. En aquest cas, l’avaluació és sumativa i rubricada per un tribunal de tres professors/es. El concert és enregistrat, sempre que les condicions ho permetin. 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final 

A definir, acordar i explicar al començament de cada quadrimestre conjuntament amb l’estudiant. 

Activitat o registre d’avaluació  Període o moment de realització  Pes en la qualificació final 
Avluació inicial  Primera classe  Orientatiu per avaluar el progrés (0%) 
Assistència i participación en les clases individuals / col·lectives  Continuat  50% 
Actuacions en concerts/audicions  Final Quadrimestres  40% 
Assistència activitats extracurr esmuc /   Final Quadrimestres  10% 

 

Fonts d’Informació bàsica 

Per tenir tota la informació de la programació, bibliografia i materials per a cada àmbit instrumental, es pot consultar als coordinadors d’instruments de vent, instruments de corda, piano, cant o directament amb els professors específics de cada instrument. 

 

Coordinacions instrumentals 
Cant Professora Mireia Pintó / Prof. Alan Branch
Instr. de corda  Prof. Miguel Simarro
Instr. de vent Prof. Daniel Perpiñá 
Piano Prof. Jordi Masó