Musicologia històrica II

Dades generals

Nom de l'assignatura Musicologia històrica II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 180 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 35
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 99
Professor/a Rolf Bäcker
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Aconseguir una visió àmplia de la història de la musicologia
 • Relacionar els principals autors i textos musicogògics amb el seu context històric, social, ideològic i epistemològic
 • Conèixer les múltiples relacions entre la musicologia i la pràctica de la música al llarg de la història
 • Sensibilitzar per les interdependències del triangle música – musicologia – societat
 • Relacionar la musicologia amb d’altres disciplines acadèmiques
 • Desenvolupar un esperit crític a l’hora de consultar literatura musicològica
 • Conèixer la trajectòria de la disciplina al cas particular de l’estat espanyol i Catalunya

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Activitats musicològiques abans de la institucionalització
 2. La musicologia en relació amb les èpoques de la història del pensament occidental
 3. Musicologia entre pràctica musical, estètica i recerca científica
 4. El marc socio-polític
 5. Musicologia històrica, comparada i sistemàtica
 6. Musicologia històrica a l’estat espanyol

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes impartides pel professor (presencials). Activitats avaluatives i de participació (presencials). Lectura crítica i debat a classes (presencials i no presencials). Elaboració de treballs individuals fora de l’horari lectiu (no presencials).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats docents

 • Classes magistrals
 • Lectures i comentaris de textos
 • Proves escrites

Activitats a casa

 • Lectura autònoma de textos musicològics
 • Preparació i estudi de proves escrites
 • Redacció de treballs individuals

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Domini i grau de comprensió del temari tractat
 • Iniciativa pròpia, formalitat i compromís amb l’assignatura
 • Capacitat d’aplicació de les competències adquirides en classe a projectes actuals
 • Totes les activitats d’avaluació són obligatòries, però cap n’és eliminatòria
 • Domini passiu i actiu de la terminologia específica de la musicologia en cada moment històric
 • S’accepten treballs voluntaris (ressenyes, resums de sessions)

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Resums Al llarg del quadrimestre 10%
Ressenya Al final del quadrimestre 20%
Proves parcials escrites Al llarg del quadrimestre 30%
Assistència i participació Al llarg del quadrimestre 10%
Prova de recapitulació final Al llarg del quadrimestre 30%

 

Fonts d'informació bàsica

 • Beard, David; Gloag, Kenneth, Musicology: The Key Concepts, London: Routledge, 2005
 • Chailley, Jacques [Dir.], Compendio de Musicología, Madrid: Alianza Música, 1991
 • Haydon, Glen, Introduction to musicology, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1941
 • Kimmey, John A., A Critique of Musicology. Clarifying the Scope, Limits and Purpose of Musicology, Lewiston: The Edwing Mellen Press, 1988
 • Machabey, Armand, La musicologie , Paris: Presses Universitaires de France, 1962
 • Wallon Simone, La documentation musicologique, Paris: Beauchesne, 1984
 • Williams, Alastair, Constructing Musicology, Aldershot: Ashgate, 2001

Enciclopèdies i diccionaris:

 • Casares Rodicio, Emilio [Dir.], Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, s.l.: SGAE, 2000
 • Finscher, Ludwig [Ed.], Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 28 voll., Kassel: Bärenreiter/Stuttgart: Metzler, 1995-2007
 • Sadie, Stanley [Ed.], The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition, 29 voll., London: Macmillan/New York: Grove's Dictionaries, 2001