Musicologia històrica I

Dades generals

Nom de l'assignatura Musicologia Històrica I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 5
Hores per treballs dirigits (no presencials): 45
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 25
Professor/a Marc Heilbron
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Introduir els alumnes dins de la realitat de la disciplina musicològica.
 • Conèixer els diferents mètodes i escoles de recerca musicològica
 • Relacionar la musicologia amb les disciplines “auxiliars”
 • Introduir el tractament de les fonts musicals en relació a la musicologia
 • Introduir-se en el coneixement de les diferents sortides professionals de la musicologia.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

Part 1.- Música, Musicologia i Ciència

 • Música i Musicologia. Algunes definicions.
 • Musicologia i teoria de la ciència.
 • Musicologia i veritat científica.
 • Una reflexió sobre el temps i l'espai: Periodització i estils en història de la música.

Part 2. - Orientacions de la musicologia

 • El nacionalisme i la musicologia
 • Musicologia positivista: Passat i present.
 • Marxisme i sociologia de la música
 • Hermenèutica i teoria de la recepció.
 • Estructuralisme i Semiòtica.
 • New Musicology i musicologia de gènere.

Part 3. - Els camps de recerca musicològica i altres disciplines.

 • Musicologia i història: Biografia i història dels estils.
 • Musicologia i història: història de les institucions, història de la recepció.
 • Musicologia, teoria de la música i anàlisi musical.
 • Musicologia i fonts musicals: Codicologia, catalogació, notació, transcripció, edició, discografia i altres fonts
 • Iconografia musical
 • Organologia i història de la pràctica musical
 • Dramatúrgia musical
 • Musicologia i noves tecnologies
 • Musicologia històrica i etnomusicologia
 • Metodologia de la recerca musicològica
 • Altres activitats musicològiques La crítica musical
 • Altres activitats musicològiques: La divulgació musical

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La classe es desenvolupa en forma de seminari a partir del comentari d’un document prèviament treballat i exposat a classe pels alumes. El comentari del document serveix per introduir un col·loqui guiat pel docent.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Lectura i posterior comentari a classe (gairebé a tots les sessions, una per setmana)
 • Comentari de petits exercicis sobre casos pràctics (en algunes sessions)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Avaluació dels exercicis
 • Superació de les proves orals periòdiques en relació als continguts desenvolupats anteriorment.
 • Superació de proves escrites.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Resum i exposició de documents Durant tot el curs 40%
Prova escrita 1 Novembre 20%
Prova escrita 2 Març 20%
Prova escrita 3 Maig 20%

 

Fonts d'informació bàsica

 • BENT, M: “Il mestiere del musicologo”, en Jean-Jacques Nattiez (Dir.) Enciclopedia della musica, Vol. II: Il sapere musicale, Turín, Einaudi, 2002,pp. 575-590.
 • BEARD, David i GLOAG, Kenneth (2005): Musicology: The Key Concepts, London and New York, Routlege. CHAILLEY, Jacques, Compendio de Musicología, Alianza Música, 1991.
 • KERMAN, Joseph (1985). Contemplating Music Challenges to Musicology Harvard University, Cambridge.
 • LOPEZ CANO, Rubén (2010): “Musicologia: manual de usuario”. Texto didáctico. www.lopezcano.net (Consultado 2/9/2011)
 • Leo TREITLER (2004): “La interpretación histórica de la música: una difícil tarea” en Los últimos diez años de la investigación musical. Valladolid: Universidad de Valladolid.
 • WILLIAMS, Alastair, Constructing Musicology, Aldershot, Ashgate, 2001