Etnomusicologia II

Dades generals

Nom de l'assignatura Etnomusicologia II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r quadrimestre
crèdits ECTS 6
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 3
Hores per treballs dirigits (no presencials): 60
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 72
Professor/a Gianni Ginesi
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Assolir una visió global del desenvolupament històric de la disciplina fins al segons terç del segle XX.
 • Entendre els plantejaments teòrics i els models metodològics de la recerca etnomusicològica en relació al pensament de cada període històric.
 • Conèixer des d'una perspectiva històrica i social les principals recerques realitzades a Catalunya.
 • Poder identificar els elements sonors, conceptuals i de comportament social més destacats de l'oralitat tradicional.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 • Els primerencs estudis de músiques exòtiques.
 • Els conceptes romàntics de poble i de cançó popular.
 • L'estudi de les músiques populars des de l'acadèmia en el segle XIX.
 • Musicologia comparada i folklore musical.
 • L'arrelament del folklore a Catalunya en el segle XIX.
 • L'etnografia i els apropaments de l'antropologia.
 • Estudis sobre la música popular a Espanya fins a l'últim terç del segle XX.
 • Transformacions epistemològiques de l'Etnomusicologia.
 • Les corrents de l'Etnomusicologia dels anys '60.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Sessions col·lectives amb explicacions per part del professor que comptaran amb recursos sonors i audiovisuals, i suport informàtic per facilitar la contextualització, comprensió i reflexió dels continguts del programa (presencials).
 • Activitats avaluatives i de participació (presencials).
 • Presentacions per part dels estudiants de materials suggerits (presencials).
 • Elaboració de treballs individual individuals i/o grupals fora de l'horari lectiu (no presencials). 
 • Lectura, estudi i anàlisi de materials diversos (no presencials).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Classes magistrals amb suport informàtic (3 hores setmanals)
 • Treballs de lectura i ressenya (al llarg del curs)
 • Audicions sonores i visualització de materials audiovisuals (al llarg del curs)
 • Activitats d'avaluació (a la meitat i final del curs)
 • Elaboració d'un treball escrit (al final del curs)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’assignatura segueix els criteris d’avaluació contínua per comprovar l’assoliment dels objectius indicats, d’acord amb la diversitat d’activitats proposades:

 • Activitats d'avaluació realitzades a l'aula, que comptaran un 25% de la qualificació.
 • Exercisis de seguiment que consisteixen en la presentació a l'aula de materials i/o lectures inherents als continguts de l'assignatura, que comptaran un 25% de la qualificació.
 • Elaboració d'un treball escrit d'acord amb els continguts de l'assignatura, que suposarà un 40% de la qualificació final.
 • Com a última part del procés d'avaluació es tindrà en compte el nivell de participació i de implicació individual en el seguiment de l'assignatura, que comptarà un 10% de la qualificació final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Activitats d'avaluació a classe Al llarg i final del quadrimestre 25%
Exercisis de seguiment Al llarg del quadrimestre 25%
Elaboració d'un treball escrit Al final del quadrimestre 40%
Participació activa Al final del quadrimestre 10%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Camara De Landa, Enrique, 2004, Etnomusicología, ICCMU, Madrid.
 • Cruces, Francisco, y otros (eds.), 2001, Las culturas musicales, Madrid, Ed. Trotta
 • Leydi, Roberto, 1991, L’altra musica, Ricordi, Milano
 • Magrini, Tullia, 2002, Universi sonori. Introduzione all’etnomusicologia, Einaudi Ed., Torino
 • Nettl, Bruno, i Philip Bohlman, (eds.), 1991, Comparative musicology and anthropology of music. Essays on the history of ethnomusicology, University of Chicago Press, Chicago and London.
 • Merriam, Alan P., 1964, The anthropolgy of music, Northwestern University Press, Evanston. 
 • Pelinski, Ramón, 2000, Invitación a la etnomusicología. Quince fragmentos y un tango, Akal Ed., Madrid.
 • Ethnomusicology, Journal of the Society for Ethnomusicology
 • Ethnomusicology Forum, Journal of the British Forum for Ethnomusicology
 • Trans, Revista Transcultural de Música

- Classes magistrals amb suport informàtic (3 hores setmanals)

- Treballs de lectura i ressenya (al llarg del curs)

- Audicions sonores i visualització de materials audiovisuals (al llarg del curs)

- Activitats d'avaluació (a la meitat i final del curs)  

- Elaboració d'un treball escrit (al final del curs)