Instruments de corda

Orquestra a Vic 2
Orquestra Vic
Estudiants de corda
Conjunt Camerata Casals