Etnomusicologia I

Dades generals

Nom de l'assignatura Etnomusicologia I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 48
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 85
Professor/a Sílvia Martínez
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura III.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Presentar les problemàtiques principals de l’etnomusicologia.
 • Identificar els plantejaments teòrics i models metodològics bàsics de la recerca etnomusicològica.
 • Establir la relativitat dels conceptes occidentals de música i l’abast de l’objecte d’estudi.
 • Valorar els diferents models de l’etnomusicologia i de la sociologia de la música en relació amb el conjunt de les ciències socials i segons els objectius d’investigació.
 • Aplicar els diferents procediments analítics de l’etnomusicologia contemporània, situar-los en el seu context científic i valorar-los amb visió crítica.
 • Iniciar-se en la planificació i redacció de projectes d’investigació.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 • Bloc I – Avaluació inicial i presentació de l’assignatura
 • Bloc II - Principals problemàtiques i conceptes de l’Etnomusicologia
 • Bloc III - Lectures de textos, elaboració de conclusions, presentació i debat a classe relatius al Bolc II
 • Bloc IV – Debate fuera de horario lectivo: sobre el trabajo de asignatura durante su preparación y realización y sobre la preparación de los textos a presentar en clase
 • Bloc V - Planificación, documentación, realización y presentación (en clase) de un trabajo de asignatura relacionado con la observación etnomusicológica de una situación musical (grupal)
 • Bloc VI – Valoración de los trabajos, debate y reflexiones generales sobre la disciplina y cierre de la asignatura.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Dues classes setmanals d’impartició col·lectiva d’una hora i mitja cadascuna. Aquestes sessions estaran organitzades alternant entre les classes d’impartició per part del professor i un model de seminari en el que es fomentarà la discussió, la participació activa, la lectura crítica i la pràctica de l’escriptura dins dels models etnogràfics i etnomusicològics, a través del treball amb material bibliogràfic i audiovisual.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Lectura de textos, presentación en clase, debate y extracción de conclusiones
 • Realización de una observación de tipo etnomusicológica de una situación musical. Documentación y elaboración de un trabajo escrito y posterior presentación en clase para su debate
 • Pequeñas actividades evaluativas puntuales sobre los temas tratados

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • L’avaluació es realitzarà de manera continua, partint de l’avaluació inicial i seguint els següents paràmetres, els quals seran lliurats als estudiants per afavorir la claredat del mètode d’avaluació.
 • Presentació i seguiment dels textos
  Al inici del curs es distribuirà als grups els textos que es faran servir i que hauran de ser presentats a classe per cada grup, respectant estrictament el calendari.
 • Participació a classe
  Es tindran en compte tant la discussió activa dels textos presentats com el seguiment de l’assignatura per part de l’estudiant i la seva progressió continuada.
 • Altres activitats avaluables
  Es realitzaran regularment activitats avaluables breus.
 • Elaboració d’un treball a partir de la observació d’una situació musical
  El treball consistirà en realitzar una observació d’una situació musical, escollida per cada grup, en documentar-la, descriure-la i extreure conclusions.
  El treball serà presentat a classe per a la discussió col·lectiva, i per escrit, segons el calendari establert.
  La qualificació del treball estarà dividida en dues parts: en primer lloc, la corresponent a la presentació escrita, i, en segon lloc, la corresponent a la presentació oral a classe. La primera serà grupal i igual per a tots els integrants del grup, mentre que la segona serà el resultat de la participació de cada integrant del grup en la presentació i discussió del treball a classe. S’avaluarà igualment el treball de documentació.
 • El no compliment de les dates establertes al calendari serà valorat negativament.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Presentació i seguiment dels textos Al llarg del quadrimestre 30%
Elaboració d’un treball a partir de la observació d’una situació musical Al llarg del quadrimestre 35%
Participació a classe Al llarg del quadrimestre 25%
Altres activitats avaluables Al llarg del quadrimestre 10%

 

Fonts d'informació bàsica

Referències bibliogràfiques:

 • Blacking, John, ¿Hay música en el hombre?, Alianza, Madrid, 2006 (1973)
 • Camara de Landa, Enrique, Etnomusicología, ICCMU, Madrid, 2004
 • Cruces, Francisco, et. al. (editores), Las culturas musicales. Lecturas de etnomusicología, Trotta, Madrid, 2001
 • Martí i Pérez, Josep, Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales, Deriva Editorial, Sant Cugat del Vallès, 2000
 • Martí i Pérez, Josep, El Folklorismo. Uso y abuso de la tradición, Ronsel, Barcelona, 1996
 • Merriam, Alan, The Anthropology of Music. Northwestern University Press, Evaston (Illinois), 1964
 • Nettle, Bruno, The Study of Ethnomusicology: Thirty-one Issues and Concepts of Ethnomusicology, University of Illinois Press, USA, 2005
 • Pelinski, Ramón, Invitación a la etnomusicología. Quince fragmentos y un tango, Akal, Madrid, 2000
 • Roigé i Ventura, Xavier, et. al., Tecniques d’investigació en Antropología Social, Ediciones Universidat de Barcelona, Barcelona, 1999
 • Serafín, María Teresa, Cómo se escribe, Paidos, Barcelona, 1994
 • Velasco, H. y Diaz de Rada, A., La logica de la investigación etnográfica, Trotta, Madrid, 1997

Recursos a Internet

 • www.sibetrans.com/trans         Trans revista transcultural de música. En castellà i anglés
 • www.afsnet.org/            American Folklore Society
 • http://webdb.iu.edu/sem/scripts/home.cfm   The Society for Ethnomusicology at the Indiana University
 • www.jstor.org  Revistas científicas en formato pdf
 • www.grovemusic.com Diccionario New Grove of Music and Musicians – Online
 • www.smithsonianglobalsound.org Smithsonian Global Sound
 • www.loc.gov/folklife Ethnographic Resources
 • http://biblioteca.esmuc.cat/cat/Biblioteca/Biblioteca-digital/Revistes-electroniques Revistes electróniques a la biblioteca de la ESMUC
 • http://biblioteca.esmuc.cat/cat/Biblioteca/Biblioteca-digital/Enciclopedies-diccionaris-i-eines-de-localització Enciclopèdies, diccionaris i eines de localització a la biblioteca de l’ ESMUC

·         Realización de una observación de tipo etnomusicológica de una situación musical. Documentación y elaboración de un trabajo escrito y posterior presentación en clase para su debate.