Seminari de musicologia I i II

Dades generals

Nom de l'assignatura Seminari de musicologia I i II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 240 Hores presencials lectives: 120
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 90
Professor/a Juan Carlos Asensio i Joan Gay
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, II, III. Etnomusicologia I, II, III. Musicologia històrica I, II, III. Sociologia de la

música, Metodologies de la investigació musical, Taller d'escriptura per a la musicologia.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Compartir espais de debat i diàleg sobre treballs d'investigació musicològica en curs.
 • Valorar treballs de recerca publicats o en curs de realització, a partir de models de crítica
 • dialògics i cooperatius, i a través dels contactes interdisciplinaris.
 • Descobrir temàtiques i línies d'actuació que permetin encaminar el projecte final i, eventualment,
 • recerques ubicades en estudis de postgrau.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Línies de recerca en la musicologia actual.
 2. Estratègies de recerca aplicades a la musicologia, a partir de recerques presentades per
 3. convidats i també pels alumnes de l'assignatura.
 4. Elements per a la crítica de publicacions actuals, tant en el camp musicològic com en camps
 5. afins.

Continguts procedimentals

 1. Debat, crítica i argumentació degudament fonamentats i articulats, aplicats a temes de la
 2. musicologia actual.
 3. Anàlisi de trajectòries i de treballs professionals.
 4. Exposició oral tant de temes de recerca pròpia com de crítica sobre treballs publicats.
 5. Incorporació dels models de treball en equip i interdisciplinari en la investigació.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Sessions de treball col·lectives, a partir d'una selecció de textos de recerca publicats

recentment. Conducció del debat i la crítica per part dels alumnes. Síntesi escrita de la crítica i 

les seves conclusions..Exposició oral d'activitats de recerca, tant per part dels estudiants com per

part d'investigadors convidats.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Presentació de l'assignatura, planificació, repartiment de tasques (2 sessions a cada curs)
 • Anàlisi, crítica i debat a partir de lectures proposades pel professorat i l'alumnat (8 sessions a cada curs)
 • Exposició oral d'activitats de recerca realitzades pels alumnes (8 sessions a cada curs)
 • Presentació de recerques en curs per part d'investigadors convidats (6 sessions a cada curs)
 • Anàlisi, crítica i debat a partir de les presentacions i exposicions realitzades (3 sessions a cada curs)
 • Valoració, balanç de resultats, avaluació i autoavaluació de les exposicions i presentacions
 • realitzades (3 sessions a cada curs)

 Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Cal llegir i analitzar les lectures seleccionades per a cada semestre, i entregar un treball escritque

n'analitzi la perspectiva musicològica.

Cada estudiant s'haurà de responsabilitzar com a mínim una vegada per semestre de conduir a la

classe l'anàlisi conjunta, oral i participativa d'una de les lectures.

Cal participar i fer aportacions en els debats que se'n derivin.

Cada estudiant haurà de realitzar una exposició oral sobre el seu tema de recerca com a  

 mínim una vegada per semestre, sintetitzant l'objecte d'estudi, el procés realitzat per concretar-lo,

les metodologies aplicades i un balanç provisional del procés de recerca i dels seus resultats.

Cal participar de manera crítica i constructiva en finalitzar les exposicions orals, fent aportacions

que siguin útils per a la continuació de la recerca.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació

Període o moment de

realització

Pes en la qualificació final
Assistència a les sessions

Durant tots els

semestres

50 %

Participació activa en anàlisis crítiques i

debats

Durant tots els

semestres

25 %
Treballs escrits sobre lectures

Durant tots els

semestres

15 %
Exposicions orals

Durant tots els

semestres

10 %

 

Fonts d'informació bàsica

-Javier CAMPOS CALVO-SOTELO (2012): “Comunidades reales, tradiciones no inventadas: la

detracción del folklore (musical) en la era de la deconstrucción”. Dins de Revista de Musicología,

vol. 35, núm. 2.

-Carlo CENCIARELLI (2013): “What Never Was has ended: Bach, Bergman and The Beatles in

Chistopher Munch's The Hours and Times”. Dins de Music & Letters, vol. 94, núm. 1.

-Igor CONTRERAS i Sonsoles HERNÁNDEZ (2013): “Pensar la música desde las ciencias

sociales. Entrevista a Esteban Buch”. Dins de Trans. Revista Transcultural de música, núm. 17.

-Kay DREYFUS (2013): “History goes to the movies: Hans Zimmer, Ridley Scott and the proper

length of the gladius”. Dins de Musicological Studies, vol. 101.

-Miriam PHILLIPS (2013): “Becoming the Floor/ Breaking the Floor: Experiencing the

Kathak              -

Flamenco connection”. Dins de Ethnomusicology, vol. 57, núm. 3.

-Keith NEGUS (2012): “Narrative, Interpretation and the Popular Song”. Dins de Musical Quarterly,

núm. 95, vol. 2-3.

-Lusine SAHAKYAN (2012): “Ferenc Liszt's appraisal by Komitas Vardapet”. Dins de Anuario

Musical, núm. 67.