Metodologies de recerca

Dades generals

Nom de l'assignatura Metodologies de recerca
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició Anual
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 0
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Carles Ill
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Saber planificar el treball d'acord amb la normativa de l'escola i amb les estratègies per a la tria del tema, els objectius, la metodologia i la bibliografia.
 • Conèixer els procediments per a la recollida i l'anàlisi de la informació documental i empírica necessària per a l'elaboració del treball.
 • Reconèixer i manejar les convencions pròpies de l'escriptura acadèmica per organitzar la informació.
 • Practicar la revisió com a eina recursiva per garantir la coherència i la cohesió dels textos propis.
 • Practicar l'exposició i la defensa oral dels continguts expressats per escrit.

  

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

La planificació del treball

 • Normativa per a l'avantprojecte i el projecte final de l'ESMUC
 • Consideracions generals sobre la recerca
 • Consideracions generals sobre l’escriptura acadèmica
 • Tipologia dels treballs escrits del Projecte final
 • Generació i organització d’idees
 • L'elecció del tema, els objectius i les preguntes de la recerca
 • L'exploració bibliogràfica
 • Consideracions generals sobre la metodologia
 • El sumari i la introducció provisionals
 • El pla de treball

Recollida i anàlisi de la informació

 • Estratègies de lectura
 • El resum
 • Fitxes de lectura i anotacions
 • L'entrevista
 • L'observació
 • Els qüestionaris

L'organització de la informació

 • Parts del treball
 • Ordenació i distribució de la informació
 • Citació, paràfrasi i plagi
 • Sistemes de referència
 • Notes a peu de pàgina
 • La bibliografia
Aspectes de la redacció i de l'edició
 • Propietats del text: adequació, coherència, cohesió, correcció i variació
 • El paràgraf
 • Llegibilitat, text acadèmic i llenguatge d'especialitat
 • La puntuació
 • Les convencions gràfiques
La defensa oral
 • La preparació i el guió
 • L'estructura de l'exposició
 • Estratègies explicatives i argumentatives de l'exposició
 • Comunicació no verbal

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Metodologia de classe
 • planificació, redacció i revisió  de textos entre estudiants i entre estudiants i professor.
Activitats principals
 • tasques de planificació, redacció i revisió per a diversos punts de cada bloc de continguts (presencials i no presencials)
 • qüestionaris per cada bloc de continguts per al control de la lectura de bibliografia (no presencials)

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Tasca 1 (setmanes 1 i 2) Elecció de tema i objectius
 • Tasca 2 (setmanes 3-6) Exploració bibliogràfica
 • Tasca 3 (setmanes 7 i 8) Descripció de la metodologia
 • Tasca 4 (de la setmana 8 a la setmana 20) Redacció d’un sumari i d’una introducció provisionals
 • Tasca 5 (setmanes 9-12) Exemple d’aplicació d’una tècnica de recopilació d’informació
 • Tasca 6 (setmana 13 i 14) Pràctica de citacions i sistemes de referència
 • Tasca 7 (setmana 15 i 16) Pràctica de redacció i revisió de paràgrafs
 • Tasca 8 (setmanes 17-20) Defensa oral de la tasca 4

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Inicial: valoració d’un treball acadèmic
 • Formativa: revisió en línia i a l’aula de tasques i qüestionaris per millorar-ne els resultats.
 • Final: serà la suma dels resultats finals de tasques i qüestionaris.
 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final
Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Tasques 1, 2 i 3 Setmana 8 25%
Tasca 5 Setmana 12 15%
Tasca 6 Setmana 14 15%
Tasca 7 Setmana 16 15%
Tasques 4 i 8 Setmana 20 30

 

Fonts d'informació bàsica

 • Bell, Judith (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa.
 • Blaxter, Lorraine, Hughes, Christina, i Tight, Malcolm (2001). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa.
 • Cassany, Daniel (2000). La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries.
 • Creme, Phyllis, i Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa.
 • Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.
 • Mestres, Josep M. [et al.] (2000). Manual d'estil: la redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo.
 • Rubio, Joana, i Puigpelat, Francesc (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic.
 • Universitat de Girona. Com citar documents. Recuperat 18 març 2012, des de http://www.udg.edu/LaBibliotecaforma/Comcitardocuments/tabid/11962/language/ca-ES/Default.aspx
 • Serveis lingüístics universitaris. (2006) Argumenta. Recuperat 18 març 2012, des de http://wuster.uab.es/Web_Argumenta_Obert/#
 • Serafini, María Teresa (2004). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.