Pràctica d'orquestra (1-4)

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràctica d'orquestra (1 a 4)
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Semestral
crèdits ECTS 8
Valor total en hores 240 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 15
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30
Professor/a Xavier Puig
Departament Música Clàssica i Contemporània

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Aquesta assignatura consta de quatre quadrimestres consecutius.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Tranversals: 1-7-9-13-17

Generals:1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-22-24-25

Específiques:1-2-3-4-5-7-8-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

1-2-3-4-5

 

Objectius concrets de l’assignatura

  • Llegir, treballar i conèixer repertori orquestral de diferents époques i estils i per a diferents formacions (simfònic, òpera, solísta).
  • Desenvolupar els valors i les capacitats d’interpretació conjunta —que incloguin la lectura a primera vista i de control del conjunt— en grup de petit o gran format, amb director o sense, fins a un nivell d’alta competència professional.
  • Mostrar experiència interpretativa en un repertori ampli i variat de la música clàssica i contemporània, que inclogui les composicions sorgides en l’entorn més proper.
  • Aplicar a la interpretació col·lectiva els criteris més adients als gèneres i èpoques de les composicions, amb una sòlida consciència històrica i estilística.
  • Assumir la funció de la pròpia part en el conjunt i saber-la controlar, amb bona coordinació amb els altres membres del grup, i amb el director si s’escau.
  • Dominar els mecanismes del treball col·lectiu i aplicar-los a l’assaig i a la interpretació.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

Elements que fan possible i optimitzen la comunicació a través de la interpretació col·lectiva. Elements del treball col·lectiu. 

Continguts procedimentals

Debat constructiu i crític sobre tècniques d’assaig col·lectiu i sobre interpretació. Coordinació i control auditiu de la interpretació col·lectiva i de la pròpia part dins del conjunt. Interpretació col·lectiva d’obres del repertori concertant clàssic i contemporani, vocal, instrumental o mixt, incloent el repertori més recent i també la improvisació lliure. Interpretació cambrística i de conjunt. Desenvolupament, millora i adequació de les tècniques d’articulació i d’emissió.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Assajos setmanals, amb projectes o blocs temàtics d’entre una i quatre sessions.

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de música de conjunt.

El treball autònom comporta l’estudi i la preparació de les obres a treballar a classe, així com els assajos amb els companys del grup.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Assistència,  participació i preparació individual dels materials.

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com el progrés a classe i la realització d’audicions o concerts.