Modificació de matrícula - procediment excepcional

Per modificar la matrícula d'una assignatura de conjunt, cal presentar una sol·licitud a Secretaria. A la sol·licitud és imprescindible adjuntar un informe favorable de la Coordinació de cambres del Departament de Música Clàssica i Contemporània.

Per obtenir l’informe favorable de la Coordinació de cambres:

Exposa el teu cas a l’administració del departament de música clàssica i contemporània. Allà t'indicaran els passos que has de seguir, i que poden incloure:

  • Detallar la modificació que demanes (anul·lació de matrícula, ampliació de matrícula...) i el motiu pel qual la sol·licites.
  • Certificar aquest motiu (per exemple, amb un certificat mèdic en el cas d’al·legar impediments de tipus mèdic per cursar l’assignatura).
  • Descriure com afectaria una resolució favorable als conjunts ja assignats o que se t'haurien d’assignar.
  • Proposar una solució consensuada amb el professorat del/s grup/s afectat/s.

La Coordinació de cambres emetrà l’informe favorable o desfavorable i comunicarà el resultat a l’estudiant, a Secretaria acadèmica i al Cap d’estudis.